Information om covid-19 till personal inom kommunal hälso- och sjukvård

Samhällets insatser har fokus på att skydda riskgrupper. Därför är du som arbetar i verksamheter där det finns riskgrupper särskilt viktig. Hög ålder är den främsta riskfaktorn för att få en allvarlig sjukdom av coronavirus.

Vi lägger ut information, kunskapsstöd och föreskrifter allt eftersom kunskapen om covid-19 ökar och regelverk och rekommendationer ändras.

För att underlätta tillgången till kunskap om covid-19 har vi i vissa fall länkat till material som tagits fram av andra aktörer. Ansvaret för innehåll och uppdatering av dessa material ligger på respektive aktör.

Viktigt att personal inom vård och omsorg vaccinerar sig mot covid-19

Rekommendationer om smittförebyggande åtgärder mot covid-19

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om smittförebyggande åtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg finns kvar även efter den 29 september. Eftersom vi fortfarande har en smittspridning i samhället är det viktigt att fortsätta skydda vård- och omsorgstagare mot smitta. Anpassningar av de smittförebyggande åtgärderna behöver göras utifrån lokala och regionala förutsättningar, samt riskbedömningar.

Läs mer i Folkhälsomyndighetens dokument:

Personal som berörs av informationen

Informationen vänder sig till personal som arbetar nära vård- och omsorgstagare inom kommunal hälso- och sjukvård. Det gäller både offentlig och enskild verksamhet. 

Exempel på verksamheter och insatser:

  • kommunal sjukvård i äldreboenden (särskilda boendeformer) och dagverksamhet
  • kommunal hemsjukvård
  • kommunal sjukvård i boenden för personer med funktionsnedsättning

Samlat stöd från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten om att hindra smittspridning på äldreboenden

Vi har tagit fram ett gemensamt dokument tillsammans med Folkhälsomyndigheten, där vi samlar riktlinjer och stöd som kan vara till hjälp i arbetet med att hindra smittspridning på äldreboenden.

Hindra smitta att komma in och spridas på särskilda boenden för äldre - samlat stöd, 6 juli 2021 (pdf)

Senaste informationen om covid-19

Här hittar du aktuell information om covid-19 samt information på lättläst svenska och teckenspråk.

Du kan även ringa telefonnummer 113 13 om du har allmänna frågor om covid-19. Det är det nationella informationsnumret och är öppet dygnet runt årets alla dagar.

Information på andra språk, lättläst och bildstöd

Det finns personer som kan behöva särskilt stöd av dig som arbetar i vård och omsorg för att ta till sig information om covid-19 och hur vi kan minska smittspridning. Det kan handla om personer med syn-, hörsel- eller kognitiva svårigheter eller de som inte har svenska som förstaspråk.

Nationell telefonlinje dit du kan ringa för att få svar på frågor om covid-19

Telefonnummer: 08-123 680 00

Telefonlinjen bemannas av hälsokommunikatörer och hälsoinformatörer i regionerna som talar arabiska, somaliska, persiska, tigrinja, amarinja och ryska.

Stöd för att prata med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism

Stöd för hur du kan prata om covid-19 med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism. Det kan handla om att förklara allt från Folkhälsomyndighetens rekommendationer om god basal hygien och att hålla avstånd, till vad som händer i omvärlden just nu. I stödet finns också samlade länkar till bra, anpassad information.

Stöd för hur du kan prata med personer med med intellektuell funktionsnedsättning eller autism, uppdaterat 13 november (pdf)

Svar på vanliga frågor

Här hittar du svar på vanliga frågor om kommunal hälso- och sjukvård

Vaccination mot covid-19

Här hittar du frågor och svar om vaccineringen mot covid-19 

Rehabilitering

Planeringsstöd och beräkningsverktyg för beslutsfattare

Planeringsstödet beskriver de olika åtgärder som kan bli aktuella i en patients rehabiliteringsprocess och används i samverkan med beslutsfattare på andra vårdnivåer.

Rehabilitering i samband med covid-19, 10 november (pdf)

Verktyget hjälper till att bedöma vårdbehovet och ger därmed en skattning av verksamhetens resursbehov.

Beräkningsverktyg för eftervård, bilaga 1, 10 november (pdf)

Beräkningsverktyg för IVA och eftervård, bilaga 2, 10 november (excel)

Kunskapsstöd för professionen och ansvariga chefer

Kunskapsstödet ger förslag på hur du kan använda rehabiliterande insatser och arbetssätt för att patienterna ska återfå sin hälsa och funktions- och aktivitetsförmåga. Du som är chef eller arbetsledare kan använda kunskapsstödet för att planera resurserna för rehabilitering.

Kunskapsstöd för primärvård – kommunal och regional, 10 november (pdf)

Koder inom rehabilitering

ICD och KVÅ-koder

Patientsäkerhet

Vi har publicerat en checklista för patientsäkerhet. Checklistan vänder sig till chefer och ledare inom hälso- och sjukvården. Den utgår från den nationella handlingsplanen och har det övergripande målet att vården ska vara god och säker – överallt och alltid.

Checklista för ökad patientsäkerhet under covid-19, 15 maj (pdf)

Mer hos oss

Handlingsplan för ökad patientsäkerhet, 15 maj (pdf)

Socialstyrelsen har samlat information, kunskapsstöd och vägledningar inom patientsäkerhet. Stödet vänder sig till medarbetare brett inom hälso- och sjukvården.

Samlat stöd för patientsäkerhet

Besök på äldreboenden

Utgångspunkten är att den som bor på ett äldreboende själv kan välja om hen vill ta emot besök eller inte.  Även om den som får besök är vaccinerad behöver boende, besökare och personal fortsätta agera för att fortsätta minska smittspridningen. Vaccin mot covid-19 är en viktig åtgärd för att minska risken för smittspridning. Även om den som får besök är vaccinerad behöver dock boende, besökare och personal fortsätta agera för att fortsätta minska risken för smittspridning.

På denna sida hittar du stöd till verksamheternas arbete med att skapa förutsättningar för säkra besök. 

Skapa förutsättningar för säkra besök

Verksamheternas ansvar

För att tydliggöra verksamheternas ansvar att skapa förutsättningar för säkra besök har Socialstyrelsen tagit fram en föreskrift om besök i äldreboenden under covid-19-pandemin. Det är den verksamhetsansvarige som ska se till att föreskriften följs, bland annat genom att fastställa rutiner för hur risken för smittspridning ska kunna begränsas vid besök.

Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin, 28 september (pdf)

Rekommendationer vid besök i särskilda boenden för äldre

Som ett komplement har Folkhälsomyndigheten tagit fram rekommendationer om hur verksamheterna kan arbeta utifrån bestämmelserna i föreskriften.Vid lokala utbrott kan särskilda rutiner komma att gälla.

Rekommendationer vid besök i särskilda boenden för äldre under covid-19

Checklista för att ordna säkra besök

I checklistan finns reflektionsfrågor och tips som kan inspirera till förbättringar − på kort och lång sikt. Dokumentet kan också vara relevant för andra verksamheter på socialtjänstens område, till exempel korttidsboenden.

Ordna för säkra besök på äldreboenden – checklista med reflektionsfrågor, 29 mars 2021 (pdf)

Faktablad och affisch till personer som bor på äldreboenden och besökare

Folkhälsomyndigheten har tagit fram informationsmaterial som både riktar sig till personer som bor på äldreboenden och besökare. Det handlar dels om ett faktablad som kan delas ut, dels en affisch som kan sättas upp i allmänna utrymmen på boendena.

Faktablad: Förebygg smittspridning av covid-19 vid besök på särskilda boenden för äldre

Affisch: Det här kan du som besökare göra för att förebygga smittspridning av covid-19

Affisch till personal på äldreboenden

Vi har tagit fram en affisch som till exempel kan sättas upp i personalrum med sådant som är bra att tänka på för att ordna säkra besök på boendet.

Affisch: Så kan du och din arbetsgrupp ordna för säkra besök

Affisch: Så kan du och din arbetsgrupp ordna för säkra besök – på arabiska  

Affisch: Så kan du och din arbetsgrupp ordna för säkra besök – på engelska 

Affisch: Så kan du och din arbetsgrupp ordna för säkra besök – på somaliska 

Affisch: Så kan du och din arbetsgrupp ordna för säkra besök – på tigrinja

Frågor och svar för yrkesverksamma

Vi kommer kontinuerligt att publicera svar på vanliga frågor om vad som gäller vid besök på äldreboenden.

Se frågor och svar inom socialtjänsten, under rubriken Äldre

Stöd i arbetet

Arbetssätt vid covid-19 hos personer med demenssjukdom i särskilda boendeformer för äldre

Dokumentet innehåller praktiska förslag om arbetssätt och riktar sig till personal och arbetsledning.

Kunskapsstöd om arbetssätt vid covid-19 hos personer med demenssjukdom, 23 maj 2021 (pdf)

Arbetssätt i kommunal hälso- och sjukvård vid covid-19 

I det här kunskapsstödet finns praktiska förslag på hur den kommunala hälso- och sjukvården kan anpassa sitt arbete under den pågående pandemin, enligt Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer för handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg.

Dokumentet är uppdaterat 29 april 2021. 

Arbetssätt i kommunal hälso- och sjukvård vid covid-19 med regionalt stöd, 29 april 2021 (pdf)

Förtydligande: Patientens behov är avgörande för hur den medicinska bedömningen bör ske

Checklista för äldreboenden

I checklistan finns reflektionsfrågor och tips som kan inspirera till förbättringar − på kort och lång sikt. Dokumentet kan också vara relevant för andra verksamheter på socialtjänstens område, till exempel korttidsboenden.

Uppdaterad 1 oktober med anledning av att besöksförbudet på äldreboenden har upphört. 

Hindra att smitta kommer in och sprids på äldreboenden – checklista med reflektionsfrågor, 21 mars 2021 (pdf)

Checklista för bättre samtal med personer som har svårt att höra

Nu när det är viktigt att hålla avstånd kan personer med hörselnedsättning ha extra svårt att höra, även om de har hörapparat. I checklistan finns tips på sådant som är bra att tänka på, för att skapa en bättre samtalsmiljö.

Svårt att höra - checklista för bättre samtal, 21 oktober (pdf)

Regler om handhygien och arbetskläder

All personal som vistas i vård- eller omsorgsmiljö behöver arbeta på ett sätt som minskar risken för smittspridning. Basala hygienrutiner gäller för personal inom vård och omsorg. De utgör en viktig grund för att skydda både dig själv och andra.

Skillnaden mellan arbetskläder, skyddskläder och personlig skyddsutrustning

Det är viktigt att veta skillnaden mellan arbetskläder, skyddskläder och skyddsutrustning. Här kan du läsa om de regler som alltid gäller. Ta även del av din regions information för regionala vårdhygienrutiner för covid-19 samt dess riktlinjer för personlig skyddsutrustning.

Arbetskläder är kläder personal använder på jobbet när de kommer i fysisk kontakt med vård- och omsorgstagare. Arbetskläderna ska ha korta ärmar. De ska bytas dagligen, eller så snart som möjligt om de blir smutsiga eller annars vid behov. De ska gå att tvätta i 60 grader.

Skyddskläder ska användas utanpå arbetskläderna vid vård- och omsorgsmoment där det finns risk för att arbetskläderna kan smutsas ner genom direktkontakt med en person, dennes kroppsvätskor eller annat biologiskt material (till exempel hud och hudfragment). Med skyddskläder menas plastförkläde, skyddsrock eller motsvarande. Skyddshandskar ska användas vid vård- och omsorgsmoment som innebär risk för att händerna kommer i kontakt med kroppsvätskor.

Syftet med skyddskläder är att skydda arbetskläder och därmed hindra smittspridning mellan patienter eller den som får omsorg.

Reglerna om arbetskläder och skyddskläder finns i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg

Personlig skyddsutrustning är den utrustning arbetstagare har på sig för sin egen säkerhet. Det finns olika typer av skyddsutrustning. Vid skydd mot smitta kan det exempelvis handla om skyddsglasögon, visir, skyddsrock, munskydd och andningsskydd. Skyddsåtgärder, som den personliga skyddsutrustningen, ska utgå från den bedömda risken i aktuell vård- och omsorgssituation.

Arbetsmiljöverkets information om arbetsmiljö och regler kring personlig skyddsutrustning kopplat till covid-19

Folkhälsomyndighetens kunskapsunderlag Åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19 från personal inom vård, tandvård och omsorg

Mer information om basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner hos Socialstyrelsen

Vårdhandboken - vårdhygien, infektioner och smittspridning

Stöd i arbetet med basala hygienrutiner

I detta arbetsmaterial finns förlag på hur man kan arbeta med basala hygienrutiner och riktar sig till dig som är verksamhetsansvarig eller arbetsledare inom äldreomsorgen, till exempel på ett äldreboende, inom hemtjänsten eller en LSS-verksamhet.

Med stöd av materialet kan du tillsammans med personalen gå igenom de basala hygienrutinerna och sedan reflektera kring hur och när ni ska använda rutinerna i er verksamhet, samt varför det är så viktigt att de alltid följs.

Stöd i arbetet med basala hygienrutiner, uppdaterad 23 november (pdf)

Det finns även en kostnadsfri webbutbildning om basala hygienrutiner. Se fliken ”Utbildningar om covid-19” längre ned på sidan.

Prognosverktyg för personlig skyddsutrustning, kommuner

Socialstyrelsen har tagit fram ett prognosverktyg (version 1.1, uppdaterad 12 november) i syfte att stödja kommuners analys- och prognostiseringsarbete för förbrukning av personlig skyddsutrustning för personal. Verktyget beräknar förbrukningen av personlig skyddsutrustning för 30 eller 90 dagar. Beräkningen omfattar brukare med misstänkt eller bekräftad covid-19 samt för brukare utan symtom inom särskilt boende, hemtjänst, LSS och hemsjukvård.

Personlig skyddsutrustning är den utrustning arbetstagare har på sig för sin egen säkerhet. Det finns olika typer av skyddsutrustning. Vid skydd mot smitta kan det exempelvis handla om skyddsglasögon, visir, skyddsrock, munskydd och andningsskydd. Skyddsåtgärden, som den personliga skyddsutrustningen, ska utgå från den bedömda risken i aktuell vård- och omsorgssituation.

Verksamheterna fyller i egna nyckeltal samt verklig, prognostiserad eller simulerad beläggning. Det gör det möjligt att analysera och bedöma behovet av inköp, lagerhållning och fördelning av resurser. Prognosverktyget är en modell som kan användas som stöd för att planera och optimera användningen av personlig skyddsutrustning och kan även kopplas till egna scenarier.

I prognosverktyget ges möjlighet att jämföra särskilt boende och hemtjänstens uppgifter och nyckeltal mot Socialstyrelsens exempel av genomsnittliga referensvärden för besök och personalresurs per brukare och dygn.

Socialstyrelsens referensvärden bygger på följande:

  • kommunernas inrapporterade lägesbilder under covid-19 pandemin
  • ECDCs modell för beräkning av åtgång av personlig skyddsutrustning
  • svenska rekommendationer kring personlig skyddsutrustning och basal hygien i vård och omsorg för covid-19.

Verktyget är framtaget som en del i det regeringsuppdrag (S2020/05028/FS) Socialstyrelsen har att stödja samordningen av regioners hälso- och sjukvårdsresurser med anledning av utbrottet av covid-19. Inom ramen för uppdraget ska myndigheten bedöma vilka insatser, både nationella och regionala, som kan bli aktuella för att stärka hälso- och sjukvårdens förmåga att effektivt hantera nya utbrott.

Frågor och synpunkter mailas till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Frågor och svar

Hur används informationen?

Det är ett stöd för er egen planering och användning av personlig skyddsutrustning. Fyll i egna nyckeltal samt verklig, prognostiserad eller simulerad beläggning. Det hjälper er vid bedömningen av inköp, lagerhållning och fördelning av resurser.

Kommer ordinarie rapporteringsverktyg att användas inom det här arbetet?

Nej, det ingår inte i ordinarie rapporteringsverktyg till Socialstyrelsen. Prognosverktyget är ett kunskapsstöd för era egna prognoser och analyser av personlig skyddsutrustning.

Vilken sekretessnivå har informationen?

Det beror på vilken information som fylls i. Ni kan behöva göra er egen sekretessbedömning av informationen.

Vem kontaktar vi om vi har frågor?

Mejla frågor till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Hur tar vi fram egna nyckeltal för prognosverktyget?

Gör en egen bedömning utifrån er situation för egna nyckeltal samt verklig, prognostiserad eller simulerad beläggning. I prognosverktyget går det att jämföra särskilt boende och hemtjänstens uppgifter och nyckeltal mot Socialstyrelsens exempel av genomsnittliga referensvärden för besök och personalresurs per brukare och dygn.

Behöver all data fyllas i prognosverktyget?

Fyll i följande information för en eller flera kategorier, det vill säga särskilt boende, LSS, hemtjänst och/eller hemsjukvård:

  • antal brukare
  • behov per brukare per dygn
  • personalresurs per besök
  • nyckeltal för personlig skyddsutrustning.

Vård i livets slutskede

Symptomlindring med läkemedel i palliativ vård i livets slutskede. En ny skrift som riktar sig främst till läkare och sjuksköterskor i den kommunala sjukvården. Behandlingsråden är framtagna mot bakgrund av situationen att allt fler insjuknar i covid-19. Behandlingsråden ger stöd i vården av patienter i livets slutskede, i hemmet, på korttidsboenden eller på särskilda boenden.

Symptomlindring i livets slutskede, läkemedelsbehandling i palliativ vård vid covid-19 (pdf) 

Information i dödsorsaksintyg med anledning av covid-19

Med anledning av covid-19 har WHO uppmärksammat behovet av stöd för en mer enhetlig och tillförlitlig information om dödsorsaker på dödsorsaksintyg. Nedan finns en vägledning som förtydligar hur dödsorsaker anges enligt den standardmall som används internationellt, med särskilt fokus på rekommenderad terminologi för covid-19.

Information i dödsorsaksintyg med anledning av covid-19 (pdf)

Utbildningar om covid-19

Karolinska Institutet tagit fram korta e-utbildningar för personal inom sjukvården som möter personer med misstänkt eller bekräftad covid-19. 

Utbildning 1 - hindra smittspridning och skydda personal

Utbildning 2 - triage och användande av personlig utrustning

Kompletterande utbildning

Nedan finns en komplettering till webbutbildningarna om att hindra smittspridning och att använda skyddsutrustning. Den kompletterande utbildningen vänder sig främst till verksamma inom äldre- och funktionshindersomsorg och till de som är nya i sina roller. Den kan också användas som ett stöd i att lära andra, mindre vana kollegor vad som gäller.

Utbildningar till dig som arbetar inom vård och omsorg

Introduktionspaket för ny personal

Nu lanserar Socialstyrelsen ett nationellt introduktionspaket som främst riktar sig till ny personal inom socialtjänst och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård i såväl kommunala som privata verksamheter. Paketet är framtaget för att stötta såväl kommunala som privata arbetsgivare under covid-19-pandemin. Det ger ny personal som kommer in i verksamheterna baskunskap för att arbeta inom äldre- och funktionshindersomsorg. Introduktionspaketet består av en utbildning i två delar där Socialstyrelsen tagit fram del ett och Ersta Sköndal Bräcke högskola har tagit fram del två.

Introduktion till arbete i vård och omsorg, del ett

Introduktion till arbete i vård och omsorg, del två

Webbutbildning om basala hygienrutiner i vård och omsorg

En utbildning i basala hygienrutiner som är speciellt anpassad till arbete inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen. Utbildningen är utformad för att kunna användas i det dagliga arbetet såväl under pandemin som efter. Den tar cirka en timme och kan användas enskilt eller i grupp. Den är kostnadsfri och nås via Socialstyrelsens utbildningsportal. Utbildningsportalen fungerar inte i Internet explorer - använd en annan webbläsare, till exempel Chrome eller Firefox.

Basala hygienrutiner i vård och omsorg

Senast uppdaterad:
Publicerad: