Familjehem

Som familjehem tar du emot barn som av olika anledningar inte kan bo hemma. Barnet bor oftast hos dig en längre tid.

Anledningen till att ett barn behöver bo i ett annat hem än sitt egna kan bland annat vara att barnets föräldrar brister i omsorgen eller att det finns missförhållanden i hemmet, som till exempel våld eller missbruk. Barn kan också behöva ett nytt hem på grund sitt eget beteende, exempelvis kriminalitet. Även ensamkommande barn, som kommer till Sverige utan sina föräldrar, behöver placeras i ett hem.

Socialtjänsten kan placera barn i jourhem, familjehem, hem för vård eller boende (HVB) eller stödboende. Familjehem är det som tidigare kallades fosterhem. Ett familjehem kan vara en person eller en familj. Det kan vara ett hem i barnets nätverk eller någon som barnet inte känner.

Det här ingår i uppdraget

Som familjehem är din uppgift bland annat att ge barnet daglig omsorg, en trygg tillvaro och en bra uppväxt. Det är viktigt att du lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Socialtjänsten har huvudansvaret för att barnet har det bra hos dig och får den hjälp det behöver. Det innebär att de har regelbunden kontakt med dig och barnet för att följa upp hur barnet har det, och för att se till att både du och barnet har det stöd ni behöver.

Att vara familjehem kan bland annat handla om att

 • bidra till att barnet har en bra vardag
 • hjälpa barnet med skolgången, till exempel genom läxläsning och gå på föräldramöten
 • bidra till att barnet får hälso- och sjukvård och tandvård
 • stötta barnet i kontakten med familj och vänner
 • samarbeta med barnets föräldrar till exempel genom att berätta om barnets vardag
 • informera socialtjänsten om hur barnet har det.

Du har inte vårdnaden om barnet utan det har barnets föräldrar. Ensamkommande barn har en god man eller en särskilt förordnad vårdnadshavare med motsvarande ansvar. Det ansvaret kan till exempel handla om val av skola, eller samtycke om vaccinationer. Du har inte försörjningsskyldighet för barnet.

Som familjehemsförälder har du oftast inte tystnadsplikt. Däremot ska du inte i onödan föra vidare något som barnet berättat i förtroende eller annan känslig information. Har du ett kontrakt med kommunen att ta emot ett visst antal barn har du tystnadsplikt.

Placeringen kan vara frivillig eller under tvång

Det är socialtjänsten eller en domstol som beslutar om att barn ska placeras i ett annat hem. Socialtjänsten strävar efter att det ska göras på frivillig grund men ibland behöver beslutet tas mot barnets, vårdnadshavarnas eller den gode mannens vilja. I dessa fall görs det med stöd av en lag som kallas för LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Unga personer mellan 18 och 20 år kan också vara placerade med stöd av den lagen.

Så länge pågår uppdraget

Ett barn kan bo i ett familjehem i cirka sex månader upp till att bo i hemmet under hela sin uppväxt. Med andra ord kan en placering i ett familjehem ofta vara ett långsiktigt uppdrag. Målet är att barnet ska återförenas med sina föräldrar om det är möjligt.

Det är socialtjänsten eller en domstol som beslutar om uppdraget ska avslutas. De kan överväga att avsluta uppdraget om

 • barnet inte längre har behov av att bo i ett familjehem
 • barnet, dess vårdnadshavare eller god man vill avsluta placeringen
 • familjehemmet vill avsluta placeringen
 • familjehemmet inte längre är lämpligt.

Uppdraget avslutas också om du som familjehemsförälder istället blir särskilt förordnad vårdnadshavare. Syftet med att flytta över vårdnaden är att barnet ska få en stabil situation och inte bli uppryckt från en miljö det känner sig tryggt i. Socialtjänsten överväger om detta är möjligt när barnet bott hos dig en längre tid, vanligtvis efter tre år. De biologiska föräldrarna har dock möjlighet att ansöka om att få tillbaka vårdnaden. Det är domstolen som beslutar om frågor som rör vårdnaden.

Krav för uppdraget

Socialtjänsten kommer att utreda dina och eventuell partners förutsättningar att ta emot ett barn i ditt hem. Utredningen omfattar intervjuer, hembesök och referenstagning. I utredningen kan kommunen bland annat titta på

 • vilka som bor i hemmet och er livssituation
 • hur boendet och närmiljön ser ut
 • dina personliga förutsättningar, egenskaper och omsorgsförmåga
 • anledningen till att du vill ta emot ett barn
 • vad de eventuella barn som redan bor i hemmet tycker om att ta emot ett barn
 • referenser från någon närstående eller kollega
 • uppgifter från socialtjänstens register i de kommuner du bott i
 • uppgifter från Polisens misstanke- och belastningsregister.

Om du och eventuell partner bedöms lämpliga återstår en matchning. Då tittar kommunen på om du eller ni har förutsättningar att ta hand om just det barnet som socialtjänsten behöver placera.

Stöd och ersättning

Socialtjänsten ska erbjuda dig utbildning i samband med att du blir familjehem. När du tagit emot ett barn ska de också ge dig råd, stöd och annan hjälp som du behöver. Socialstyrelsen har tagit fram utbildningen Ett hem att växa i, för familjehem, som erbjuds i de flesta kommuner.

Du har också rätt till ersättning för uppdraget. En del av ersättningen består av de faktiska kostnaderna du har för barnet och den andra delen är ett fast arvode. Beloppen baseras på Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendationer och kan variera från kommun till kommun och beroende på exempelvis barnets ålder. Du hittar mer detaljer kring rekommendationerna hos SKR.

Arvodet är skattepliktigt, sjukpenning- och pensionsgrundande. Däremot berättigar det inte till tjänstepension eller ersättning inom ramen för arbetslöshetsförsäkringen.

Berättelser från personer som är familjehem

"Alla barn räknas lika mycket"

– För mig är det inget märkvärdigt om man fött eller fått ett barn. Alla får kalla mig och min man för mamma och pappa. Alla barn, oavsett om de stannar en vecka eller flera år räknas lika mycket, säger Lena som bara var 19 år när hon och hennes man Johan blev familjehem och tog emot sitt första barn.

"Barnen ska vara delaktiga"

En kompis till Susannas dotter hade det jobbigt. Hon spenderade mer tid hemma hos dem än hemma hos sig. Till slut fick hon flytta in. Så blev Susanna familjehem och har sedan dess tagit emot fler barn.

Britta-Stina och Lotta hjälper tonåringar

Det finns inget krav på att ett familjehem ska vara en traditionell kärnfamilj som bor på landet med en massa djur. Tvärtom behövs en mångfald av familjer, personer och boendeförhållanden eftersom alla barn har olika behov.

"Familjen är de du har nära"

Johanna har alltid vetat att hon vill ta emot barn som familjehem. Det var bland det första hon pratade med sin blivande man om när de träffades. – För mig handlar inte familjen om blodsband. Det är vilka du har nära dig, säger hon.

Hjälper barn att hitta rätt i Sverige

Språk, kultur, religion och regler. Sådant kan göra det svårt för personer från andra länder att hitta rätt i det svenska samhället. Som familjehem hjälper Jamal och hans fru Samira barn och unga att lära sig förstå och skapa sig ett liv i det land som nu är deras.

Senast uppdaterad:
Publicerad: