Becks Ungdomsskalor

Becks Ungdomsskalor är självskattningsskalor för bedömning av emotionell och social problematik hos barn och ungdomar i åldrarna 7–18 år. Becks ungdomsskalor är utvecklad i USA men anpassad för svenska förhållanden.

Målgrupp
Ungdomar (7–18 år)

Typ av metod
Bedömningsmetod

Målgrupp

Ungdomar 7–18 år.

Syfte

Självskattningsskalorna används för bedömning av emotionell och social problematik hos barn och ungdomar.

Innehåll och genomförande

Konstruktion

I manualen presenteras den teoretiska bakgrunden till skalorna och det svenska utprövningsarbetet. Där finns också anvisningar för administrering, poängberäkning och tolkning. Varje skala består av 20 påståenden, vilka skattas på en fyrgradig skala.

De olika skalorna är:

 • Beck ungdomsskala – ångest (BUS–Å)
  Skalan ger ett mått på oro och ängslan och innehåller bland annat påståenden om skolsituationen, den egna hälsan och oro inför framtiden.
 • Beck ungdomsskala – depression (BUS–D)
  Skalan ger ett mått på ledsenhet och depression och innehåller påståenden om till exempel den egna självbilden, känslor av hopplöshet, självförebråelser och kroppsliga symtom.
 • Beck ungdomsskala – ilska (BUS–I)
  Skalan ger ett mått på tankar och känslor relaterade till ilska. Påståendena rör till exempel känslor av att ha blivit orättvist behandlad och belyser ilskans riktning och objekt.
 • Beck ungdomsskala – normbrytande beteende (BUS–NB)
  Skalan ger ett mått på beteenden relaterade till uppförandestörning och trotssyndrom. Påståendena rör till exempel mobbning, allvarliga regelbrott och tendenser att skylla ifrån sig.
 • Beck ungdomsskala – självbild (BUS–S)
  Skalan ger ett mått på barnets bild av sig själv och innehåller påståenden om hur man ser på sin egen kompetens och sina egna färdigheter.

Omfattning och intensitet

Poängsättning och återkoppling

Den totala poängen för varje skala räknas fram genom att man summerar poängen för varje påstående: Svarsalternativen poängsätts med 0-3.

Aldrig: 0 poäng
Ibland: 1 poäng
Ofta: 2 poäng
Alltid: 3 poäng

Totalpoängen för varje skala förs sedan över till percentiler. Manualen innehåller inga uppgifter om hur återkoppling kan göras.

Tidsåtgång

Ca 25 – 60 minuter beroende varje barns individuella förutsättningar.

Utbildning och licens

Tillgänglighet

Beck Ungdomsskalor (Pearsonclinical.se)

Krav på förkunskaper

Yrkeskrav Leg. psykolog, leg. läkare.

Krav på utbildning

Det krävs ingen utbildning. De som har behörighet att använda instrumentet förutsätts ha utbildning i psykologi och psykometri.

Kunskapsunderlag

Becks ungdomsskalor är inte granskat av Socialstyrelsen.

Senast uppdaterad:
Publicerad: