Genetisk undersökning vid allmän hälsoundersökning

Här hittar du information om genetisk undersökning vid allmän hälsoundersökning.

Socialstyrelsen prövar ansökan om tillstånd till att utföra genetisk undersökning som utgör eller ingår som ett led i en allmän hälsoundersökning enligt 3 kap. 1 § lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. Det gäller undersökningar som syftar till att ge upplysning om en människas arvsmassa genom t.ex. molekylärgenetisk eller mikrobiologisk analysmetod eller genom inhämtande av upplysningar om den undersöktes biologiska släktingar.

Tillstånd får lämnas endast om den genetiska undersökningen är inriktad på att söka kunskap om allvarlig sjukdom eller annars har särskild betydelse för hälso- och sjukvården. Vid prövning av tillståndsfrågan beaktas särskilt bl.a. om den planerade undersökningen syftar till att påvisa eller utesluta en sjukdomsrisk som kan förebyggas eller om den sjukdom som avses kan bli föremål för behandling och om undersökningen kan antas visa påtagligt förhöjda risker för den sjukdom som avses (se 3 kap. 2 § lagen om genetisk integritet m.m.).

Ett tillstånd får förenas med de villkor som behövs för att begränsa undersökningen eller kontrollera den. Ett tillstånd får återkallas om villkoren för tillståndet åsidosätts eller om det annars finns särskilda skäl (se 3 kap. 3 § lagen om genetisk integritet m.m.).

Skicka ansökan till

Socialstyrelsen
106 30 Stockholm

Så behandlar vi dina personuppgifter

Senast uppdaterad:
Publicerad: