Hemsändande av utländsk patient som genomgår psykiatrisk tvångsvård

Här hittar du information om hemsändande av utländsk patient som genomgår psykiatrisk tvångsvård.

Enligt 12 § förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård får Socialstyrelsen besluta att sända hem en patient, som är utländsk medborgare och som vårdas enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT), på begäran av patienten eller chefsöverläkaren. Ett sådant beslut får meddelas under förutsättning att patienten tas emot i sitt hemland och kan antas få tillfredsställande vård där. Om begäran inte har gjorts av chefsöverläkaren ska denne höras i ärendet.

En patient får inte sändas hem annat än på egen begäran, om patienten kan anses ha fast anknytning till Sverige på grund av att han eller hon varit bosatt här under en längre tid eller har anhöriga här. En patient får inte heller sändas hem, om någon annan särskild omständighet talar emot detta. Om patienten påstår att han eller hon är politisk flykting får patienten sändas hem endast om Migrationsverket medgett det.

Vid hemsändande av medborgare i en stat med vilken särskild överenskommelse i ämnet träffats, ska chefsöverläkaren på begäran överlämna en kopia av patientens journal till Utrikesdepartementet.

Enligt 47 § andra stycket 7 LPT ska Polismyndigheten lämna hjälp på begäran av Socialstyrelsen för att sända hem en patient som är utländsk medborgare och som vårdas enligt samma lag.

Enligt 47 § tredje stycket LPT får begäran enligt andra stycket göras endast om det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att de särskilda befogenheter som anges i 10 och 10 a §§ polislagen (1984:387) behöver tillgripas eller det annars finns synnerliga skäl.

Så här begär chefsöverläkaren om hemsändande av utländsk patient

En chefsöverläkares begäran om att Socialstyrelsen ska besluta att sända hem en patient ska vara skriftlig. Begäran ska innehålla

  1. en kopia av patientens journal,
  2. en kopia av patientens pass eller av någon annan identitetshandling, om det finns en sådan,
  3. kopior av domar som har meddelats av allmän förvaltningsdomstol avseende den psykiatriska tvångsvården, om det finns sådana handlingar,
  4. uppgifter som visar att patienten tas emot i sitt hemland och kan antas få tillfredsställande vård där,
  5. information om den sjukvårdsinrättning i hemlandet där patienten ska vårdas (inklusive adress, ansvarig läkare och kontaktuppgifter till denne),
  6. en redogörelse för patientens inställning till att bli hemsänd,
  7. uppgifter om hur länge patienten varit bosatt i Sverige och om han eller hon har anhöriga här,
  8. ett medgivande från Migrationsverket att patienten får sändas hem i de fall han eller hon uppger sig vara politisk flykting, samt
  9. uppgifter om huruvida biträde av Polismyndigheten behövs och i så fall skälen till det.

(se 8 kap. 1-2 §§ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:62) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård).

Skicka begäran till adressen nedan.

Så här begär den utländska patienten om hemsändning

Begäran om hemsändning kan under vissa omständigheter göras av den som är intagen för vård enligt LPT. Begäran ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning om varför patienten vill bli hemsänd.

Skicka begäran till

Socialstyrelsen
106 30 Stockholm

Så behandlar vi dina personuppgifter

Senast uppdaterad:
Publicerad: