5–15-formuläret

5–15-formuläret är ett instrument för bedömning av utveckling och beteende hos barn och ungdomar från 5 till 15 år. 5–15-formuläret har utvecklats under många års samarbete av en grupp av erfarna kliniker och forskare inom medicinen för barn med beteendestörning i de nordiska länderna.

Målgrupp: Barn och ungdomar (5–15 år)

Typ av metod: Bedömningsmetod

Det huvudsakliga syftet med 5–15-formuläret har varit att utveckla en föräldraintervju som kan belysa ett barns utveckling inom viktiga områden.

Målgrupp

Barn och ungdomar 5–15 år.

Syfte

Används för att bedöma en rad färdigheter och beteenden inom viktiga områden.

Innehåll och genomförande

Konstruktion

Formuläret består av 181 påståenden fördelade på åtta områden. De 181 påståendena är fördelade på följande åtta områden, så kallade domäner:

  • motoriska färdigheter
  • exekutiva funktioner inklusive uppmärksamhet
  • perception
  • minnesfunktioner
  • språk
  • inlärningsförmåga
  • sociala färdigheter
  • emotionella svårigheter/beteendeproblem.

Domänerna är i sin tur indelade i två eller flera subdomäner. Tolkningen av 5 till 15-formuläret förutsätter kunskap om barns normala utveckling och om avvikelser i denna, liksom om emotionella svårigheter och beteendeproblem hos barn. En datoriserad version finns.

Omfattning och intensitet

Tidsåtgång

Cirka 45 minuter.

Utbildning och licens

www.5-15.org (Logga in eller registrera konto)

Testet är kostnadsfritt för klinisk användning.

Krav på förkunskaper och utbildning

Det finns inga direkta krav på utbildning men författarna skriver att 5–15-formuläret är ett kliniskt instrument som förutsätter kunskap om barns normala utveckling och om avvikelser i utvecklingen samt kunskap om emotionella svårigheter och beteendeproblem hos barn.

Kunskapsunderlag

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har identifierat en vetenskaplig kunskapslucka gällande 5–15-formuläret: 5–15-formuläret för bedömning av utveckling och beteende hos barn och ungdomar från 5 till 15 år (sbu.se)

Den vetenskapliga kunskapsluckan är ett resultat av den systematiska översikten av standardiserade bedömningsmetoder i utredningar av barn och unga inom socialtjänsten (barn, ungdomar och unga vuxna t.o.m. 21 år). Slutsatsen från översikten är att för att skaffa mer kunskap behövs såväl nya välgjorda systematiska översikter som fler primärstudier på området för den specifika målgruppen. Det behövs ökat fokus på psykometriska egenskaper av bedömningsmetoder inom den sociala barn- och ungdomsvårdens kontext.

Standardiserade bedömningsmetoder i utredningar av barn och unga inom socialtjänsten (sbu.se)

Senast uppdaterad:
Publicerad: