BAS (Behov av stöd)

Bedömningsinstrumentet BAS (Behov av stöd) är ett formulär som biståndshandläggare kan använda för att bedöma äldre personers behov av stöd. BAS består av frågor om svårigheter i den dagliga livsföringen och behov av hjälp eller stöd.

Målgrupp
Personer som ansöker om äldreomsorg eller är föremål för uppföljning av tidigare beviljade insatser

Typ av metod
Bedömningsmetod

BAS har utvecklats av Socialstyrelsen, där reliabilitet, validitet och användbarhet även har studerats (Socialstyrelsen, 2013). Äldre och biståndhandläggare har deltagit i utvecklingsarbetet för att göra innehållet relevant och användarvänligt.

Genom att den äldre bidrar med sin egen beskrivning får biståndshandläggaren en mer nyanserad bild av dennes behov av hjälp och stöd. På så sätt kan biståndshandläggaren få ett bättre beslutunderlag och ett mer systematiskt utredningsarbete skapas.

Målgrupp

Personer som ansöker om äldreomsorg eller är föremål för uppföljning av tidigare beviljade insatser.

Syfte

Syftet med BAS är att få information om den äldre personens egen uppfattning om sin situation och sitt behov av hjälp och stöd i sin livsföring.

Innehåll och genomförande

Konstruktion

BAS består av nio övergripande frågor som handlar om aktivitetsområden i daglig livsföring. Om den äldre anser sig ha svårigheter på något av dessa områden kan följdfrågor ställas. Därefter följer några övriga frågor; dels om bostaden och personligt stöd, dels om hur den äldre känt sig den senaste tiden. För varje område där den äldre sagt sig ha svårigheter ska handläggaren fråga om den äldre vill ha hjälp eller stöd.

Frågorna följer ICF:s terminologi. ICF är en internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (Socialstyrelsen, 2010).

Omfattning och intensitet

Poängsättning och återkoppling

De övergripande frågorna om svårigheter besvaras med ja, nej eller "ej känt/relevant". De mer detaljerade frågorna om svårigheter besvaras på en skala från 0 (inga svårigheter) till 4 (total svårighet), enligt ICF, koder för funktionstillstånd. Frågorna om behov av hjälp eller stöd besvaras med ja eller nej.

Svaren poängsätts inte utan resultatet är beskrivande och fyller två funktioner. Dels kan svaren ge en övergripande bild av i vilka avseenden den äldre beskriver svårigheter, dels kan svaren från en första utredning jämföras med svaren vid en uppföljning.

Resultatet kan med fördel diskuteras med den äldre personen.

Tidsåtgång

Mellan 10 minuter till två timmar, beroende på ärendets komplexitet.

Utbildning och licens

Tillgänglighet

Instrument och manual kan laddas ner eller beställas nedan.

Stöd i arbetet
Stöd i arbetet

Utbildning och licens

Krav på förkunskaper

För biståndshandläggare i kommuner.

Krav på utbildning

Det finns inget krav på formell utbildning. Personal som vill använda BAS bör vara intresserad av och kunnig i äldrefrågor samt gynnas av att läsa manual och träna tillsammans med en kollega.

Kunskapsunderlag

BAS är ännu ej granskad av externa granskare.

Referenser

  • Socialstyrelsen (2010). Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Stockholm, Socialstyrelsen och WHO.
  • Diagnoskoder (ICD-10)
Senast uppdaterad:
Publicerad: