ChASE: Ungas röster (Child and Adolescent Service Experience)

ChASE: Ungas röster är ett frågeformulär för brukarundersökningar i verksamheter som ger vård och stöd till barn och unga med psykisk ohälsa. Frågeformuläret syftar till att fånga upp vad barn och unga mellan 13 och 18 år tycker om den hjälp de har fått.

Målgrupp: Barn och ungdomar (13–18 år) som deltar i öppenvårdsbehandling för psykisk ohälsa

Typ av metod: Standardiserad bedömningsmetod

ChASE: Ungas röster har utvecklats utifrån det brittiska instrumentet Child and Adolescent Service Experience (ChASE) tillsammans med barn och unga i Sverige. Frågeformuläret ChASE är anpassat och översatt till svenska av Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa vid Karlstads universitet, i samarbete med CAMHS Research Unit, Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience vid King’s College i London.

Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har genom Psynk – Uppdrag Psykisk hälsa finansierat och stöttat utvecklingen av frågeformuläret.

Målgrupp

Barn och ungdomar 13–18 år som deltar i öppenvårdsbehandling för psykisk ohälsa.

Syfte

Syftet med ChASE: Ungas röster är att fånga upp kvalitet i vården från unga brukares perspektiv. Metoden kan användas i verksamheter som vill följa upp behandling av barn och ungdomar 13–18 år som deltar i öppenvårdsbehandling för psykisk ohälsa.

Innehåll och genomförande

Konstruktion

ChASE: Ungas röster bygger på ett frågeformulär med 17 frågor med fasta svarsalternativ (alltid, för det mesta, ibland, sällan, aldrig), två öppna frågor samt två frågor om kön respektive ålder. Enkäten besvaras anonymt. Frågorna delas in i tre områden:

  • Samtalsrelation
  • Förändring
  • Miljö och organisering.

Området samtalsrelation handlar om den unges uppfattning av relationen mellan klient och vårdgivare. Förändring handlar om upplevd nytta av vården. Miljö och organisering fokuserar på frågor kring lokaler och tillgänglighet i vården. Frågeformuläret innehåller även en övergripande fråga kring klientens upplevelse av insatsen i stort samt frågor kring förbättringsmöjligheter och vad klienten uppfattat som det bästa med insatsen.

Genomförande

Innan en mätning med ChASE: Ungas röster genomförs är det viktigt att reda ut ifall mätningen kommer kunna bidra till en effektiv verksamhetsutveckling. Detta görs lämpligast med en förstudie av förutsättningarna för genomförande. Insamlingsrutinen bör anpassas efter verksamhetens mottagningsprocess. I vissa verksamheter kan det vara lämpligt att receptionspersonal tillfrågar brukare om deltagande, i andra verksamheter att behandlare tillfrågar brukare om deltagande. Insamlingen kan också göras genom postutskick där enkäten skickas ut tillsammans med frankerat svarskuvert. För att minska bortfall är det att föredra att brukaren fyller i och lämnar enkäten vid samma besök på mottagningen. Det är viktigt att deltagarnas integritet respekteras, exempelvis är det direkt olämpligt att behandlande personal inom verksamheten läser upp frågorna och noterar svaren.

Omfattning och resultatsammanställning

Frågeformuläret kan användas både för kontinuerlig uppföljning av verksamhetens kvalitet och för uppföljning under en bestämd tidsperiod. Vid kontinuerlig uppföljning tillfrågas samtliga brukare som står i begrepp att avsluta en insats. När uppföljning under en bestämd tidsperiod är aktuell används ett urval som är begränsat i tid, exempelvis samtliga brukare som har kontakt med verksamheten under en månad. Tillförlitligheten i resultatet beror bland annat på hur många svar man har – ju färre svar desto lägre tillförlitlighet. Det är önskvärt med minst 30–40 svar per fråga och vid en jämförelse mellan kön är det önskvärt med cirka 30–40 svar per fråga från pojkar och flickor vardera. Som stöd i införandet av ChASE: Ungas röster finns en användarmanual samt ett verktyg för sammanställning av resultat. Det finns beskrivet i användarmanualen hur resultaten från frågeformulären ska tolkas samt en beskrivning av hur verksamheten kan tänka kring implementering av ChASE: Ungas röster. Ett verktyg i form av Excelfil har tagits fram för att underlätta resultatsammanställningen. Genom att föra in svaren genereras automatiskt en sammanställning av resultatet i form av tabeller och diagram som kan skrivas ut och exporters till andra filformat.

Tidsåtgång

Ingen uppgift

Kunskapsunderlag

ChASE är ännu ej granskad av externa granskare.

Referenser

Senast uppdaterad:
Publicerad: