ESTER screening

ESTER-screening används för bedömning av unga som har ett normbrytande beteende eller som befinner sig i riskzonen för att utveckla ett sådant beteende.

Målgrupp: Barn och ungdomar (0–18 år)

Typ av metod: Bedömningsmetod

Målgrupp

Barn och ungdomar av båda könen i åldrarna 0–18 år.

Syfte

Instrumentet syftar till att vara ett stöd vid bedömning av huruvida det behövs en mer detaljerad bedömning av den unge eller fler insatser. Fokus ligger på styrkor och svagheter hos den unge, med specifikt fokus på riskfaktorer för normbrytande beteende.

Innehåll och genomförande

Konstruktion

ESTER-screeningsformulären, som omfattar fyra sidor, finns i sex olika versioner, utformade för:

  • föräldrar/vårdnadshavare, med och utan familjedel
  • professionella, till exempel förskollärare/lärare, kuratorer, skolläkare,
  • personal i socialtjänst eller BUP, med och utan familjedel
  • den unge själv (från 10 års ålder), med och utan familjedel

I vissa miljöer – till exempel förskola och skola – kan den professionelle (till exempel förskollärare eller lärare) anse att det inte är relevant eller lämpligt att i ett första screeningsskede ställa frågor om risker i familjen eller hos föräldrarna. Därför finns ESTER-screeningsformulären både med och utan familjeriskfaktorsdelen. Det är upp till den professionelle att besluta vilken version som är lämplig att använda. ESTER-screening tar cirka 15 minuter att fylla i och kan användas i alla miljöer/instanser som arbetar med barn och unga, till exempel BVC, förskola, skola, BUP och socialtjänst.

Utbildning och licens

Tillgänglighet

Distribueras av ester-bedomning.se.

Krav på förkunskaper

Samtliga som går utbildning kan använda ESTER (oavsett förkunskaper).

Krav på utbildning

ESTER grundutbildning.

Kunskapsunderlag

SBU har identifierat en kunskapslucka när det gäller Ester bedömning och screening. Mer forskning (primärstuider) behövs om effekterna av att använda risk- och behovsbedömningsmetoder i en svensk kontext. Exempelvis behöver effekt på återfall i våld och annan kriminalitet studeras för beräkning av ekonomiska konsekvenser. Fler prospektiva studier, där risk- och behovsbedömningar genomförs i praktisk verksamhet, behövs för att kunna studera metodernas påverkan på val av insatser och effekt på återfall i brott.

Evidensbaserad strukturerad bedömning av risk- och skyddsfaktorer (Ester) för att bedöma ungdomars risk för återfall i våld eller annan kriminalitet (SBU.se)

Senast uppdaterad:
Publicerad: