BEP (Brukarenkät psykiska funktionshinder)

Socialstyrelsen initierade hösten 2010 ett metodutvecklingsprojekt för att kunna mäta vård- och omsorgstagarens upplevelser av de insatser som ges. Det ledde fram till utvecklingen av enkäten Min syn på psykiatrisk vård och omsorg.

Målgrupp: Brukare i vård- och omsorgsverksamheter som har en psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning

Typ av metod: Bedömningsmetod

Målgrupp

Brukare inom vård och omsorgsverksamheter som har en psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning.

Syfte

Syfte med BEP är att följa upp personer med psykisk ohälsa och deras upplevelser av kvalitet inom psykiatriområdet. Enkäten kan användas på lokal och regional nivå.

Innehåll och genomförande

Konstruktion

Brukarenkäten är ett formulär som fokuserar på brukares tillfredsställelse med vård, stöd och service och kan därmed ge ett mått på brukarupplevd kvalitet. Formuläret är utformat för att kunna användas inom både den psykiatriska hälso- och sjukvården och kommunernas socialtjänst.

Formuläret innehåller elva påståenden om den vård och det stöd som under-sökningsdeltagaren får. I alla dessa påståenden svarar man genom att ta ställning på en 5-gradig skala som sträcker sig från ”instämmer helt” till ”tar avstånd”. Det finns också tre öppna frågor där man genom egna kommentarer kan ge sin syn på vad man upplevt som positivt respektive negativt, och vad man skulle vilja ändra på. Avslutningsvis finns det några frågor om personliga förhållanden och kontakter med vården.

Omfattning och intensitet

Poängsättning och återkoppling

Poängsättning sker med en 5-gradig skala. Instämmer helt = 5 poäng, tar avstånd = 1 poäng och alternativen däremellan 4,3, respektive 2 poäng. Ju högre summa anger bättre tillfredsställelse.

Svaren i attitydfrågorna kan summeras till en totalpoäng, vilket är särskilt användbart när man vill jämföra den övergripande tillfredsställelsen mellan undergrupper av deltagare eller göra jämförelser mellan verksamheter. Hur och till vilka återkopplingen ska ske bestäms av de som genomför enkäten.

Tidsåtgång

Den tidsperiod under vilken man genomför undersökningen beror på vilken typ av undersökningsdesign man väljer att använda så som exempelvis tvärsnittsstudie eller longitudinell studie.

Utbildning och licens

Tillgänglighet

Krav på förkunskaper

Inga direkta krav.

Krav på utbildning

Inga direkta krav.

Kunskapsunderlag

BEP är ännu ej granskad av externa granskare.

Referenser

Vägledning
Senast uppdaterad:
Publicerad: