Ansökan om tillvaratagande av vävnad från aborterade foster

Här hittar du information om hur du kan ansöka om tillstånd till tillvaratagande av vävnad från aborterade foster.

Enligt 11 § lagen (1995:831) om transplantation m.m. framgår att vävnad från ett aborterat foster får användas endast för medicinska ändamål. För att sådant material ska få tas till vara fordras att den kvinna som burit fostret samtycker till åtgärden. Innan samtycke inhämtas ska kvinnan ha informerats om åtgärden och den tilltänkta användningen.

Vävnad får tas till vara enligt första stycket endast med Socialstyrelsens tillstånd. Sådant tillstånd får lämnas endast om det finns synnerliga skäl.

Så här ansöker du om tillstånd

Ansökan ska göras på blanketten nedan.

Till ansökan bifogar du projektplan och tillstånd från Etikprövningsmyndigheten.

Skicka ansökan till

Socialstyrelsen
106 30 Stockholm

Så behandlar vi dina personuppgifter

Senast uppdaterad:
Publicerad: