Ansöka om tillstånd att använda rödakorsmärket, benämningen röda korset eller Genèvekorset

Här hittar du information om hur du kan ansöka om tillstånd att använda rödakorsmärket eller benämningen röda korset eller Genèvekorset.

Av lagen (2014:812) om skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten framgår att ett märke som består av ett rött kors mot vit bakgrund, eller benämningen ”röda korset” eller ”Genèvekorset” är skyddade enligt lagen. Användning av rödakorsmärket och benämningarna ”röda korset” eller ”Genève-korset” kräver tillstånd av Socialstyrelsen.

Av 6 § samma lag framgår att svensk civil sjukvård kan beviljas tillstånd till användning av rödakorsmärket under väpnad konflikt. Om det finns särskilda skäl och föreningen Svenska Röda Korset har lämnat samtycke, får svensk civil sjukvård också beviljas tillstånd att använda rödakorsmärket för utmärkning i fredstid av fordon som används som ambulanser och för att visa hjälpstationer som uteslutande är avsedda för avgiftsfri vård av sårade och sjuka.

Ansök om tillstånd

En ansökan om tillstånd att använda rödakorsmärket eller benämningen ”röda korset” eller ”Genèvekorset” ska göras skriftligt till Socialstyrelsen. Den ska enligt 20 b § Totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12) innehålla uppgifter om:

  1. sökandens namn eller företagsnamn och adress,
  2. vilket kännetecken som ansökan avser,
  3. ändamålen med användningen av kännetecknet, och
  4. de omständigheter i övrigt som är av betydelse för prövningen av ärendet.

Skicka ansökan till

Socialstyrelsen
106 30 Stockholm

Så behandlar vi dina personuppgifter

Senast uppdaterad:
Publicerad: