Hemsändande av utländsk patient som genomgår psykiatrisk tvångsvård

Här hittar du information om hemsändande av utländsk patient som genomgår psykiatrisk tvångsvård.

Enligt 12 § förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård får Socialstyrelsen besluta att sända hem en patient, som är utländsk medborgare och som vårdas enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT), på begäran av patienten eller chefsöverläkaren. Ett sådant beslut får meddelas under förutsättning att patienten tas emot i sitt hemland och kan antas få tillfredsställande vård där. Om begäran inte har gjorts av chefsöverläkaren ska denne höras i ärendet.

En patient får inte sändas hem annat än på egen begäran, om patienten kan anses ha fast anknytning till Sverige på grund av att han eller hon varit bosatt här under en längre tid eller har anhöriga här. En patient får inte heller sändas hem, om någon annan särskild omständighet talar emot detta. Om patienten påstår att han eller hon är politisk flykting får patienten sändas hem endast om Migrationsverket medgett det.

Vid hemsändande av medborgare i en stat med vilken särskild överenskommelse i ämnet träffats, ska chefsöverläkaren på begäran överlämna en kopia av patientens journal till Utrikesdepartementet.

Enligt 47 § andra stycket 7 LPT ska Polismyndigheten lämna hjälp på begäran av Socialstyrelsen för att sända hem en patient som är utländsk medborgare och som vårdas enligt samma lag.

Enligt 47 § tredje stycket LPT får begäran enligt andra stycket göras endast om det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att de särskilda befogenheter som anges i 10 och 10 a §§ polislagen (1984:387) behöver tillgripas eller det annars finns synnerliga skäl.

Så här begär chefsöverläkaren om hemsändande av utländsk patient

Begäran ska vara skriftlig. Av begäran ska det framgå att patienten kan tas emot i sitt hemland och kan antas få tillfredsställande vård där samt om Polismyndigheten behöver hjälpa till med hemsändningen av patienten.

De handlingar som ska bifogas begäran är följande:

  1. en kopia av patientens journal,
  2. kopior av domar som har meddelats av förvaltningsrätten,
  3. uppgifter om den vårdinrättning i hemlandet där patienten ska vårdas,
  4. en redovisning av patientens inställning till att bli hemsänd inklusive uppgift om eventuell fast anknytning till Sverige, och
  5. ett medgivande från Migrationsverket att patienten får sändas hem i de fall patienten uppger att han eller hon är politisk flykting.

(se 4 kap. 8–9 §§ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård).

Skicka begäran till adressen nedan.

Så här begär den utländska patienten om hemsändning

Begäran om hemsändning kan under vissa omständigheter göras av den som är intagen för vård enligt LPT. Begäran ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning om varför patienten vill bli hemsänd.

Skicka begäran till

Socialstyrelsen
106 30 Stockholm

Senast uppdaterad:
Publicerad: