Beteendeskattning av brukare med funktionsnedsättning

Beteendeskattning av brukare inom LSS verksamheter ingår i metoden SKILLSS (Strukturerad, Kvalitetssäkrad, Innovativ och Lärande metod för LSS verksamheter). Skattningen kan användas både inom SKILLSS och separat. Instrumentet används för att analysera brukarnas individuella beteenden och är konstruerat som ett formulär som fylls i dagligen.

Målgrupp: Brukare med funktionsnedsättning inom LSS-verksamhet

Typ av metod: Bedömningsmetod

Målgrupp

Brukare med olika funktionsnedsättningar inom LSS-verksamheter.

Syfte

Att göra beteendeskattningar av brukare i LSS-verksamheter.

Innehåll och genomförande

Konstruktion

Beteendeskattningen görs med hjälp av ett formulär (rapport) med 28 risk-och resursbeteenden som avser brukarna i verksamheterna. Medarbetare inom verksamheterna skattar dagligen huruvida de sett respektive inte sett ett beteende samt om beteendet orsakat stress hos medarbetaren.

Omfattning och intensitet

Poängsättning och återkoppling

Poängsättning sker med en 3-gradig skala:

0 = jag har inte sett detta beteende idag
1 = jag har sett detta beteende idag och
2 = jag har sett detta beteende idag och det stressar mig.

Rapporten används i handledning och hjälper personalen att:

  • fokusera på brukarnas beteenden
  • hitta beteenden som bör förstärkas
  • hitta beteenden som bör modifieras/släckas ut
  • hitta beteenden som bör normaliseras
  • belysa personalens stress och används även för att på ett tidigt stadium hantera denna.

Rapporten sammanställs både dagligen samt över tid. Vid sammanställning över tid tydliggörs förändringar samt mönster av beteenden genom grafiska kurvor. Kurvorna illustrerar förändringar i beteenden och mönster i beteenden som exempelvis utlösande faktorer. Beteendeskattningarna möjliggör beteendeanalyser.

Tidsåtgång

Cirka 5 minuter.

Utbildning och licens

Tillgänglighet

Nicolina Fransson, nicolina@parenso.com

Krav på förkunskaper

Utförare behöver ha grundläggande kunskaper om olika funktionsnedsättningar, kunskap om de övergripande målen enligt LSS samt förmåga att omsätta kunskapen i det praktiska arbetet.

Krav på utbildning

Det krävs utbildning för att kunna använda rapporten. Utbildning ges av företaget Parenso.

Kunskapsunderlag

Beteendeskattning av brukare med funktionsnedsättning är inte granskat av Socialstyrelsen.

Referenser

  • Utvärdering av pilotstudie i Fosie Stadsdel, Malmö 2012-2013. En experimentell studie av kvalitetssäkringsmetoden.
  • Beteendeskattning av brukare med funktionsnedsättning är inte granskat av Socialstyrelsen.
Senast uppdaterad:
Publicerad: