Tillvaratagande av biologiskt material från levande donator för annat medicinskt ändamål än transplantation

Här hittar du information om tillvaratagande av biologiskt material från levande donator för annat medicinskt ändamål än transplantation.

Enligt 9 § lagen (1995:831) om transplantation m.m. framgår att biologiskt material från en levande människa för annat medicinskt ändamål än transplantation får tas endast med Socialstyrelsens tillstånd, om materialet är sådant som inte återbildas eller om ingreppet på annat sätt kan medföra beaktansvärd skada eller olägenhet för givaren. Socialstyrelsens tillstånd behövs dock inte i fråga om ingrepp som sker för forskning som godkänts vid prövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Ingrepp får inte göras på den som är underårig eller som på grund av psykisk störning saknar förmåga att lämna samtycke.

Av 12 § samma lag som ovan framgår bl.a. att beslut om ingrepp fattas av den läkare som är medicinskt ansvarig för verksamheten eller den läkare till vilken den medicinskt ansvarige läkaren har uppdragit att besluta. Sådant beslut får inte fattas av en läkare som ansvarar för vården av den person till vilken en transplantation ska ske eller som ska använda det biologiska materialet för annat medicinskt ändamål.

I 5 kap. 3 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler finns ytterligare bestämmelser gällande tillståndsprövningen.

Så här ansöker du om tillstånd

Ansökan ska göras på blanketten nedan.

Senast uppdaterad:
Publicerad: