Frågor och svar inom socialtjänst

Här hittar du som arbetar inom socialtjänsten svar på vanliga frågor som berör ditt arbete. För att de ska vara aktuella går vi igenom alla frågor och svar regelbundet. Datumet anger frågans publiceringsdatum och uppdateras endast om svaret har justerats. Mer information om hur du och din arbetsplats kan hantera covid-19 hittar du på vår samlingssida om stöd till socialtjänsten.

Socialtjänst, alla verksamheter

Var kan jag hitta information gällande vaccinet och vaccination mot covid-19? (29 januari 2021)
Nu när många har blivit vaccinerade mot covid-19, behöver vi fortsätta med source control för att skydda vård- och omsorgstagare från smitta? (2 juli 2021)

Source control, såsom användning av munskydd och visir, är en viktig åtgärd för att hindra smittspridning. Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortsatt att vård- och omsorgspersonal använder source control för att hindra att smitta sprids till vård- och omsorgstagare. Anpassningar av den åtgärden kan göras på sikt när samhällsspridningen når en väsentligt lägre nivå. Det kan också vara så att vaccinationstäckningen varierar mellan verksamheter och även över tid. Folkhälsomyndigheten skriver därför att det är rimligt att munskydd som source control för att skydda vård- och omsorgstagare kvarstår tills vi har uppnått nivå 1 i samhället.

Läs mer i Folkhälsomyndighetens publikation Covid-19: Anpassning av smittförebyggande åtgärder inom vård och omsorg med hänsyn till vaccination och epidemiologiskt läge.

I Covid-19: Kompletterade anpassningar av smittförebyggande åtgärder inom vård- och omsorg beskrivs hur åtgärderna i takt med en ökad vaccinationstäckning och förbättrat epidemiologiskt läge kan anpassas till de olika nivåerna.

Hur ofta bör man byta munskydd och rengöra visir när de används för ”source control”, det vill säga att skydda personer som behöver vård och omsorg från att smittas från personalen? (11 januari 2021)

När personalen använder munskydd och visir som ”source control” behöver de hantera munskyddet och visiret så att de hindrar smittspridning. Man ska aldrig flytta munskyddet från munnen och sedan sätta tillbaka det. Det är också viktigt att den som använder munskydd undviker att ta i ansiktet. När de går från en person till en annan ska munskyddet slängas.

Personal som använder visir för flergångsbruk behöver få information om hur de ska rengöra och förvara visiren.

Vilket ansvar har kommunen att hjälpa personer som insjuknar i covid-19 när de vistas i sina semesterhus och ansöker om socialtjänstinsatser, till exempel hemtjänst? (30 november 2020)

I grunden gäller samma socialtjänstregler som alltid. Enligt socialtjänstlagen (SoL) har en och samma kommun ett samlat ansvar för stöd och hjälp som den enskilde har behov av, så långt det är möjligt. Det innebär att kommunen där en person bor ansvarar för de stöd- och hjälpinsatser hen behöver, oavsett om hen tillfälligt vistas i en annan kommun (till exempel i sitt semesterhus). Får en person vanligtvis stöd och hjälp från sin bosättningskommun, ansvarar den kommun där hen vistas tillfälligt endast för akut uppkomna situationer. Är det oklart vilken kommun som är ansvarig för stöd- och hjälpinsatser till den enskilde ska dock vistelsekommunen alltid ansvara för att den enskilde får allt det stöd och den hjälp som hen behöver. Det gäller i sådana fall inte enbart insatser som kan behövas i en akut situation utan även andra insatser. Se 2 kap. 1 § och 2 a kap. SoL.

Skyldighet för vistelsekommun att i vissa fall bistå bosättningskommun

För att underlätta för personer som på grund av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom behöver insatser för att under en kortare tid kunna vistas i en annan kommun än bosättningskommunen, finns det särskilda regler. Vistelsekommunen är då skyldig att på begäran bistå bosättningskommunen med utredning och att verkställa beslut (2 a kap. 6 § SoL). Med kortare tid avses här semesterresor och andra kortare vistelser upp till sex månader.

Prövningen av rätten till bistånd bygger på en individuell bedömning Bistånd utifrån 4 kap. 1 § SoL beviljas utifrån kriterierna i den bestämmelsen. Genom biståndet ska den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Den enskildes rätt till bistånd styrs av dennes behov av stöd och hjälp. Biståndet är alltså inte knutet till särskilt angivna situationer och insatser.

EU- och EES-medborgare som vistas i semesterhus i Sverige

Alla som vistas i Sverige omfattas av bestämmelserna om kommunens yttersta ansvar för stöd och hjälp enligt 2 kap. 1 § SoL. För socialtjänsten innebär EU-rättens likabehandlingsprincip att en EU/EES-medborgare eller familjemedlem som bedömts ha uppehållsrätt i Sverige också har rätt till bistånd på samma villkor som svenska medborgare. Socialtjänsten måste i varje enskilt fall bedöma om en biståndssökande EU/EES-medborgare har uppehållsrätt eller inte, samt vilka biståndsinsatser personen kan ha rätt till.

Stöd för bedömningen av rätten till socialt bistånd för EU/EES-medborgare finns i Socialstyrelsens Vägledning för socialtjänsten i arbetet med EU/EES-medborgare

Läs mer om ansvarsfördelning mellan kommuner i Socialstyrelsens meddelandeblad Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun

Rekommendationer om resor och rekommendationer till den som tillhör en riskgrupp för att få svårare symtom om de blir smittade med covid-19 finns hos Folkhälsomyndigheten

 

Vad gäller för hantering av avfall från arbete med personer som har misstänkt eller bekräftad covid-19? (13 maj 2020)

Frågan gäller för avfall som uppstår i äldreboenden, LSS-bostäder och hemtjänsten som ger omvårdnad till personer med misstänkt eller bekräftad covid-19.

Folkhälsomyndigheten har bedömt att verksamhetsavfall från den här typen av socialtjänst- och LSS-verksamheter kan hanteras enligt ordinarie rutiner för avfall. Risken för smitta bedöms som mycket låg, om avfall som kan innehålla kroppsvätskor (som blöjor eller skyddsutrustning) läggs i soppåse som stängs ordentligt och sen hanteras som brännbart restavfall.

Vissa delar av verksamheten på äldreboenden och i LSS-bostäder är en del av den kommunala hälso- och sjukvården. Dessa verksamheter kan därför behöva göra en bedömning av hur avfallet ska hanteras utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:26) om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården.

Alla verksamheter som hanterar avfall ska göra det i enlighet med relevanta bestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om smittrisker (AFS 2018:4).

Allmänt om smittförande avfall från vården

Vårdgivaren ska ha rutiner för hantering och märkning av smittförande avfall. Det ska också finnas lokala rutiner från verksamhetschefen där det ska framgå vilken sorts avfall som ska anses som smittförande, vem som ska riskbedöma avfallet och hur varje typ av avfall ska hanteras. Om det är tveksamt om något ska betraktas som smittförande avfall eller inte ska verksamhetschefen ta ställning efter att ha hört vårdhygienisk expertis.

Mer om vad som gäller för smittförande avfall som uppkommer inom hälso- och sjukvården finns bland våra frågor och svar för kommunal hälso- och sjukvård

Vilket ansvar har kommunen att låta privata aktörer ta del av skyddsutrustning? (17 april 2020)

Frågan gäller exempelvis utförare av hemtjänst och personlig assistans.

Det korta svaret på frågan är att det är arbetsgivaren, här den privata verksamheten, som är ansvarig för att skydda arbetstagare mot smittrisker och för att personalen har tillgång till lämplig personlig skyddsutrustning.

I förarbeten till lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap framhålls dock vikten av att den offentliga sektorn och privata verksamheter samverkar, bland annat för att skapa bättre förutsägbarhet och möjlighet till långsiktig planering i krisberedskapsfrågor. Till exempel förutsätts det att privata aktörer medverkar i kommunernas och regionernas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser. Samverkan gäller enligt förarbetena även samverkan om de resurser som kan användas för att stärka den operativa förmågan att hantera kriser. (se prop. 2005/06:133, s. 80)

Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Det gäller även under en kris. Kommunen har också alltid ansvaret att erbjuda en god kommunal hälso- och sjukvård. Om en verksamhet inte kan utföra sin verksamhet längre, till exempel för att arbetsplatsen måste stängas av arbetsmiljöskäl, så kan kommunens yttersta ansvar att ge enskilda stöd och hjälp träda in. Det kan tilläggas att kommunen har vad som kallas ett basansvar för insatsen personlig assistans vid tillfälliga utökningar av insatsen. Det betyder ansvar för till exempel att tillhandahålla och finansiera assistansen även vid sjukdom och andra oförutsedda händelser.

Utgångspunkten är dock att arbetsgivare -både offentliga och privata - ansvarar för att deras personal har den utrustning som krävs.

Vad gäller för mig som är arbetsgivare åt min personliga assistent om jag behöver skyddsutrustning? ( 28 maj 2020)

Du kan vända dig till din kommun. Kommunen vet vad som gäller för dig.

Var kan jag hitta anpassad information om covid-19 (på andra språk, lättläst, teckenspråk, bildstöd)? (18 mars 2021)

Det finns personer som kan behöva särskilt stöd av dig som arbetar i vård och omsorg för att ta till sig information om covid-19 och hur vi kan minska smittspridning. Det kan handla om personer med syn-, hörsel- eller kognitiva svårigheter eller de som inte har svenska som förstaspråk.

Nationell telefonlinje dit du kan ringa för att få svar på frågor om covid-19

Telefonnummer: 08-123 680 00

Telefonlinjen bemannas av hälsokommunikatörer och hälsoinformatörer i regionerna som talar arabiska, somaliska, persiska, tigrinja, amarinja och ryska.

Stöd för att prata med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism

Stöd för hur du kan prata om covid-19 med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism. Det kan handla om att förklara allt från Folkhälsomyndighetens rekommendationer om god basal hygien och att hålla avstånd, till vad som händer i omvärlden just nu. I stödet finns också samlade länkar till bra, anpassad information.

Stöd för hur du kan prata med personer med med intellektuell funktionsnedsättning eller autism, uppdaterat 13 november (pdf)

Hur ska arbetskläder se ut? (17 mars 2020)
 • Arbetskläder i vård och omsorg ska ha korta ärmar.
 • De måste kunna tvättas i minst 60 grader för att kunna bli fria från smittämnen.
 • Arbetskläderna ska bytas dagligen. Om de är smutsiga ska de bytas så snart som möjligt

Det finns inga speciella regler för hur arbetskläderna ska se ut vad gäller färg, logotyp eller annan utformning.

I gruppbostäder är det viktigt att arbetskläderna inte gör att boendet får en institutionell prägel. Så länge de har korta ärmar och att både över- och underdel går att tvätta så att de blir rena går det ha jeans och t-shirt.

Läs mer om basala hygienrutiner

Vad är skillnaden mellan arbetskläder, skyddskläder och personlig skyddsutrustning? (8 april 2020)

Det är viktigt att veta skillnaden mellan arbetskläder, skyddskläder och skyddsutrustning. Här kan du läsa om de regler som alltid gäller. Ta även del av din regions information för regionala vårdhygienrutiner för covid-19 samt dess riktlinjer för personlig skyddsutrustning.

Arbetskläder är kläder personal använder på jobbet när de kommer i fysisk kontakt med vård- och omsorgstagare. Arbetskläderna ska ha korta ärmar. De ska bytas dagligen, eller så snart som möjligt om de blir smutsiga eller annars vid behov. De ska gå att tvätta i 60 grader.

Skyddskläder ska användas utanpå arbetskläderna vid vård- och omsorgsmoment där det finns risk för att arbetskläderna kan smutsas ner genom direktkontakt med en person, dennes kroppsvätskor eller annat biologiskt material (till exempel hud och hudfragment). Med skyddskläder menas plastförkläde, skyddsrock eller motsvarande. Skyddshandskar ska användas vid vård- och omsorgsmoment som innebär risk för att händerna kommer i kontakt med kroppsvätskor.

Syftet med skyddskläder är att skydda arbetskläder och därmed hindra smittspridning mellan patienter eller den som får omsorg.

Reglerna om arbetskläder och skyddskläder finns i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg

Personlig skyddsutrustning är den utrustning arbetstagare har på sig för sin egen säkerhet. Det finns olika typer av skyddsutrustning. Vid skydd mot smitta kan det exempelvis handla om skyddsglasögon, visir, skyddsrock, munskydd och andningsskydd. Skyddsåtgärder, som den personliga skyddsutrustningen, ska utgå från den bedömda risken i aktuell vård- och omsorgssituation.

Arbetsmiljöverkets information om arbetsmiljö och regler kring personlig skyddsutrustning kopplat till covid-19

Vem ska följa reglerna om basal hygien? (17 mars 2020)

Föreskrifterna gäller för

 • personal inom hälso- och sjukvård och tandvård
 • personal i bostad med särskild service, till exempel gruppbostäder
 • personal i hemtjänst och särskilt boende för äldre
 • elever vid utbildningar till yrken inom vård och omsorg i situationer där det finns risk för överföring av smittämnen.

Reglerna gäller inte de personliga assistenter som arbetar i den enskildes hem eller personal i daglig verksamhet. Krav på god kvalitet, inklusive förebyggande av smittspridning, gäller dock även vid dessa insatser.

Personal som inte deltar i direkt vård- eller omsorgsarbete omfattas inte av föreskrifterna. Det är ändå viktigt att all personal som vistas i vård- eller omsorgsmiljö utför sitt arbete på ett sätt som förebygger risk för smittspridning.

Läs mer om basala hygienrutiner

Utbildningar om hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning 

Karolinska Insitutet - utbildningar

Varför ska man följa basala hygienrutiner? (17 mars 2020)

Att följa reglerna om basal hygien (handhygien och arbetskläder) ska i första hand hindra att du som arbetar sprider eventuell smitta mellan patienter, boende och brukare.

Din chef har ett ansvar för att du inte utsätts för smitta i ditt arbete, det är Arbetsmiljöverket som reglerar det området. De här reglerna överlappar och kompletterar varandra.

Information om basala hygienrutiner

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vad som gäller för din arbetsmiljö

Kan vi stänga ner verksamhet om många i personalen behöver stanna hemma? (20 mars 2020)

Det beror på vad som menas med att stänga. Om nämnden överväger att stänga hela eller delar av en verksamhet behöver konsekvenserna för samtliga individer analyseras.

Dessa personer behöver fortfarande få det stöd eller den hjälp som de behöver. Till exempel, om en daglig verksamhet eller dagverksamhet stängs tillfälligt så kan man istället behöva sätta in resurser i hemtjänsten, en gruppbostad eller i boendestöd.

Socialtjänsten, LSS-verksamhet och den kommunala hälso- och sjukvården är samhällsviktig verksamhet. Det betyder att verksamheten ska kunna bedrivas så att samhället kan fungera och erbjuda nödvändig service, omvårdnad och trygghet även vid ett utbrott av smitta. Verksamheterna ska ha planerat för att kunna hantera en allvarlig händelse så som ett utbrott av smitta. De krav som gäller för verksamheten normalt sett gäller också då.

Mer information om vad som gäller för kommuner finns i vårt meddelandeblad (pdf)

MSB har också tagit fram ett planeringsstöd som syftar till att vägleda aktörer hur de i sin organisation kan tänka inför planerandet av eventuellt bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster.

Får vi berätta att någon i verksamheten är smittad med covid-19? (22 april 2020)

I socialtjänsten är utgångspunkten att sekretess gäller för uppgifter om enskildas personliga förhållanden. Det är den utförande verksamheten som måste bedöma om, och i sådana fall vilka, uppgifter som kan lämnas ut.

Den rådande situationen med covid-19 kan göra att många brukare och anhöriga känner oro. Ett sätt för personalen att hjälpa till att stilla oro kan vara att informera om vad verksamheten gör för att förebygga smittspridning.

Den som är smittad är själv skyldig att informera

Var och en är skyldig att förebygga smittspridning. Den som vet att hen bär på en allmänfarlig sjukdom är själv skyldig att informera människor som hen kommer i sådan kontakt med att det finns en beaktansvärd risk för smittoöverföring. Det står i smittskyddslagen. Det betyder dock inte att man är skyldig att informera i alla sammanhang. Vad som är en beaktansvärd risk beror på sjukdomens smittvägar och hur situationen runt den enskilde ser ut. Detta kan den som är smittad få mer rådgivning och förhållningsregler om av sin läkare.

Informera andra om enskilda smittade individer

När det gäller information om att en viss person är smittad får det delas med till exempelvis anhöriga om personen har lämnat sitt samtycke. Var och en kan bara samtycka till att uppgifter lämnas ut om hen själv och inte om att någon annan är smittad. Observera att när det gäller barn har vårdnadshavare i regel rätt att få veta att deras barn är sjuk.

En verksamhet kan i förväg komma överens med en person om hur uppgifter som i normalfallet omfattas av sekretess ska hanteras. Det kan till exempel handla om att man får lämna ut information till en viss person, till anhöriga men också till andra brukare i samma verksamhet. Ibland tas frågan upp i samband med att en insats börjar genomföras, till exempel vid flytt in på HVB eller när äldre flyttar in i ett särskilt boende eller en bostad med särskild service, alternativt när man får hemtjänst för första gången. Frågan om att lämna ut uppgifter kan behöva ställas om för att försäkra sig om att den enskildes ställningstagande fortfarande är aktuellt. Det kan till exempel vara aktuellt om något i situationen har förändrats eller om insatsen har pågått under en längre tid.

Informera om att ”någon” är smittad utan att röja vem

Det går inte att ge ett generellt svar på frågan om man får lämna ut uppgifter som annars omfattas av sekretess utan att röja vem eller vilka det handlar om. Det är något som verksamheten måste ta ställning till i det enskilda fallet. Det kan vara möjligt att göra det om uppgifterna inte kan härledas till en person.

Vad har arbetsgivaren för ansvar att skydda personal från smitta? (17 mars 2020)

Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka förhållandena i verksamheten och bedöma vilka risker som kan förekomma. Arbetsgivaren ska också ta till olika åtgärder för att förebygga ohälsa.

Läs mer om vad som gäller hos Arbetsmiljöverket

Har Socialstyrelsen tips på digitala verktyg som går att använda för att bedriva socialtjänst utifrån GDPR och sekretessaspekter? (1 april 2020)

Socialstyrelsen granskar inte och godkänner inte några tekniska lösningar.

Kommunen eller verksamheten får på egen hand ta fram eller köpa egna lösningar.
Det kan vara så att den kommun eller verksamhet du arbetar i har antagit informationssäkerhetspolicys eller liknande så när det gäller informationssäkerhet så börja med att ta reda på vad som gäller för det i er kommun eller verksamhet och om ni har några instruktioner från ert dataskyddsombud. Socialstyrelsen har inte några föreskrifter eller allmänna råd för socialtjänsten angående säkerhet eller lagring.

Viss vägledning kan finnas hos Integritetsskyddsmyndigheten

Äldre

Kan en kommun eller verksamhet införa besöksförbud på äldreboenden vid lokala utbrott av covid-19? (20 oktober, 2021)

Nej, det är inte möjligt för en kommun eller verksamhet att införa besöksförbud på äldreboenden vid lokala utbrott.

Vad ska och kan ett äldreboende göra för att underlätta säkra besök? (20 oktober, 2021)

I syfte att verka för att besök kan genomföras på ett säkert sätt ska den verksamhetsansvarige för ett äldreboende fastställa rutiner för hur risken för smittspridning ska kunna begränsas vid besök. Denne ska även, som en del i arbetet med riskanalyser, göra en bedömning av vilka risker besök i boendet kan medföra och vilka åtgärder som behöver vidtas för att begränsa risken för smittspridning i samband med besök.

Vilka risker ett besök i boendet kan medföra kan se olika ut i olika verksamheter och därför behöver åtgärderna utgå från verksamhetens förutsättningar. En åtgärd som dock alla verksamhetsansvariga ska vidta är att se till att det finns möjlighet för de boende och deras besökare att tvätta händerna med tvål och vatten eller använda handdesinfektionsmedel.

Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2020:46) om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin (pdf)

Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer vid besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin. Där finns bland annat stöd till den verksamhetsansvarige i arbetet med att fastställa rutiner. För att förebygga smittspridning framgår det att verksamheten behöver skapa möjligheter för besökare att kunna hålla avstånd till de boende och personal vid besök. Exempel på besöksrutiner kan vara att:

 • komma överens med besökare om en tid för besök
 • möta upp besökare vid dörren
 • underlätta för att besök kan ske i den boendes lägenhet eller för ändamålet särskilt avsedda lokaler
 • se över boendets lokaler och möblering.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid besök i särskilda boenden för äldre under covid-19

En viktig utgångspunkt för insatser enligt socialtjänstlagen är att de bygger på frivillighet, vilket betyder att man inte kan vidta åtgärder mot den enskildes vilja. Insatserna ska också bland annat bygga på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet och ska utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne. (se 1 kap. 1 § och 3 kap. 5 § socialtjänstlagen). En bostad i ett äldreboende är att betrakta som den boendes hem och det är den boende själv som avgör om, när och vilket besök hen vill ta emot.

Alla rutiner och åtgärder som innebär begränsningar i möjligheten att ta emot besök behöver därför göras i samförstånd med de boende.

Socialstyrelsen har tagit fram en checklista för att ordna säkra besök på äldreboenden (pdf)

 

Kan ett äldreboende begränsa besök utan samtycke från de boende? (20 oktober, 2021)

Nej, det är inte möjligt för ett äldreboende att begränsa besök utan samtycke från de boende. En bostad i ett äldreboende är den boendes hem och det är den boende själv som avgör om, när och vilket besök hen vill ta emot. Därför behöver begränsningar i möjligheten att ta emot besök göras i samförstånd med de boende.

Var och en har ett ansvar att förhindra smittspridning och det gäller även de som bor på ett äldreboende och deras besökare. För att begränsa smittspridning bör exempelvis alla vara uppmärksamma på symtom på covid-19. Den som misstänker att hen har covid-19 bör stanna hemma och undvika kontakter med andra människor.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2021:69) till 2 kap. 1 och 2 §§ smittskyddslagen (2004:168) om covid-19

Boendet kan hjälpa till att planera in besök för att undvika trängsel

Verksamheterna har också ett ansvar att skapa förutsättningar för säkra besök. För att undvika trängsel och skapa möjligheter för besökare att hålla avstånd kan verksamheten till exempel komma överens med de boende om hur många besökare som kommer samtidigt, vilka tider och var på boendet besök tas emot. Verksamheterna kan på olika sätt hjälpa de som bor på boendet att planera in besök.

Men det är viktigt att komma ihåg att begräsningar i rätten att ta emot besök behöver ske med samtycke från de boende. Även om boendet erbjuder ett bokningssystem, kan verksamheten inte neka en boende att ta emot besök som hen önskar för att besöket inte är bokat i förväg. Det avgörande är alltid om den boende vill ta emot besöket.

Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2020:46) om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin

Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid besök i särskilda boenden för äldre under covid-19

Får ytterdörren till ett äldreboende låsas? (28 september 2020)

Ja, så som det är brukligt i de flesta människors hem. Detsamma gäller dörrar mellan avdelningar och enheter. Det är de boendes hem och det innebär att besökare inte kan komma och gå som de vill.

De personer som bor på boendet måste däremot kunna ta sig ut och in när de vill, och är fria att ta emot besök som de önskar. Åtgärder som innebär att den enskilde inte kan lämna bostaden är att betrakta som inlåsning och därmed inte tillåtna (jfr 2 kap. 8 § RF).

Lås på ytterdörren behöver vara konstruerat så att den enskilde själv kan låsa upp, eller så måste hen utan dröjsmål kunna få hjälp av personalen att öppna den. Det är också viktigt att ha en planering för hur de boende kan ta sig ut vid till exempel utrymning vid brand eller hur hälso- och sjukvårds-personal ska kunna komma in.

Var kan besök i ett äldreboende äga rum? (27 april, 2021)

Den boende bestämmer själv var besöket ska äga rum. Det kan till exempel vara i sin lägenhet eller i en lokal som är särskilt avsedd för besök. Verksamheten kan dock komma överens med de boende om var i boendet besök tas emot. För att hindra smittspridning kan boendet till exempel möjliggöra och underlätta att besök kan genomföras på en plats där det går att hålla avstånd till andra boende och personal, samt undvika trängsel. Boendet kan också underlätta för att besök kan ske i den boendes lägenhet eller i en lokal som särskilt avsedda för besök.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid besök i särskilda boenden för äldre under covid-19

Kan vi ta emot besök om någon på äldreboendet är smittad? (20 oktober, 2021)

Ja. Men det är viktigt att ha rutiner för att begränsa smittspridning i boendet. Verksamheten kan till exempel undvika att besökare vistas i samma lokaler som andra personer som bor i boendet än den som får besök.

Alla individer har enligt smittskyddslagen ansvar att hindra smittspridning, vilket även gäller dem som bor på ett äldreboende. Av Folkhälsomyndighetens allmänna råd framgår att var och en bör vara uppmärksam på symtom på covid-19. Om man misstänker att man har covid-19 bör man stanna hemma och undvika kontakter med andra människor. Det gäller även personer som är vaccinerade mot covid-19. Personer som har diagnostiserats med sjukdomen ska även få individuellt utformade förhållningsregler av sin behandlande läkare.

Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2020:46) om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin

Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid besök i särskilda boenden för äldre under covid-19

Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2021:69) till 2 kap. 1 och 2 §§ smittskyddslagen (2004:168) om covid-19

Vilken information ska ett äldreboende ge boende och besökare? (2 juli 2021)

Den verksamhetsansvarige ska se till att de boende och deras besökare får information om gällande föreskrifter och allmänna råd samt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten om att begränsa risken för smittspridning. Om smittskyddsläkaren har lämnat rekommendationer, ska även information om dem lämnas. Informationen ska även innefatta hur föreskrifterna, allmänna råden och rekommendationerna tillämpas vid besök på boendet.

Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2020:46) om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin.

Av Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19- pandemin framgår att det är lämpligt att redan inför ett besök samt vid ankomst till boendet lämna information om verksamhetens lokala besöksrutiner.

Det är exempelvis lämpligt att informera om att

 • besökare bör stanna hemma vid symtom på covid-19, även vid mycket lindriga besvär
 • alla bör ha god handhygien samt hosta och nysa i armvecket
 • hålla avstånd till andra boende och personal, samt undvika trängsel
 • besöksrutinerna kan ändras vid lokala utbrott.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid besök i särskilda boenden för äldre under covid-19

Kan vi berätta om eventuell smitta på boendet inför besök?

Det beror på och måste avgöras utifrån bestämmelserna om sekretess och tystnadsplikt. Det kan vara möjligt att lämna ut uppgifter om att någon är smittad om uppgifterna inte kan härledas till en viss person. Om uppgifterna kan härledas till en person omfattas de av sekretess och kan inte lämnas ut utan samtycke.

Se fråga och svar Får vi berätta att någon i verksamheten är smittad med covid-19? under rubriken ”Alla verksamheter”.

Behöver en boende provtas när hen har lämnat äldreboendet och sedan återvänder utan symptom på smitta? (20 oktober 2021)

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer som återvänder efter att ha vistats på sjukhus ska provtas för covid-19, även om de inte uppvisar några symtom. Om sjukhusvistelsen berodde på att man behandlades för en covid-19-infektion behöver personen däremot inte testas igen.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar även att alla omsorgstagare som växelvårdas provtas i samband med första växelvårdstillfället, även om de inte uppvisar några symtom. Efter det upprättas en individuell plan för fortsatt uppföljning och provtagning.

Att ta prover på en person förutsätter alltid att personen samtycker till det.

Screening rekommenderas även om att allt fler blir vaccinerade mot covid-19.

Läs mer i Folkhälsomyndighetens publikationer:

Provtagning i kommunal vård och omsorg om äldre

Vad gäller för boende som efter att ha varit borta, kommer tillbaka till boendet och är eller misstänks vara smittad? (2 juli 2021)

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla boende som visar symptom på covid-19 ska provtas för sjukdomen. Det gäller även personer som är vaccinerade mot covid-19.

Smittskyddslagen utgår sedan från individens eget ansvar, vilket även gäller boende. Av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar framgår att de som har symtom på covid-19 bör stanna hemma och hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren. Det gäller även personer som är vaccinerade mot covid-19. Personer som har diagnostiserats med sjukdomen ska även få individuellt utformade förhållningsregler av sin behandlande läkare.

Om den behandlande läkaren misstänker eller får veta att en patient som är eller misstänks vara smittad av covid-19 inte följer eller kommer att följa förhållningsreglerna, ska läkaren anmäla detta till smittskyddsläkaren. Smittskyddsläkaren kan i vissa fall även underrätta socialnämnden om den enskildes förhållningsregler. Uppmärksammar därefter socialnämnden förhållanden som tyder på att den smittade inte följer meddelade förhållningsregler, ska det anmälas till smittskyddsläkaren. Den skyldigheten gäller i två månader från att socialnämnden fått underrättelsen.

Folkhälsomyndighetens vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19

Kan ett äldreboende kräva 14 dagars karantän/isolering när en boende kommer tillbaka till boendet efter att ha varit på annan plats? (9 september 2020)

Karantän och isolering är tvångsåtgärder enligt smittskyddslagen och kan bara beslutas av smittskyddsläkare i det enskilda fallet, inte av ett äldreboende. Varken Socialstyrelsen eller Folkhälsomyndigheten har någon generell rekommendation om att den boende bör stanna i sin lägenhet i 14 dagar vid återkomsten, efter att tillfälligt ha lämnat boendet.

Det finns heller inga generella rekommendationer från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten om särskilda åtgärder som behöver vidtas när en boende har varit utanför boendet.

Hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen bygger på frivillighet, och förutsätter med andra ord samtycke. Detta innebär att man inom vård och omsorg har mycket begränsade möjligheter att vidta några åtgärder mot den enskildes vilja. Ytterst finns det vissa tvångsbefogenheter i smittskyddslagen, men detta är alltså inget ett äldreboende kan besluta om.

Går det att genomföra alla ”läkarbesök” i äldreboenden på distans? (1 oktober 2020)

Nej, alla läkarbesök går inte att genomföra på distans. Exempelvis kan en läkare behöva träffa en patient för kroppslig undersökning.

I vårt kunskapsstöd med förslag på hur den kommunala hälso- och sjukvården kan anpassa sig under pandemin föreslår vi att man undviker fysiska besök av läkare om kontakten kan hanteras på distans. Anledningen är att i möjligaste mån minimera antalet besök till ett äldreboende.

Exempel på områden som många gånger kan hanteras via till exempel telefon eller videosamtal är monitorering av vitalparametrarna temperatur, syrgasmättnad, andningsfrekvens och vid behov puls och blodtryck, i kombination med enklare symtomenkäter om dagsläget.

Socialstyrelsen har tagit fram övergripande principer som kan ge viss vägledning i vilken typ av vård och behandling som är lämplig och inte lämplig att hantera på distans.

Arbetssätt i kommunal hälso- och sjukvård vid covid-19 (pdf)

Digitala vårdtjänster - övergripande principer för vård och behandling (pdf)

Vilken typ av rehabiliterande insatser kan bli aktuella i samband med covid-19? (10 november 2020)

Personer som haft covid-19 kan behöva rehabiliterande insatser i både det akuta och det mindre akuta läget. För god rehabilitering behövs bland annat arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder och psykologer med erfarenhet av rehabiliterande insatser inom andning och cirkulation, nutritionsbehandling och/eller intensivvård. Även läkare med specialistkompetens inom rehabiliteringsmedicin kan bidra i arbetet.

Kunskapsstöd för slutenvård, 10 november (pdf)

Kunskapsstöd för primärvård – kommunal och regional, 10 november (pdf)

Ska personer med hemtjänst provtas för covid-19? (16 juli 2021)

Folkhälsomyndigheten har rekommendationer för provtagning i Provtagningsindikation för covid-19 (pdf) som finns publicerad på myndighetens webbplats. Där rekommenderas att provtagning för covid-19 görs av de som uppvisar symptom som har beskrivits för covid-19, vid smittspårning och eventuell screening.

När det gäller personer med hemtjänst rekommenderar Folkhälsomyndigheten att de provtas då de kommer hem efter sjukhusvistelse eller korttidsboende, även om de inte uppvisar några symptom (screening). Det gäller även personer som är vaccinerade mot covid-19.

Läs mer i Folkhälsomyndighetens publikation Provtagning för covid-19 inom kommunal vård och omsorg för äldre.

Läs mer om anpassningar i Folkhälsomyndighetens publikationer:

Ska personal inom äldreomsorgen testas om de blir sjuka? (22 april, 2021)

Personal som har minsta symtom på covid-19 ska stanna hemma från arbetet och provtas så snart som möjligt. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som uppvisar symtom som beskrivits för covid-19 provtas. Det gäller även om personalen är vaccinerad mot covid-19. Om kapaciteten inte räcker rekommenderar Folkhälsomyndigheten att sjukvårds- och omsorgspersonal testas utifrån rekommendationerna i ”Provtagningsindikation för covid-19” som finns publicerad på myndighetens webbplats. Regionala och lokala anpassningar görs utifrån aktuell situation och befintliga strukturer.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har publicerat stöd för testning av personal i hälso- och sjukvård samt omsorg.

 

Funktionshinder

Kan LSS-boenden förbjuda boende att ta emot besök? (17 mars 2020)

Nej, men det är möjligt att vid behov föreslå och hjälpa till att ordna andra sätt att ha kontakt, än via ett fysiskt besök. Personalen kan behöva informera den som får insatser och närstående, om eventuella risker för smittspridning vid besök. Det blir särskilt viktigt om det finns personer som tillhör riskgrupperna på boendet.

LSS-insatser är frivilliga och ska bygga på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Varje lägenhet inom ett LSS-boende är personens egen bostad. Det finns inte några bestämmelser som gör att man mot den enskildes vilja kan begränsa besök från exempelvis anhöriga och vänner i deras boende (jfr. JO 2006/07 s. 277, JO 2019/20 s 460 och prop. 1995/96:196 s. 11).

Hur kan vi tänka kring besök från anhöriga i bostäder enligt LSS? (3 juli 2020)

Anhöriga är en viktig del i de boendes liv. Därför är det också viktigt att fortsätta att stödja kontakten. Att det finns en planering för vad som händer om personer i boendet blir sjuka kan göra att anhöriga känner sig lugnare med situationen.

Personalen kan behöva informera de som får insatser och deras närstående om eventuella risker för smittspridning vid fysiska besök. Det är särskilt viktigt om det finns personer som tillhör riskgrupperna på boendet. De anhöriga kan spela en viktig roll i motivationsarbetet för att få de boende att förstå varför saker är annorlunda just nu.

Personalen kan underlätta för de boende att ha kontakt med anhöriga och vänner genom att hjälpa till med digitala lösningar som surfplatta, smartphone och dator. För att minimera smittspridning vid besök kan man underlätta träffar i den egna lägenheten eller utomhus, istället för i gemensamma utrymmen.

Mer information finns att läsa i Arbetssätt vid covid-19 inom bostad med särskild service för vuxna enligt LSS

Ska personal som arbetar med stöd till personer med funktionsnedsättning, till exempel personliga assistenter och personal i LSS-boende, testas om de blir sjuka? (2 juli 2021)

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som uppvisar symtom som beskrivits för covid-19 provtas. Det gäller även om personalen är vaccinerad mot covid-19. Om kapaciteten inte räcker rekommenderar Folkhälsomyndigheten att sjukvårds- och omsorgspersonal testas utifrån rekommendationerna i ”Provtagningsindikation för covid-19” som finns publicerad på myndighetens webbplats. Regionala och lokala anpassningar görs utifrån aktuell situation och befintliga strukturer.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Måste alla i en gruppbostad enligt LSS stanna hemma i karantän om någon i boendet testat positivt för covid-19? (23 mars 2021)

Det finns inget rakt svar på den frågan. Gemensamma kollektiva boendeformer som till exempel studentkorridor, militärlogement eller LSS-boende räknas inte som ett hushåll i smittskyddslagens bestämmelser. Därför får vanligtvis inte personer som bor i sådana boenden några förhållningsregler när någon i det gemensamma boendet har covid-19, vilket annars kan ske när personer delar hushåll.

Men om ett LSS-boende är utformat på sådant sätt att de boende har mycket kontakt med varandra i de gemensamma utrymmena, kan det dock ges förhållningsregler om man bedömer att det är lämpligt. I så fall måste den behandlande läkaren göra en individuell bedömning av situationen på det enskilda boendet. De saker som läkaren då tar hänsyn till handlar om boendets utformning, grad av nära kontakt mellan personerna som bor där, samt varje individs förmåga att ta till sig och följa de förhållningsregler som ges.

Kan kommunen ersätta en insats, till exempel daglig verksamhet, med en annan om det inte finns någon som kan utföra insatsen? (28 april 2020)

(exempelvis ersätta daglig verksamhet enligt LSS med någon annan LSS- eller SoL-insats för att många dagliga verksamheter har stängt på grund av smittrisk eller för att många deltagare stannar hemma när de tillhör en riskgrupp för att drabbas av allvarligt sjukdomsförlopp när de blir sjuka i covid-19)

Nej, den enskilde har rätt till den insats man har fått beviljad. Det gäller även om ett beslut om insats inte kan verkställas omedelbart, eller om verkställigheten tillfälligt måste avbrytas.

Om en beviljad insats inte verkställs inom tre månader från det att verkställigheten skulle ha skett, måste kommunen rapportera detta till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunens revisorer. Samma gäller om verkställigheten avbryts och beslutet inte verkställs på nytt inom tre månader från avbrottet (se 28 f § LSS och 16 kap. 6 f § SoL).

Om det har tillkommit omständigheter eller inträffat händelser som har medfört att insatsen helt eller delvis inte har kunnat genomföras som planerat ska det framgå av dokumentationen (se 6 kap. 3 § SOSFS 2014:5).

Om kommunen överväger att stänga hela eller delar av en verksamhet behöver konsekvenserna för samtliga individer analyseras. De personer som får stöd av verksamheten behöver fortfarande få det stöd eller den hjälp som de behöver. Utgångspunkten är att man har rätt att få sin beviljade insats verkställd omedelbart, men om det inte är möjligt så kan kommunen vid behov behöva bevilja annat stöd tillfälligt i den akuta situationen. Detta under förutsättning att den enskilde vill ha det tillfälliga stödet och ansöker om det.

Vem ansvarar för stöd och hjälp om ordinarie personlig assistent är sjuk? (20 mars 2020)

Kommunen har ett basansvar för insatsen personlig assistans. Det innebär bland annat att kommunen har ett ansvar vid tillfälliga utökningar av insatsen, till exempel för att tillhandahålla och finansiera assistansen även vid sjukdom och andra oförutsedda händelser.

Barn och unga

Var hittar jag kvalitetssäkrad information för barn och unga om covid-19? (20 april 2020)

Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande information samt frågor och svar för barn och unga. På sidan finns också många tips om länkar för barn i olika åldrar och med olika behov av information.

Information anpassad för barn och unga 

Affischer till barn och unga

Folkhälsomyndigheten har publicerat affischer för barn och unga om de rekommendationer som finns samt tips på vad man kan göra för att må bra under den här tiden

Till affischerna 

Film och annan information på 1177

Om corona - för barn 

 

Kan utredningssamtal med barn genomföras på distans? (30 mars 2020)

Ja, det kan vara möjligt att genomföra utredningssamtal både genom fysiska möten och på distans. Det finns inga uttryckliga regler, varken i förvaltningslagen (FL) eller socialtjänstlagen, som innebär att samtal måste ske genom ett fysiskt möte. Men med distansarbete kommer vissa risker för säkerheten som socialsekreteraren behöver vara medveten om. Den som ska genomföra samtalet behöver till exempel försäkra sig om att barnet befinner sig i en miljö där det går att ha ett samtal samt formulera frågor på ett sätt så att barnet kan berätta.

Förutom säkerheten i själva samtalet är det en förutsättning att de plattformar som används i socialtjänstens verksamheter uppfyller tekniska krav på säker personuppgiftsbehandling och sekretess.

För alla utredningar om barns behov av skydd eller stöd gäller att socialtjänsten bör träffa barnet både med och utan vårdnadshavare (se allmänna råd i SOSFS 2014:6). Verksamheten bör, för de fall socialtjänsten behöver prata med barn, planera hur samtal och möten ska utformas så att barnet ges goda förutsättningar att framföra sina åsikter (se SOSFS 2014:6).

Alternativ till fysiska möten med barn kan vara samtal via till exempel telefon, videosamtal, mejl, chatt eller sms. Det här måste inte vara sämre vägar att inhämta barnets inställning, för vissa barn kan det vara en lättnad att få skydda sig bakom en telefon eller en skärm, vilket kan göra det lättare att berätta. En del barn har lättare att formulera sig skriftligen än muntligen. Ett problem som barn och unga har lyft är att det som sagts i telefon kan glömmas bort. Därför kan muntliga distanssamtal behöva kompletteras med något skriftligt.

För socialsekreteraren del tillkommer dock ett ansvar att ytterligare försäkra sig om att barnet befinner sig i en miljö där det går att genomföra ett samtal samt att formulera frågor så att barnet kan berätta. Av naturliga skäl är det svårare för socialtjänsten att veta om fler personer befinner sig inom hörhåll och det kan också ha svårare att läsa av barnets reaktioner i samtalet. Socialsekreteraren behöver försäkra sig om vem det är som svarar på frågorna, därför kan det exempelvis vara lättare att använda dessa kommunikationsformer när socialsekreteraren redan har en relation med barnet.

Även i samtal med föräldrar och andra behöver socialtjänsten försäkra sig om att den som deltar i samtalet är bekväm med hur det genomförs, om det istället för ett fysiskt möte sker via exempelvis telefon eller videosamtal.

Du kan läsa om samtal på distans i vårt kunskapsstöd Att samtala med barn sidorna 63-64 (pdf) 

Mer om personuppgiftsbehandling finns i Säker personuppgiftsbehandling i socialtjänsten (pdf)

Vilken skyddsutrustning behöver socialsekreterare som gör hembesök när någon i hemmet misstänks vara smittad? (11 juni)

Arbetsgivaren ska undersöka och förebygga arbetsmiljörisker så att anställda kan arbeta säkert. Arbetsgivaren ansvarar bland annat för att all personal har tillgång till rätt personlig skyddsutrustning utifrån bedömda risker på arbetsplatsen. Skyddsåtgärder, till exempel den personliga skyddsutrustningen, ska utgå ifrån risken i den aktuella arbetssituationen.

Arbetsmiljöverket har stöd för arbetsgivare som kan vara till hjälp när de ska bedöma riskerna i verksamheten och vilken utrustning som behövs

Kan socialtjänsten begränsa placerade barns umgänge med föräldrar med hänsyn till risk för smittspridning? (2 april 2020)

Det finns inga särskilda regler om att ställa in umgänge med föräldrar eller vårdnadshavare med hänsyn till risk för smittspridning. Däremot kan socialtjänsten alltid informera om det finns risker för smittspridning vid exempelvis resor, och särskilda risker om umgänget påverkar personer som ingår i riskgrupper. Socialtjänsten, föräldrarna och barnet kan komma överens om umgänget och hur det ska ordnas, till exempel andra sätt att ha kontakt än genom fysiska besök. Ofta går det att komma fram till lösningar som passar bra för alla.

Om barnet är placerat med enligt SoL kan socialtjänsten inte begränsa barnets umgänge med vårdnadshavare eller föräldrar som har reglerad umgängesrätt. Vård enligt SoL bör utformas så att den främjar barnets samhörighet med anhöriga och andra närstående samt kontakt med hemmiljön.

Om barnet är placerat enligt LVU ansvarar socialtjänsten för att barnets behov av umgänge med sina föräldrar och vårdnadshavare tillgodoses så långt som möjligt. Socialtjänsten får bedöma i vilka former och hur omfattande umgänget kan vara från fall till fall utifrån barnets behov. Vad som är bäst för barnet ska vara avgörande.

Om socialtjänsten anser att det är nödvändigt att begränsa ett barns umgänge med vårdnadshavare eller föräldrar som har reglerad umgängesrätt måste det först fattas ett beslut om umgängesbegränsning. Det får bara fattas om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med vård enligt LVU. Det finns inga andra möjligheter för socialtjänsten att begränsa en vårdnadshavare från att umgås med sitt barn efter egna önskemål.

Mer om umgänge och umgängesbegränsning finns vårt kunskapsstöd Barn i familjehem – umgänge med föräldrar och andra närstående (pdf)

Kan ett HVB-hem förbjuda barn och unga att ta emot besök med hänsyn till smittrisk? (vård enligt LVU) (3 april 2020)

Besök kan i vissa fall begränsas om det med hänsyn till en risk för överförande av smitta är nödvändigt. Det regleras i (lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård. Med smitta menas här både smitta från och till vårdtagaren. Besöksinskränkningen kan vara generell eller gälla besök av en viss eller flera personer. Det här gäller oavsett om hemmet är kommunalt, drivs i privat regi eller är ett särskilt ungdomshem (SiS-hem).

Beslut om besöksinskränkning kan inte gälla besök av vårdnadshavare eller föräldrar med umgängesrätt. Om det utifrån smittrisk är olämpligt med besök i hemmet kan socialtjänsten tillsammans med barnet, vårdnadshavaren och HVB-hemmet diskutera hur umgänget kan ordnas på bästa sätt för att undvika smittorisker. Hemmet kan vid behov hjälpa till att ordna andra sätt att ha kontakt än via ett fysiskt besök.

Vården bör utformas så att den främjar den enskildes samhörighet med anhöriga och andra närstående samt främjar kontakt med hemmiljön. Vården ska bygga på förtroende för och samarbete med den enskilde och utformas så att vistelsen upplevs som meningsfull. Vad som är bäst för den unge ska vara avgörande.

Läs mer i vårt kunskapsstöd Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete - Kunskapsstöd för personal på HVB för barn och unga

Se även motsvarande fråga gällande vård enligt SOL.

Kan ett HVB-hem förbjuda barn och unga att ta emot besök med hänsyn till smittrisk? (vård enligt SoL) (3 april 2020)

Nej, ett SoL-placerat barns umgänge med vårdnadshavare och föräldrar som har umgängesrätt får inte inskränkas.

Om det utifrån smittrisk är olämpligt med besök i hemmet kan socialtjänsten tillsammans med barnet, vårdnadshavaren och HVB-hemmet diskutera hur umgänget kan ordnas på bästa sätt för att undvika smitta. Hemmet kan vid behov hjälpa till att ordna andra sätt att ha kontakt än via ett fysiskt besök.

Det kan vara möjligt att begränsa besök av exempelvis kompisar för att värna barnets behov av sömn och möjlighet att klara av skolan. Detta utifrån personalens bestämmanderätt och omsorgsansvar. Det kan också vara möjligt att vidta åtgärder för att hindra obehöriga att ta sig in på HVB-hemmet, men då utifrån en individuell bedömning.

Vården bör utformas så att den främjar den enskildes samhörighet med anhöriga och andra närstående samt kontakt med hemmiljön. Vården ska vidare bygga på förtroende för och samarbete med den enskilde och utformas så att vistelsen upplevs som meningsfull. Vad som är bäst för barnet ska vara avgörande.

Läs mer i vårt kunskapsstöd Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete - Kunskapsstöd för personal på HVB för barn och unga

Se även motsvarande fråga gällande vård enligt LVU.

Vuxna (individ- och familjeomsorg)

Kan utredningssamtal med vuxna genomföras på distans? (16 april 2020)

Ja, det kan vara möjligt att genomföra utredningssamtal både som fysiska möten och på distans. Det finns inga uttryckliga regler, varken i förvaltningslagen (FL) eller socialtjänstlagen (SoL), som innebär att man måste träffas fysiskt. Men att utreda över distans kan innebära vissa risker för säkerheten som socialsekreteraren behöver vara medveten om. Den som ska genomföra samtalet kan till exempel behöva försäkra sig om att den enskilde befinner sig i en miljö där det går att ha ett samtal där sekretessen kan garanteras. Av naturliga skäl är det svårare för socialtjänsten att veta om fler personer befinner sig inom hörhåll och det kan också vara svårare att läsa av den andra personens reaktioner i samtalet.

Som alltid är det viktigt i utredande samtal att kunna ställa frågor av mer personlig karaktär eller frågor där personens säkerhet är central. När det gäller frågor om våld kan det vara viktigt att först undersöka att klienten är trygg och kan prata ostört. Det här kan också gälla utredningar om psykisk ohälsa, ekonomi eller missbruk. Ett sätt är att ställa frågor som det går att svara ja eller nej på, för att inte röja vad frågan handlar om. Exempelvis ”finns det någon som hör att du pratar med mig?” eller ”kan du sätta dig så att ingen hör vårt samtal?”

Förutom säkerheten i själva samtalet är det en förutsättning att de plattformar som används i socialtjänstens verksamheter uppfyller tekniska krav på säker personuppgiftsbehandling och sekretess. Alternativ till fysiska möten kan vara samtal via till exempel telefon, videosamtal, mejl, chatt eller sms.

Socialtjänsten har alltid ett ansvar för att utredningen blir så fullständig som det krävs för att kunna fatta ett beslut i det aktuella ärendet. Samtidigt ska utredningen inte göras mer omfattande än vad som är motiverat. Men den verksamhet socialtjänsten bedriver ska alltid uppfylla kraven på kvalitet i 3 kap. 3 § SoL.

Jag arbetar i uppsökande verksamhet/stödboende/på härbärge – vad gör vi om vi träffar någon i verksamheten vi tror är smittad av covid-19? (1 april 2020)

Man kan rådfråga hälso- och sjukvården om den som misstänks vara smittad behöver söka vård, förutsatt att personen samtycker till det. Antingen kan man hjälpa personen kontakta 1177 eller om verksamheten har rutiner för samverkan med hälso- och sjukvården, kan man undersöka om man utifrån sin vanliga rutin kan ta kontakt med sjukvården. Om det finns personer på ett boende som tillhör riskgrupper för att bli svårt sjuka i covid-19 kan det vara särskilt viktigt att få råd från sjukvården.

I en akut situation ska man alltid ringa 112.

Personalen kan vid misstänkt eller konstaterad smitta behöva sådan skyddsutrustning som skyddar mot smittan. Arbetsgivaren har ett ansvar för att personal har rätt personlig skyddsutrustning utifrån bedömda risker på arbetsplatsen. Utrustningen är till för arbetstagarens egen säkerhet. Skyddsåtgärder, som den personliga skyddsutrustningen, ska utgå från den bedömda risken i aktuell arbetssituation. Prata med din chef eller ditt skyddsombud om dessa frågor.

Regler om personlig skyddsutrustning finns hos Arbetsmiljöverket

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten om bland annat riskgrupper och hur man skyddar sig själv och andra från smittspridning

Jag möter personer i hemlöshet eller som har missbruksproblematik i mitt arbete – hur påverkas dessa målgrupper av covid-19? (1 april 2020)

Personer som i vanliga fall klarar sin egenvård själva eller har vissa begränsade insatser från socialtjänsten kan vid en allmän smittspridning behöva ytterligare stöd från hälso- och sjukvården eller socialtjänsten. Någon som till exempel befinner sig i en akut hemlöshet eller har en missbruksproblematik kan också höra till gruppen som är särskilt utsatt, både för smitta och att bli allvarligt sjuk av covid-19. Behovet av stöd kan handla om allt från information om hur man skyddar sig från att smittas och var man vänder sig om man behöver hjälp från sjukvården, till boende- eller behandlingsinsatser.

Bistånd utifrån 4 kap. 1 § SoL beviljas utifrån en individuell bedömning. Genom biståndet ska den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Den enskildes rätt till bistånd styrs av dennes behov av stöd och hjälp. Biståndet är alltså inte knutet till särskilt angivna situationer och insatser.

Kan LVM-hem förbjuda besök med hänvisning till risk för smittspridning? (1 april 2020)

Ja. Den som vårdas i ett LVM-hem har enligt lag rätt att ta emot besök i den utsträckning det är lämpligt. Rätten att ta emot besök får vägras eller begränsas, om det kan äventyra vården eller ordningen vid LVM-hemmet. Besök kan också begränsas om det är nödvändigt utifrån risken för överförande av smitta. Med smitta menas smitta såväl från vårdtagaren som till vårdtagaren. Begränsningarna kan gälla alla besök eller bara en viss eller flera personer.

Statens institutionsstyrelse (SiS) har aktuell information om besök på LVM-hem se på sin webbplats. 

Jag arbetar på HVB för vuxna – vad gör vi om vi misstänker att någon i verksamheten blivit smittad av covid-19? (1 april 2020)

Man kan rådfråga hälso- och sjukvården om den som misstänks vara smittad behöver söka vård, förutsatt att personen ifråga samtycker till detta. Antingen kan man hjälpa personen att kontakta 1177 eller om HVB har rutiner för samverkan med hälso- och sjukvården, kan man undersöka om man utifrån sin vanliga rutin kan ta kontakt med sjukvården. HVB som ger missbruksbehandling bör exempelvis ha tillgång till läkare med särskilda kunskaper som är lämpade för denna verksamhet. Om det finns personer på boendet som tillhör riskgrupper för att bli svårt sjuka i covid-19 kan det vara särskilt viktigt att få råd från sjukvården. I en akut situation ska man alltid ringa 112.

Personalen kan vid misstänkt eller konstaterad smitta behöva sådan skyddsutrustning som skyddar mot smittan. Arbetsgivaren har ett ansvar för att personalen har rätt personlig skyddsutrustning utifrån bedömda risker på arbetsplatsen. Utrustningen är till för personalens egen säkerhet. Skyddsåtgärder, som den personliga skyddsutrustningen, ska utgå från den bedömda risken i aktuell arbetssituation. Prata med din chef eller ditt skyddsombud om dessa frågor.

Regler om personlig skyddsutrustning finns hos Arbetsmiljöverket

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten om bland annat riskgrupper och hur man skyddar sig själv och andra från smittspridning

Anhöriga (du som vårdar en närstående)

Jag hjälper en närstående. Vad händer om jag blir sjuk eller av annan anledning inte kan göra det längre? (2 juli 2021)

Om du själv blir sjuk eller av annan orsak inte kan hjälpa din närstående kan ni ansöka om stöd från kommunen. Det gäller även dig som är vårdnadshavare till ett barn under 18 år.

Kontakta din kommun som hjälper dig och din närstående om hur ni gör för att ansöka om stöd. I många kommuner finns också anhörigkonsulenter eller motsvarande som kan ge råd, stöd och information om vilka olika typer av stöd det finns.

Om du börjar känna dig sjuk och behöver söka vård är det viktigt att först ringa 1177 för att få veta om var och hur man söker vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112. Om du tillhör en riskgrupp och riskerar att få svårare symtom om du smittas av covid-19, bör du, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, rådgöra med din läkare om vad du kan göra för att minska risken att bli sjuk i covid-19. Om du har generella frågor om covid-19 kan du ringa informationsnumret 113 13.

Om stöd till anhöriga på 1177

Finns det någon jag som anhörig kan kontakta om jag upplever att min egen psykiska hälsa blir sämre (sömnsvårigheter, ökad oro, nedstämdhet, uppgivenhet etc.)? (19 maj 2020)

Om din oro över din och er situation blir stor är det viktigt att prata med någon om detta. Anhöriga kan alltid vända sig till den person i kommunen som ansvarar för anhörigstödet (kallas ofta anhörigkonsulent). Anhörigkonsulenten eller motsvarande har tystnadsplikt. Vilket stöd som kan erbjudas varierar från kommun till kommun. Antingen kan du få ett eller flera enskilda samtal med anhörigkonsulenten eller så kan hen hänvisa dig till någon du kan prata med.

Det finns även några olika hjälplinjer du kan kontakta

Anhöriglinjen är en nationell stödtelefon och bemannas av anhöriga med stor erfarenhet. I de fall det behövs hjälper de dig att hitta rätt person för ditt ärende. Du kan kontakta dem via telefon eller e-post: 0200-239 500 anhoriglinjen@anhorigasriksforbund.se

Mind för psykisk hälsa har Äldrelinjen som riktar sig till dig som mår psykiskt dåligt eller som längtar efter någon att prata med. Äldrelinjen är öppen vardagar 8-19 och helger 10-16, och är bemannad av utbildade volontärer. De når du på telefonnummer 020-22 22 33.

Röda Korsets stödtelefon under Coronakrisen. Deras stödtelefon är till för allmänheten. Här får du som ringer in möjlighet att dela tankar och oro inför den situation som Sverige och världen befinner sig i på grund av coronautbrottet. De kan också hänvisa till samhällsservice och säker information om pandemin. Öppettider: måndag till fredag kl.12.00 -16.00. Tel: 0771-90 08 00. Alla samtal är anonyma.

Du kan också vända dig till din vårdcentral eller andra delar av hälso- och sjukvården för rådgivning eller vård.

Vad ska jag göra om min närstående får symtom som skulle kunna vara covid-19? (19 maj 2020)

Om den du hjälper börjar känna sig sjuk och ni misstänker att det kan vara covid-19 ska ni kontakta 1177 för att få veta om var och hur man söker vård. Ni kan också få information om ni ringer 113 13. Vid livshotande tillstånd ringer ni 112.

Om din närstående har hemsjukvård kan ni också kontakta kommunens ansvariga sjuksköterska som kan vägleda er.

Om din närstående tillhör en riskgrupp för att få svårare symtom om hen smittas av covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten hen bör rådgöra med sin läkare om vad hen kan göra för att minska risken att bli sjuk i covid-19.

Råd och information till riskgrupper

Jag är orolig över att personalen som ger stöd till min närstående inte har ordentlig skyddsutrustning. Vad kan jag göra? (20 maj 2020)

Om du har frågor eller är missnöjd med den hjälp en socialtjänstverksamhet ger, kan du framföra synpunkter till personalen eller den arbetsledare som ansvarar för personalens insatser.

I en kommunal verksamhet kan du även kontakta förvaltningsledningen eller politikerna i nämnden. I en privat verksamhet kan du ta kontakt med en chef för arbetsledaren eller någon som representerar huvudmannen, till exempel ägaren eller styrelsen.

Om du inte får gehör för dina synpunkter, eller om du tycker att det finns allvarliga brister i en verksamhet, kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som är tillsynsmyndighet för socialtjänsten. 

Socialstyrelsen har publicerat information om basal hygien och skyddsutrustning i socialtjänsten. 

Var kan jag hitta information om coronaviruset på mitt modersmål? (20 maj 2020)
Senast uppdaterad:
Publicerad: