God man

Som god man för ett ensamkommande barn har du samma ansvar som en förälder, men barnet bor inte hos dig.

Det kommer barn till Sverige som är på flykt. Vissa kommer utan föräldrar och kallas då för ensamkommande barn. De har rätt till en god man som ska företräda dem och se till att de har en trygg tillvaro. En god man har därför regelbunden kontakt med barnet och ansvarar bland annat för barnets ekonomi och myndighetskontakter.

Det här gör en god man

För att barnet ska få sina behov tillgodosedda behöver du som god man ansvara för vissa uppgifter som föräldrar annars gör. Du bestämmer över barnets rättsliga, ekonomiska och personliga frågor. I ditt uppdrag ingår att ha regelbunden kontakt med barnet och lyssna till barnets synpunkter och önskemål. Exakt vilka uppgifter och hur omfattande uppdraget blir beror på barnets behov, ålder och boendesituation. Barnet kan bo i ett jourhem, familjehem, hem för vård eller boende (HVB) eller stödboende.

Det är familjehemsföräldrarna eller personalen vid boendet som har ansvar för den dagliga omsorgen, till exempel att handla mat till barnet eller att skjutsa barnet till skolan eller läkarbesök. Att försörja barnet ingår inte heller i uppdraget som god man.

I uppdraget som god man ingår att

 • vara delaktig i beslut om var barnet ska bo samt ha kontakt med hemmet
 • stötta barnet i kontakten med anhöriga
 • ha kontakt med barnets skola och se till att barnet får den utbildning som det har rätt till
 • ha kontakt med socialtjänsten om barnets situation och vid behov ansöka om ytterligare stöd
 • hjälpa till med barnets kontakt med hälso- och sjukvård och tandvård
 • biträda barnet i asylprocessen, till exempel ansöka om uppehållstillstånd och ha kontakt med Migrationsverket och barnets offentliga biträde
 • sköta barnets ekonomi, till exempel ansöka om bidrag, som dagersättning och studiebidrag
 • företräda barnet under en förundersökning och eventuell rättegång om barnet blir utsatt för brott eller själv begår brott

Som god man har du inte tystnadsplikt. Däremot ska du inte i onödan föra vidare något som barnet berättat i förtroende eller annan känslig information.

Så länge pågår uppdraget

Uppdraget som god man upphör

 • när barnet fyller 18 år
 • i vissa fall om barnets vårdnadshavare kommer till Sverige
 • om barnet varaktigt lämnar Sverige
 • om barnet får asyl och blir tilldelad en särskilt förordnad vårdnadshavare
 • om det är uppenbart att en god man av någon anledning inte längre behövs
 • om du själv vill avsluta uppdraget och någon annan tar över det
 • om det visar sig att du inte är lämplig, till exempel inte sköter ditt uppdrag som du ska.

Uppdraget kan också komma att avslutas om Migrationsverket beslutat om att skriva upp barnets ålder till 18 år. När barnet fyller 18 år upphör uppdraget utan något beslut. I de andra fallen är det överförmyndarnämnden i kommunen som fattar beslut om att uppdraget ska upphöra.

Vad krävs av mig?

Kommunen gör en utredning för att bedöma om du är lämplig att ta ett uppdrag som god man. Enligt lagen ska du vara ”rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig”. Hur denna bedömning görs skiljer sig åt i olika kommuner.

Bland annat tittar de på att du

 • har kunskap om barns behov i olika åldrar
 • har förståelse för barnets särskilda situation och behov
 • aktivt kan hantera barnets intressen i förhållande till bland annat myndigheter utan risk för intressekonflikter
 • har god kännedom om hur det svenska samhället fungerar så som exempelvis skola, vård och myndigheters ansvar
 • inte har för många uppdrag som god man
 • är myndig och inte själv har en god man eller förvaltare

Du behöver inte vara svensk medborgare eller kunna tala barnets språk. Däremot förutsätter uppdraget att du behärskar svenska. Normalt kontrollerar kommunen om det finns uppgifter om dig i Rikspolisstyrelsens belastningsregister och hos Kronofogden.

Stöd och ersättning

Många kommuner erbjuder utbildning för dig som vill bli god man. Vissa kommuner ställer dessutom krav på att du ska ha gått en utbildning innan du får ett uppdrag. Det har tagits fram en webbutbildning för dig som är intresserad av att bli god man.

Du har rätt till arvode och ersättning för dina utgifter som god man. Det är överförmyndaren i din kommun som fattar beslut om storleken på arvodet. Många kommuner har tagit fram schablonersättningar per månad medan andra ersätter per timme.

Berättelser från personer som är god man

Medelålderskvinna ler mot en ungdom
Hon stödjer barn från hela världen
Ulla har varit god man för barn från länder som Irak, Afghanistan, Vitryssland, Mongoliet, Somalia, Eritrea och Etiopien.
Senast uppdaterad:
Publicerad: