BOF (Barnorienterad familjeterapi)

BOF är en psykoterapeutisk metod för barn och deras familjer. I metoden ingår kommunikationsformen tejping.

Målgrupp: Barn upp till cirka 10 år med psykisk ohälsa och deras familjer

Typ av metod: Insats

Målgrupp

Barn upp till cirka 10 år med psykisk ohälsa och deras familjer.

Syfte

Syftet med BOF är att utveckla familjens samspel och hitta nya sätt för föräldrarna att bemöta barnet för att främja barnets utveckling.

Innehåll och genomförande

BOF utgår från psykodynamisk barnpsykoterapi, familjeterapi och miljöterapi. Tre grundbegrepp är samhandling, anknytning och självkänsla.

Arbetssättet innebär att föräldrar och behandlare tillsammans med barnet leker med utvalda figurer i en sandlåda, som står på ett bord. Leken används som en modellsituation där familjemönster blir tydliga och kan förändras på symbolplanet. Leken spelas in på video och visas för föräldrarna vid ett uppföljande samtal för att göra kopplingar mellan det som sker i leken och i verkligheten.

I BOF används kommunikationsformen tejping. Tejping innebär att man låter klienten eller familjen visuellt gestalta sitt nätverk, sin livssituation, en inre eller yttre konflikt eller en traumatisk upplevelse med hjälp av målade träfigurer. Det hela utspelar sig på en ”scen” som tejpas upp på ett bord.

Omfattning och intensitet

Metoden är inte manualbeserad. Omfattning och intensitet kan därför variera. Varje BOF-omgång består av tre eller fyra lektillfällen med föräldrasamtal efter varje. Leken pågår cirka 20 minuter och föräldrasamtalet cirka en timme.

Utbildning och licens

Det finns flera utbildare i BOF, bl a Nilsson och Sjölin Psykologikonsult AB. Förkunskaper med grundutbildning som socionom, psykolog, beteendevetare eller liknande samt flerårig erfarenhet från verksamhet inom socialtjänst, BUP, habilitering mm är lämpligt. Det finns inget krav på licensavtal för verksamheter som vill använda metoden.

Kunskap om insatsens effekter

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)

SBU har identifierat vetenskapliga kunskapsluckor när det gäller barnorienterad familjeterapi (BOF) för familjer där man vet eller misstänker att barn har utsatts för någon form av våld eller försummelse och när det gäller barn med ADHD:

Kunskapsluckor inom barnorienterad familjeterapi (BOF): Barnorienterad familjeterapi (BOF) för familjer där man vet eller misstänker att barn utsatts för någon form av våld och försummelse

Referenser

  • Soltvedt M. BOF Barnorienterad familjeterapi. Mareld; 2005.
  • ADHD Diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet. En systematisk litteraturöversikt. SBU; 2013.
Senast uppdaterad:
Publicerad: