Childrens program

Childrens program är ett drogförebyggande och hälsofrämjande program för barn till föräldrar med missbruk. Programmet har sedan 2014 utvecklats för svenska förhållanden, utifrån amerikanska metoden Hazelden Betty Ford Foundation Children’s Program.

Målgrupp: Barn och unga (0–18 år) samt vuxna

Typ av metod: Insats

Målgrupp

Barn 7-12 år, som har en förälder med missbruksproblematik av alkohol eller droger.

Syfte

Syftet med programmet är ge barnet kunskap om beroendeproblematik, lära barnet att identifiera och uttrycka sina egna känslor samt att stärka barnets relation till sina föräldrar genom förbättrad kommunikation. Detta för att minska risken att barnet själv utvecklar ett eget missbruk som vuxen.

Innehåll och genomförande

Childrens program är baserat på Emmy Werners forskning kring resiliens och friskfaktorerna förståelse och insikter, social kompetens, problemlösning samt meningsfullhet och hopp. Programmet är manualbaserat och innefattar både teori och praktiska övningar såsom teckning, skrivande och rollspel. Programmet har ett starkt familjefokus. Utgångspunkten är ett familjeperspektiv där både barnet och föräldrarna har enskilda övningar samt att hela familjen har övningar ihop. Under programmet är även övriga gruppen av stor vikt för att deltagarna ska öva på att skapa tillit och känna tillhörighet.

I programmet ingår fyra dagar med olika teman:

Dag 1: Beroende

Denna dag får barnen i gruppen lära känna varandra och dela sina erfarenheter. De får även kunskap om beroende, alkohol- och drogproblematik. En viktig del är även att minska barnets eventuella skuld och skam och förtydliga att en förälders missbruk aldrig är barnets fel.

Dag 2: Känslor

Barnen får lära sig vad känslor är, hur de känns i kroppen, vad känslorna har för betydelse och hur man kan hantera dem. De får även möjlighet att träna på att skilja på sina egna och sina föräldrars känslor. Barnen får också prata om hur de känner i relation till sina föräldrar och hur förälderns beroende har påverkat dem.

Dag 3: Kommunikation, verktyg och trygghet

Denna dag deltar även föräldern med missbruksproblematik. Barnet får då uttrycka det som hen arbetat med föregående två dagar till föräldern. Denna dag arbetar också barnen och föräldrarna ihop, på barnens villkor, för att tillsammans få verktyg för att må bättre.

Dag 4: Förståelse, bekräftelse och förnyad relation

Föräldrarna får denna dag beskriva positiva saker om sitt barn och barnet får beskriva vad hen tycker om att göra med sina föräldrar. De gör också övningar tillsammans som syftar till att stärka relationerna i familjen. Dagen avslutas med en ceremoni.

Omfattning och intensitet

Programmet genomförs under fyra hela dagar med barnet och föräldern med missbruksproblematik. De första två dagarna arbetar barnet i grupp med andra barn och programmets ledare. Föräldern med missbruksproblematik ansluter de två sista dagarna, förutsatt att hen varit nykter i minst en månad. De två sista dagarna är föräldrarna också med i barngruppen och arbetar tillsammans med sitt barn.

Utbildning och licens

För att arbeta med Childrens program krävs att man går en 10-dagars ledarutbildning i metoden, som ges av Barnombudet i Uppsala län. För att få gå utbildningen krävs tidigare erfarenhet av arbete i pedagogisk eller behandlande verksamhet. I utbildningen ingår att under handledning lära sig arbeta med metoden genom att rekrytera och hålla en Childrens Program grupp med barn och föräldrar. Efter detta blir man certifierad ledare i metoden och kan få licens för att arbeta med Childrens program på sin arbetsplats. Kostnad 20 000 kr/person för 6 dagars teori blandat med praktik samt att hålla ett 4 dagars genomförande.

Ledarutbildning, Barnombudet i Uppsala län (childrensprogram.se)

Kunskap om insatsens effekter

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning varken identifierat någon relevant systematisk översikt eller primärstudie som undersökt effekten av Childrens Program för barn till föräldrar med skadligt bruk av alkohol eller droger. Att underlag saknas ska inte tolkas som att insatsen saknar effekt. Det betyder däremot att det behövs forskning för att förbättra kunskapsläget.

Childrens Program för barn till föräldrar med skadligt substansbruk (sbu.se)

Referenser

  • Fröding, K., Larsson, A., Larsson, M., Tinnfält, A., Dalal, K. & Widén, S. (2018) Från Riskgrupp till Friskgrupp – Barn i familjer med missbruksproblem. Örebro Universitet.
  • https://childrensprogram.se/ hämtad 2022-09-16
Senast uppdaterad:
Publicerad: