Information om covid-19 till personal i kommunal hälso- och sjukvård

Från och med den 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom, även om vi fortfarande befinner oss i en pandemi. Covid-19 är fortsatt en anmälningspliktig sjukdom som är smittspårningspliktig i vissa miljöer. För dig som arbetar inom vård och omsorg är det viktigt att hålla i det smittförebyggande arbetet.

Det här gäller nu

Covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom. Det fortsätter dock att vara en anmälningspliktig sjukdom. Folkhälsomyndigheten har även beslutat att covid-19 ska smittspåras i vissa verksamheter inom vård och omsorg.

Läs mer om anmälningspliktiga sjukdomar och vad det innebär hos Folkhälsomyndigheten

Läs mer om testning för covid-19 hos Folkhälsomyndigheten

Inom vård och omsorg är det viktigt att fortsätta skydda vård- och omsorgstagare mot smitta. Därför behöver särskilda riskreducerande åtgärder vidtas inom dessa verksamheter även under en viss tid framöver för att minska risken för smittspridning av covid-19. 

Aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till personal i vård och omsorg

Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan användas som ett komplement till gällande föreskrifter och regionalt och lokalt utarbetade riktlinjer där du arbetar.

Gå till Folkhälsomyndighetens sida med information om covid-19 för personal i vård och omsorg

Det är fortfarande viktigt att personal vaccinerar sig mot covid-19

Du som jobbar inom vård och omsorg arbetar många gånger fysiskt nära dem som drabbas hårdast av covid-19. Vaccinationernas påverkan på risken att sprida smitta har minskat i och med omikronvarianten, men en effekt finns ändå efter vaccination med påfyllnadsdosen, även om denna är övergående. Genom att vaccinera dig mot covid-19 och ta de påfyllnadsdoser som erbjuds skyddar du även dig själv från att bli allvarligt sjuk.

Den som bedriver vård och omsorg ansvarar bland annat utifrån ett patientsäkerhets- och kvalitetsperspektiv att beakta om personalen är vaccinerad eller inte.

Socialstyrelsens information till personal om vaccination mot covid-19

Viktigt att arbeta smittförebyggande

Här hittar du grundläggande regler och stöd för att arbeta smittförebyggande i vård och omsorg:

Kunskapsstöd och utbildningar 

Många kunskapsstöd och utbildningar som tagits fram under pandemin är fortfarande relevanta för verksamheternas arbete.

  • Webbutbildning i basala hygienrutiner, som är speciellt anpassad till arbete inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen.
  • Stöd i arbetet med basala hygienrutiner (pdf)
  • Introduktionspaket för ny personal som främst riktar sig till ny personal inom socialtjänst och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård i såväl kommunala som privata verksamheter.

Introduktion till arbete i vård och omsorg

På Kunskapsguiden hittar du fler stöd för att hindra smitta inom äldre- och funktionshinderomsorgen

Patientsäkerhet

Socialstyrelsen har samlat information, kunskapsstöd och vägledningar inom patientsäkerhet. Stödet vänder sig till medarbetare brett inom hälso- och sjukvården.

Samlat stöd för patientsäkerhet

Handlingsplan för ökad patientsäkerhet (pdf)

Svar på vanliga frågor

Här hittar du svar på vanliga frågor om kommunal hälso- och sjukvård

Senast uppdaterad:
Publicerad: