ESTER bedömning

ESTER bedömning är ett instrument som används för bedömning av unga med normbrytande beteende eller som befinner sig i riskzonen för normbrytande beteende. Instrumentet kan också kunna användas som uppföljning.

Målgrupp
Barn och ungdomar (0–18 år)

Typ av metod
Bedömningsmetod

Målgrupp

Barn och unga av båda könen (0–18 år) som har ett normbrytande beteende eller som befinner sig i riskzonen för att utveckla ett sådant beteende.

Syfte

ESTER-bedömning används som ett strukturerat beslutstöd inför val och beslut om insatser till den unge.

Innehåll och genomförande

Konstruktion

Ester står för Evidensbaserad STrukturerad bEdömning av Risk och skyddsfaktorer.

Med ESTER-bedömning görs en strukturerad professionell bedömning av 19 risk- och skyddsområden och en dokumentation av vilka insatser som sätts in och i vilken omfattning. Instrumentet fokuserar på några av de mest betydelsefulla och praktikrelevanta risk- och skyddsfaktorerna för normbrytande beteende bland unga.

ESTER-bedömning lämpar sig även för uppföljningsmätningar av risker, skydd och insatser. Mätningarna är tänkta att vara känsliga nog för att kunna mäta relevanta förändringar i beteende och kan därmed användas för att mäta förändringar i grad av risk och skydd, exempelvis med syftet att kontrollera insatsers effekt. Instrumentet kan användas inom samtliga verksamheter där man möter unga med normbrytande beteende eller som befinner sig i riskzonen för normbrytande beteende. Avsikten är att instrumentet ska användas vid upprepade tillfällen/bedömningar (till exempel före och efter insatser) för att se hur risker och skydd minskar/ökar.

ESTER-bedömning är tänkt att underlätta kommunikation och samarbete mellan olika verksamheter och professioner. Till instrumentet finns ett datorstöd i vilket ESTER-bedömningarna dokumenteras. Med datorstödet går det att ta fram färdigformaterade sammanställningar av resultat på olika sätt, vilket förenklar exempelvis analysen av förändringar av risker och skydd över tid. Användning av ESTER-bedömning utesluter inte på något sätt användning av andra instrument eller dokumentationssätt (till exempel BBIC inom socialtjänsten).

Omfattning och intensitet

Tidsåtgång

En ESTER-bedömning tar i genomsnitt 6–8 aktiva arbetstimmar att slutföra.

Utbildning och licens

Tillgänglighet

Distribueras av ester-bedomning.se

Krav på förkunskaper

Samtliga som går utbildning kan använda ESTER (oavsett förkunskaper)

Krav på utbildning

En endagsutbildning (ESTER grundutbildning) krävs.

Kunskapsunderlag

SBU har identifierat en kunskapslucka när det gäller Ester bedömning och screening. Mer forskning (primärstuider) behövs om effekterna av att använda risk- och behovsbedömningsmetoder i en svensk kontext. Exempelvis behöver effekt på återfall i våld och annan kriminalitet studeras för beräkning av ekonomiska konsekvenser. Fler prospektiva studier, där risk- och behovsbedömningar genomförs i praktisk verksamhet, behövs för att kunna studera metodernas påverkan på val av insatser och effekt på återfall i brott.

Evidensbaserad strukturerad bedömning av risk- och skyddsfaktorer (Ester) för att bedöma ungdomars risk för återfall i våld eller annan kriminalitet (SBU.se)

Senast uppdaterad:
Publicerad: