Information om covid-19 till personal inom kommunal hälso- och sjukvård

Samhällets insatser har fokus på att skydda riskgrupper. Därför är du som arbetar i verksamheter där det finns riskgrupper särskilt viktig. Hög ålder är den främsta riskfaktorn för att få en allvarlig sjukdom av coronavirus.

Vi arbetar skyndsamt med att ta fram material för relevanta områden och nytt material kommer att läggas ut allt eftersom det tas fram. Materialet kommer också att hela tiden uppdateras eftersom ny kunskap om covid-19 tillkommer löpande.

För att underlätta tillgången till kunskap om covid-19 har vi i vissa fall länkat till material som tagits fram av andra aktörer. Ansvaret för innehåll och uppdatering av dessa material ligger på respektive aktör.

Senaste informationen om covid-19

Här hittar du aktuell information om covid-19 samt information på lättläst svenska och teckenspråk.

Du kan även ringa telefonnummer 113 13 om du har allmänna frågor om covid-19. Det är det nationella informationsnumret och är öppet dygnet runt årets alla dagar.

Information på andra språk, lättläst och bildstöd

Det finns personer som kan behöva särskilt stöd av dig som arbetar i vård och omsorg för att ta till sig information om covid-19 och hur vi kan minska smittspridning. Det kan handla om personer med syn-, hörsel- eller kognitiva svårigheter eller de som inte har svenska som förstaspråk.

Nationell telefonlinje dit du kan ringa för att få svar på frågor om covid-19

Telefonnummer: 08-123 680 00

Telefonlinjen bemannas av hälsokommunikatörer och hälsoinformatörer i regionerna som talar arabiska, somaliska, persiska, tigrinja, amarinja och ryska.

Svar på vanliga frågor

Här hittar du svar på vanliga frågor om kommunal hälso- och sjukvård

Rehabilitering

Planeringsstöd och beräkningsverktyg för beslutsfattare

Planeringsstödet beskriver de olika åtgärder som kan bli aktuella i en patients rehabiliteringsprocess och används i samverkan med beslutsfattare på andra vårdnivåer.

Rehabilitering i samband med covid-19, 11 maj (pdf)

Verktyget hjälper till att bedöma vårdbehovet och ger därmed en skattning av verksamhetens resursbehov.

Beräkningsverktyg för eftervård, bilaga 1, 11 maj (pdf)

Beräkningsverktyg för IVA och eftervård, bilaga 2, 11 maj (excel)

Kunskapsstöd för professionen och ansvariga chefer

Kunskapsstödet ger förslag på hur du kan använda rehabiliterande insatser och arbetssätt för att patienterna ska återfå sin hälsa och funktions- och aktivitetsförmåga. Du som är chef eller arbetsledare kan använda kunskapsstödet för att planera resurserna för rehabilitering.

Kunskapsstöd för primärvård – kommunal och regional, 15 maj (pdf)

Koder inom rehabilitering

ICD och KVÅ-koder

Patientsäkerhet

Vi har publicerat en checklista för patientsäkerhet. Checklistan vänder sig till chefer och ledare inom hälso- och sjukvården. Den utgår från den nationella handlingsplanen och har det övergripande målet att vården ska vara god och säker – överallt och alltid.

Checklista för ökad patientsäkerhet under covid-19, 15 maj (pdf)

Mer hos oss

Handlingsplan för ökad patientsäkerhet, 15 maj (pdf)

Socialstyrelsen har samlat information, kunskapsstöd och vägledningar inom patientsäkerhet. Stödet vänder sig till medarbetare brett inom hälso- och sjukvården.

Samlat stöd för patientsäkerhet

Personal som berörs av informationen

Informationen vänder sig till personal som arbetar nära vård- och omsorgstagare inom kommunal hälso- och sjukvård. Det gäller både offentlig och enskild verksamhet. 

Exempel på verksamheter och insatser:

  • kommunal sjukvård i äldreboenden (särskilda boendeformer) och dagverksamhet
  • kommunal hemsjukvård
  • kommunal sjukvård i boenden för personer med funktionsnedsättning


Besöksförbud på alla äldreboenden

Allmänna råd

De allmänna råden syftar till att stötta dig som verksamhetsansvarig att bedöma om det finns särskilda omständigheter som motiverar till undantag från besöksförbudet på äldreboenden. Här finns exempel på omständigheter som i det enskilda fallet kan motivera till undantag från besöksförbudet.

Socialstyrelsen rekommenderar i första hand besök utomhus, om det är möjligt. Besök inne i verksamheten behöver vara mer strikt motiverade. Varje bedömning av om ett besök är möjligt behöver ta hänsyn till både den boendes behov av ett fysiskt besök och den aktuella verksamhetens förmåga att genomföra det på ett säkert sätt. 

De allmänna råden ska också hjälpa dig att bedöma om det finns behov av att andra yrkesutövare än boendepersonalen vistas i boendet. Det kan handla om personer som tillhandahåller tjänster såsom tandvård, fotvård, tolkning och reparationer.

14 juli 2020: De allmänna råden har uppdaterats för att understryka vikten av att värna sociala kontakter och planera för säkra besök.

Stöd för att bedöma undantag från besöksförbudet på  äldreboenden för personer
som har antikroppar (31 juli)

Säkra besök i covid-19-pandemin, exempel från kommuner

Socialstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av förordningen (2020:163) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (pdf)

Pressmeddelande från regeringen

 

Resultat från tillsyn av äldre- och funktionshinderomsorg

IVO:s särskilda tillsyn under pandemin har omfattat 1045 verksamheter. Resultatet bekräftar den bild som ges i samhället i övrigt; att det har varit svårt för äldreboenden, hemtjänst och LSS-boenden för vuxna att begränsa smittspridningen.

På deras webbplats kan du bland annat ta del av:

  • sammanställningar från tillsynen av äldreboenden, hemtjänsten och LSS-bostäder
  • utmaningar och svårigheter
  • åtgärder som verksamheter har genomfört med positiv effekt.

Läs mer om resultatet av tillsynen hos IVO

Hög ålder är främsta riskfaktorn

Vissa grupper rapporteras ha ökad risk för allvarligare symtom vid smitta. En genomgång av tillgängliga studier visar att hög ålder är den främsta riskfaktorn och personer över 70 år utgör därmed den främsta riskgruppen.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar sin information om riskgrupper löpande

Socialstyrelsen har, på uppdrag av regeringen, identifierat grupper som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarligt sjukdomsförlopp när de blir sjuka i covid-19.

Läs hela rapporten

Du är viktig på jobbet när du är frisk

Du som personal har en viktig roll i att ge vård och omsorg till brukare och patienter. Du kan arbeta om du inte har några symtom.

Den kommunala hälso- och sjukvården är verksamhet som alltid behöver kunna bedrivas så att samhället kan fungera och erbjuda nödvändig service, omvårdnad och trygghet.

Fråga din chef vad som gäller för dig så att du skyddar dig från att bli smittad i arbetet.

Stanna hemma när du är sjuk

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du stannar hemma från jobbet om du har symptom som feber, hosta, andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående eller muskel- och ledvärk. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Då undviker du att smitta vård- och omsorgstagare och arbetskamrater.

Stöd i arbetet

Arbetssätt vid covid-19 hos personer med demenssjukdom i särskilda boendeformer för äldre

Dokumentet innehåller praktiska förslag om arbetssätt och riktar sig till personal och arbetsledning.

Kunskapsstöd om arbetssätt vid covid-19 hos personer med demenssjukdom, 24 april (pdf)

Arbetssätt i kommunal hälso- och sjukvård vid covid-19 

I det här kunskapsstödet finns praktiska förslag på hur den kommunala hälso- och sjukvården kan anpassa sitt arbete under den pågående pandemin, enligt Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer för handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg.

Uppdaterat den 25 juni, med bland annat kompletterande information gällande mun- och tandhälsa, medicinsk fotvård och testning inom kommunal hälso- och sjukvård.

Kunskapsstöd om arbetssätt för kommunal hälso- och sjukvård vid covid-19, reviderat 25 juni (pdf)

Förtydligande: Patientens behov är avgörande för hur den medicinska bedömningen bör ske

Checklista för äldreboenden

I checklistan finns reflektionsfrågor och tips som kan inspirera till förbättringar − på kort och lång sikt. Dokumentet kan också vara relevant för andra verksamheter på socialtjänstens område, till exempel korttidsboenden.

Hindra att smitta kommer in och sprids på äldreboenden – checklista med reflektionsfrågor, 4 juni (pdf)

Checklista för bättre samtal med personer som har svårt att höra

Nu när det är viktigt att hålla avstånd kan personer med hörselnedsättning ha extra svårt att höra, även om de har hörapparat. I checklistan finns tips på sådant som är bra att tänka på, för att skapa en bättre samtalsmiljö.

Svårt att höra - checklista för bättre samtal, 8 juli (pdf)

Regler om handhygien och arbetskläder

All personal som vistas i vård- eller omsorgsmiljö behöver arbeta på ett sätt som minskar risken för smittspridning. Basala hygienrutiner gäller för personal inom vård och omsorg. De utgör en viktig grund för att skydda både dig själv och andra.

Skillnaden mellan arbetskläder, skyddskläder och personlig skyddsutrustning

Det är viktigt att veta skillnaden mellan arbetskläder, skyddskläder och skyddsutrustning. Här kan du läsa om de regler som alltid gäller. Ta även del av din regions information för regionala vårdhygienrutiner för covid-19 samt dess riktlinjer för personlig skyddsutrustning.

Arbetskläder är kläder personal använder på jobbet när de kommer i fysisk kontakt med vård- och omsorgstagare. Arbetskläderna ska ha korta ärmar. De ska bytas dagligen, eller så snart som möjligt om de blir smutsiga eller annars vid behov. De ska gå att tvätta i 60 grader.

Skyddskläder ska användas utanpå arbetskläderna vid vård- och omsorgsmoment där det finns risk för att arbetskläderna kan smutsas ner genom direktkontakt med en person, dennes kroppsvätskor eller annat biologiskt material (till exempel hud och hudfragment). Med skyddskläder menas plastförkläde, skyddsrock eller motsvarande. Skyddshandskar ska användas vid vård- och omsorgsmoment som innebär risk för att händerna kommer i kontakt med kroppsvätskor.

Syftet med skyddskläder är att skydda arbetskläder och därmed hindra smittspridning mellan patienter eller den som får omsorg.

Reglerna om arbetskläder och skyddskläder finns i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg

Personlig skyddsutrustning är den utrustning arbetstagare har på sig för sin egen säkerhet. Det finns olika typer av skyddsutrustning. Vid skydd mot smitta kan det exempelvis handla om skyddsglasögon, visir, skyddsrock, munskydd och andningsskydd. Skyddsåtgärder, som den personliga skyddsutrustningen, ska utgå från den bedömda risken i aktuell vård- och omsorgssituation.

Arbetsmiljöverkets information om arbetsmiljö och regler kring personlig skyddsutrustning kopplat till covid-19

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg

Mer information om basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner hos Socialstyrelsen

Vårdhandboken - vårdhygien, infektioner och smittspridning

Stöd i arbetet med basala hygienrutiner

I detta arbetsmaterial finns förlag på hur man kan arbeta med basala hygienrutiner och riktar sig till dig som är verksamhetsansvarig eller arbetsledare inom äldreomsorgen, till exempel på ett äldreboende, inom hemtjänsten eller en LSS-verksamhet.

Med stöd av materialet kan du tillsammans med personalen gå igenom de basala hygienrutinerna och sedan reflektera kring hur och när ni ska använda rutinerna i er verksamhet, samt varför det är så viktigt att de alltid följs.

Stöd i arbetet med basala hygienrutiner, 18 maj (pdf)

Vård i livets slutskede

Symptomlindring med läkemedel i palliativ vård i livets slutskede. En ny skrift som riktar sig främst till läkare och sjuksköterskor i den kommunala sjukvården. Behandlingsråden är framtagna mot bakgrund av situationen att allt fler insjuknar i covid-19. Behandlingsråden ger stöd i vården av patienter i livets slutskede, i hemmet, på korttidsboenden eller på särskilda boenden.

Symptomlindring i livets slutskede, läkemedelsbehandling i palliativ vård vid covid-19 (pdf) 

Information i dödsorsaksintyg med anledning av covid-19

Med anledning av covid-19 har WHO uppmärksammat behovet av stöd för en mer enhetlig och tillförlitlig information om dödsorsaker på dödsorsaksintyg. Nedan finns en vägledning som förtydligar hur dödsorsaker anges enligt den standardmall som används internationellt, med särskilt fokus på rekommenderad terminologi för covid-19.

Information i dödsorsaksintyg med anledning av covid-19 (pdf)

Utbildningar om covid-19

Karolinska Institutet tagit fram korta e-utbildningar för personal inom sjukvården som möter personer med misstänkt eller bekräftad covid-19. 

Utbildning 1 - hindra smittspridning och skydda personal

Utbildning 2 - triage och användande av personlig utrustning

Kompletterande utbildning

Nedan finns en komplettering till webbutbildningarna om att hindra smittspridning och att använda skyddsutrustning. Den kompletterande utbildningen vänder sig främst till verksamma inom äldre- och funktionshindersomsorg och till de som är nya i sina roller. Den kan också användas som ett stöd i att lära andra, mindre vana kollegor vad som gäller.

Utbildningar till dig som arbetar inom vård och omsorg

Introduktionspaket för ny personal

Nu lanserar Socialstyrelsen ett nationellt introduktionspaket som främst riktar sig till ny personal inom socialtjänst och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård i såväl kommunala som privata verksamheter. Paketet är framtaget för att stötta såväl kommunala som privata arbetsgivare under covid-19-pandemin. Det ger ny personal som kommer in i verksamheterna baskunskap för att arbeta inom äldre- och funktionshindersomsorg. Introduktionspaketet består av en utbildning i två delar där Socialstyrelsen tagit fram del ett och Ersta Sköndal Bräcke högskola har tagit fram del två.

Introduktion till arbete i vård och omsorg, del ett

Introduktion till arbete i vård och omsorg, del två

Publicerad: