Dyadic OPTION

Dyadic OPTION är ett skattningsformulär för att mäta patientens och läkarens uppfattning av delat beslutsfattande. Formuläret är utvecklat av Emma Melbourne med flera på Cardiff University i Storbritannien. I Sverige har instrumentet testats på brukare och personal inom socialpsykiatrin.

Målgrupp: Vuxna

Typ av metod: Bedömningsmetod

Målgrupp

Ursprungligen för vuxna patienter och deras behandlande läkare. I Sverige även för brukare och personal inom socialpsykiatrin.

Syfte

Syftet med Dyadic OPTION är att mäta hur patienten/brukaren själv och hens behandlande läkare upplever det delade beslutsfattandet gällande patientens vård.

Innehåll och genomförande

Konstruktion

Skattningsformuläret innehåller tolv frågor som besvaras enskilt av både patient/brukare och läkare. Frågorna handlar om tillgänglighet av information samt om det förts en diskussion och om patienten haft möjlighet att ställa frågor kring olika alternativ för behandling, oro, förväntningar och beslut som tas. Både patienten och läkaren fyller i formuläret direkt efter en vårdkontakt.

Omfattning och intensitet

Poängsättning och återkoppling

Frågorna i formuläret besvaras på en skala från 1 till 4, från ”Instämmer inte alls” till ”Instämmer helt”. Poängen räknas samman och ger en total poäng mellan 12 och 48. Ju högre poäng desto högre upplevd delaktighet i ett delat beslutsfattande.

Tidsåtgång

Ingen uppgift

Utbildning och licens

Tillgänglighet

En svensk översättning finns i Delat beslutsfattande i psykiatrisk vård och stöd (cepi.lu.se).

Krav på förkunskaper/utbildning

Ingen uppgift.

Kunskapsunderlag

Dyadic OPTION är inte granskat av Socialstyrelsen.

Referenser

  • Melbourne E, Roberts S, Durand M-A, Newcombe R, Légaré F, Elwyn G. Dyadic OPTION: Measuring perceptions of shared decision-making in practice. Patient education and counseling. 2011; 83(1):55-7.
  • Melbourne E, Sinclair K, Durand M-A, Légaré F, Elwyn G. Developing a dyadic OPTION scale to measure perceptions of shared decision making. Patient education and counseling. 2010; 78(2):177-83.
  • Svedberg P, Schön U, Rosenberg D. Delat beslutsfattande i psykiatrisk vård och stöd: översättning och validering av tre instrument som mäter delat beslutsfattande. Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser. 2015.
Publicerad: