Ansöka om tillstånd att få använda preimplantatorisk genetisk diagnostik med HLA-typning (PGD-HLA)

Här hittar du information om hur du kan ansöka om tillstånd att få använda PGD-HLA.

Enligt 4 kap 2 § tredje stycket lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. får preimplantatorisk genetisk diagnostik inte utan tillstånd av Socialstyrelsen användas för att försöka få ett barn med en sådan genuppsättning att barnet skulle kunna bli donator av blodstamceller till ett svårt sjukt syskon. Tillstånd får lämnas endast om det finns synnerliga skäl för att tillåta användning.

Av 5 kap. 8 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2012:20) om fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk diagnostik framgår följande. I de fall som anges i 4 kap. 2 § tredje stycket lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. ska den behandlande läkaren för parets räkning ansöka om tillstånd hos Socialstyrelsen att få använda preimplantatorisk genetisk diagnostik med syftet att paret ska få ett barn med en specifik genuppsättning som möjliggör att barnet kan bli donator av blodstamceller till ett svårt sjukt syskon. Ansökan ska göras på en särskild blankett.

Så här ansöker du

Ansökan ska göras på blanketten nedan.

Skicka ansökan till

Socialstyrelsen
106 30 Stockholm

Så behandlar vi dina personuppgifter

Senast uppdaterad:
Publicerad: