Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

CollaboRATE

CollaboRATE är ett skattningsformulär för att mäta patienters uppfattning om delat beslutsfattande i vårdkontakter. Skattningsformuläret är framtaget av Glyn Elwyns forskningsgrupp vid Dartmouth College i USA. I Sverige har instrumentet testats på brukare inom socialpsykiatrin.

Målgrupp: Vuxna

Typ av metod: Bedömningsmetod

Målgrupp

Ursprungligen vuxna patienter inom sjukvården. I Sverige även för brukare inom socialpsykiatrin. Om patienten/brukaren är barn eller inte kapabel att fylla i skattningen själv finns även versioner för vårdnadshavare respektive företrädare.

Syfte

CollaboRATE syftar till att, utifrån patientens/brukarens perspektiv, mäta delat beslutsfattande i vården, som en faktor för att bedöma vårdens kvalitet och resultat.

Innehåll och genomförande

Konstruktion

Skattningsformuläret innefattar tre frågor kring patientens/brukarens upplevelse av hur stor ansträngning som gjorts gällande hens delaktighet i vårdkontakten. Frågorna har tre fokusområden, dels hjälpen patienten/brukaren fått för att få förståelse för sina hälsoproblem, dels om personen upplever sig ha blivit lyssnad på och dels personens uppfattning om att ha blivit inkluderad i de beslut som tas. Formuläret fylls med fördel i direkt efter en vårdkontakt och inte senare än ett dygn efter vårdkontakten. Det är fördelaktigt om patienten/brukaren får fylla i formuläret utan närvaro av sin behandlare.

Skattningsformuläret finns i tre olika versioner; en för patienter/brukare, en för vårdnadshavare och en för företrädare. Endast formuläret för patienter/brukare finns översatt till svenska.

Omfattning och intensitet

Poängsättning och återkoppling

Frågorna i formuläret besvaras på en skala från 0 till 9, från ”Ingen ansträngning gjordes” till ”Alla ansträngningar gjordes”. Poängen visar graden av delat beslutsfattande och tolkas som att högre poäng visar på högre grad av delat beslutsfattande.

Data från frågeformulären kan sammanställas när samtliga tre frågor är besvarade av minst 25 patienter/brukare. Formulär där svar på en eller flera frågor saknas exkluderas.

Poängen kan sammanställas på två sätt:

  1. Högsta poäng (rekommenderas): Formulär med svar 9 på samtliga tre frågor kodas som 1 och formulär med minst ett svar lägre än 9 kodas som 0. CollaboRATE-poängen räknas sedan som procentandelen (0-100) av formulär som kodats som 1.
  2. Medelpoäng: Medelvärdet av de tre svaren på respektive formulär beräknas. CollaboRATE-poängen räknas sedan som medelvärdet (0-9) av samtliga formulär.

Tidsåtgång

Ingen uppgift.

Utbildning och licens

Tillgänglighet

Det krävs ingen licens för att använda CollaboRATE utan det är fritt att använda och dela. Skattningsformulären får dock inte modifieras på något sätt. Formulären kan laddas ner kostnadsfritt på collaboRATE Measure (glynelwyn.com). Det rekommenderas att man blir medlem i ​collaboRATE User Group om man vill använda instrumentet. En svensk översättning finns i Delat beslutsfattande i psykiatrisk vård och stöd (cepi.lu.se).

Krav på förkunskaper/utbildning

Det krävs inga förkunskaper och ingen utbildning för att använda CollaboRATE.

Kunskapsunderlag

CollaboRATE är inte granskat av Socialstyrelsen.

Referenser

  • Elwyn G, Barr PJ, Grande SW, Thompson R, Walsh T, Ozanne EM. Developing CollaboRATE: a fast and frugal patient-reported measure of shared decision making in clinical encounters. Patient education and counseling. 2013; 93(1):102-7.
  • Forcino RC, Barr PJ, O'Malley AJ, Arend R, Castaldo MG, Ozanne EM, et al. Using Collabo RATE, a brief patient‐reported measure of shared decision making: results from three clinical settings in the United States. Health Expectations. 2018; 21(1):82-9.
  • Svedberg P, Schön U, Rosenberg D. Delat beslutsfattande i psykiatrisk vård och stöd: översättning och validering av tre instrument som mäter delat beslutsfattande. Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser. 2015.
Publicerad: