Förlängd frystid för befruktade ägg

Här hittar du information om hur du kan ansöka om förlängd frystid för befruktade ägg.

Från och med den 1 januari 2019 får ett befruktat ägg förvaras i fryst tillstånd i högst tio år i stället för fem år. Om det finns synnerliga skäl får Socialstyrelsen för särskilda fall medge att tiden för förvaring i fryst tillstånd förlängs efter att tio år har gått, se 5 kapitlet 4 och 6 §§ lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

Även du som har befruktade ägg som frystes ned mellan den 1 januari 2014 och den 31 december 2018 omfattas av bestämmelserna i 5 kapitlet 4 och 6 §§ lagen om genetisk integritet m.m. Du behöver därför inte ansöka om en förlängning av frystiden när fem år har passerat utan de befruktade äggen får förvaras nedfrysta i sammanlagt tio år.

Du som tidigare har ansökt om förlängd frystid hos oss och har fått ett beslut om förlängning som innebär att den totala frystiden understiger tio år omfattas också av bestämmelserna i 5 kapitlet 4 och 6 §§ lagen om genetisk integritet m.m. Du behöver inte kontakta oss utan bestämmelserna gäller oavsett tidigare beslut. Det innebär att de befruktade äggen får förvaras nedfrysta i sammanlagt tio år.

Så här ansöker du om förlängd frystid

En ansökan om förlängd tid för förvaring av befruktade ägg i fryst tillstånd görs skriftligt. Använd gärna blanketten nedan.

I ansökan ska framgå

  • sökandens namn
  • medsökandens namn
  • personnummer 
  • adress.

I de fall där sökanden har genomgått behandlingen som ensamstående fylls ansökan endast i av sökanden.

I ansökan berättar du/ni

  • varför du/ni vill ha förlängd frystid
  • varför du/ni inte har utnyttjat de befruktade äggen 
  • när du/ni planerar att använda dessa.

Ansökan dateras och undertecknas av sökanden och, om det är aktuellt, av medsökanden.

Bifoga ett aktuellt intyg från kliniken där de befruktade äggen förvaras. Av intyget ska det framgå hur många befruktade ägg som finns nedfrysta, när dessa frystes ned och när frystiden går ut.

Senast uppdaterad:
Publicerad: