COPM (Canadian Occupational Performance Measure)

COPM är en individualiserad bedömning av en klients egen uppfattning av problem som denne stöter på vid utförandet av en aktivitet. Instrumentet publicerades första gången 1990. Instrumentet kommer ursprungligen från Kanada och har översatts till svenska av Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter.

Målgrupp: Barn och vuxna med funktionshinder

Typ av metod: Bedömningsmetod

Målgrupp

Barn och vuxna med funktionshinder.

Syfte

Syfte med COPM är att upptäcka förändringar i en klients uppfattning om sin förmåga vid utförandet av olika aktiviteter över tid.

Innehåll och genomförande

Konstruktion

COPM utgår från modellen CMOP (Canadian Model of Occupational Per-formance) och kännetecknas av särskilt fokus på klientens aktiva medverkan i den arbetsterapeutiska processen.

COPM är en semistrukturerad intervju där klienten först ombeds att identifiera aktiviteter han/hon vill utföra, behöver utföra eller förväntas utföra i sitt dagliga liv. Därefter frågar arbetsterapeuten om klienten är kapabel att utföra dessa aktiviteter och om resultatet är tillfredställande. Klienten ombeds även att skatta hur viktigt det är för denna att kunna utföra den aktuella aktiviteten. Skattningsskalan går från 1−10 där 1 = inte viktigt alls och 10 = extremt viktigt.

COPM formuläret är indelat i tre aktivitetsområden; personliga dagliga aktiviteter, produktivitet och fritid.

Omfattning och intensitet

Poängsättning och återkoppling

Klienten ombeds att välja högst fem av de problem som är mest angelägna och sedan för vart och ett av dessa problem skatta:

  • den egna uppfattningen om utförandet av aktivitet inom det aktuella området
  • den egna uppfattningen om tillfredställelsen med det aktuella utförandet.

Skattningsskalorna för utförande och tillfredställelse går från 1−10. För utförande är 1 = kan inte utföra den alls och 10 = kan utföra den extremt bra och för tillfredställelse är 1 = inte nöjd alls och 10 = extremt nöjd. Totalpoäng kan sedan fås genom att summera siffrorna för utförande respektive tillfredställelse och dividera med antalet identifierade problem. Totalpoängen kan användas för att mäta om förändring skett mellan olika intervjutillfällen. Detta görs genom att subtrahera utförandepoäng för det första intervjutillfället från utförandepoängen för det andra tillfället.

Återkoppling sker genom att klienten och arbetsterapeuten diskuterar resultatet av intervjun samt vilka insatser som krävs för att uppnå förbättring. Det bör ske en uppföljning efter den inledande bedömningen och den arbetsterapeutiska interventionen. När uppföljningen ska ske bestäms av arbetsterapeuten och klienten.

Tidsåtgång

15−30 minuter.

Utbildning och licens

I arbetsterapiutbildningen ingår COPM. Sveriges Arbetsterapeuter ger även endagarsutbildning i metoden.

Tillgänglighet

Manualen Canadian Occupational Performance Measure (COPM) finns att köpa på Sveriges Arbetsterapeuters webbplats

Krav på förkunskaper

Arbetsterapeuten bör inneha nödvändig kunskap och träning för att kunna administrera instrumentet på ett pålitligt och korrekt sätt.

Krav på utbildning

Vårdutbildning så som arbetsterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska.

Kunskapsunderlag

COPM är inte granskat av Socialstyrelsen.

Referenser

  • Canadian Occupational Performance Measure (COPM). Svensk version, Fjärde upplagan; 2006.
  • Användning av The Canadian Occupational Performance Measure (COPM) i samband med förskrivning av datorhjälpmedel. FoU. 3/2012.
Senast uppdaterad:
Publicerad: