CAN-S (Camberwell Assessment of Need – Standardversion)

CAN-S används för att bedöma psykiskt funktionshindrade personers behov. Instrumentet har utvecklats i England och har översatts till svenska och anpassats till svenska förhållanden.

Målgrupp: Alla, med undantag för vuxna med psykisk utvecklingsstörning eller intellektuellt funktionshinder samt barn

Typ av metod: Bedömningsmetod

Målgrupp

Kan användas för alla patientgrupper med undantag för barn och för vuxna med psykisk utvecklingsstörning och intellektuellt funktionshinder.

Syft

Används till att göra en omfattande skattning av psykiskt funktionshindrade personers behov.

Innehåll och genomförande

Konstruktion

CAN-S belyser 22 olika livsområden och skattar graden av tillfredsställelse inom respektive område. Skattningen görs både utifrån personens, personalens och eventuellt anhörigas perspektiv. För varje område är målet att identifiera personens eventuella problem, vilken hjälp personen får för att hantera dessa problem samt om han/hon är nöjd med den hjälp som ges. I CAN-skattningen inkluderas både allmänmänskliga behov och behov som är specifika för personer med psykiska funktionshinder.

Omfattning och intensitet

Poängsättning och återkoppling

Totalpoängen räknas fram genom att man summerar skattningarna på de 21 itemen. Maxpoängen på skalan är 63. Gränsvärdena för totalpoängen diagnosticerade med egentlig depression.

Manualen innehåller inga uppgifter om hur återkoppling kan göras.

Tidsåtgång

Cirka 45 minuter.

Utbildning och licens

Tillgänglighet

canskattning.se

Krav på förkunskaper

Inga direkta krav men ska kunna användas utan omfattande träning av yrkesmänniskor som har viss erfarenhet av bedömningsintervjuer.

Krav på utbildning

Utbildning kommer att ges av licensinnehavaren när webbplatsen är uppdaterad.

Kunskapsunderlag

CAN-S är inte granskat av Socialstyrelsen.

Senast uppdaterad:
Publicerad: