Vaccinationer mot covid-19

Regionerna ansvarar för att erbjuda vaccinet till befolkningen, utifrån den prioriteringsordning som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Här samlar vi frågor och svar om vaccineringen mot sjukdomen covid-19 som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal.

Vem får ordinera vaccin mot covid-19? (29 december)

Läkare får ordinera vaccin mot covid-19. När Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2020:81) om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19 träder i kraft får även nedanstående beskrivna sjuksköterskor ordinera vaccin mot covid-19. Föreskrifterna kommer att träda i kraft omedelbart den 29 december.

  • En sjuksköterska som genomgått specialistutbildning till distriktssköterska eller genomgått specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, är behörig att till vuxna (personer över 18 år) ordinera vaccin mot covid-19, i enlighet med vaccinationsprogrammet i Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
  • En sjuksköterska är behörig om hen har en utbildning som är likvärdig med specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.
  • En sjuksköterska med annan utbildning inom kunskapsområdet vaccinationsverksamhet är behörig. Förutsättningen är dock att utbildningen är likvärdig med de som ges på specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.
  • Verksamhetschefen ansvarar för att det sker en bedömning av om en utbildning är likvärdig med specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Bedömningen ska dokumenteras.
  • Verksamhetschefen ansvarar för att det sker en bedömning av om en utbildning inom kunskapsområdet vaccinationsverksamhet är likvärdig med de som ges på specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Bedömningen ska dokumenteras. 

Detta regleras i:

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården

Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS  2020:81) om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19

Vem får ge, det vill säga injicera, vaccin mot covid-19? (29 december)

Läkare och sjuksköterskor får iordningsställa och administrera läkemedel för vaccin i hälso- och sjukvården. Apotekare och receptarier får iordningställa, men inte administrera läkemedel. Iordningställa betyder att göra i ordning ett läkemedel som ska ges till en patient. Det kan till exempel vara att späda och mäta upp injektionsvätska. Administrering betyder i detta sammanhang att vaccinera patienten med det iordningställda läkemedlet. 

Detta regleras i Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården.

Läs Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården

Du kan också läsa mer i Socialstyrelsen handbok

 

Hur klassificeras besök för vaccination i samband med covid-19 med ICD-10-SE och KVÅ? (14 januari)

1) Om patienten enbart kommer för att få vaccin mot covid-19 gäller följande:
Vaccinationen blir anledning till vårdkontakten (huvuddiagnos) och anges med kod ur ICD-10-SE: Z25.8 Vaccination avseende andra specificerade enstaka virussjukdomar

Åtgärdskoder anges med koder ur KVÅ:
DT030 Vaccination + ATC-kod
ZV100 Åtgärd relaterad till covid-19

2) Om patienten får vaccin i samband med kontroll av sin sjukdom, t.ex. diabetes, anges istället diabetes som huvuddiagnos. Z25.8 ska inte anges. Åtgärdskoderna är detsamma som ovan.

Mer om klassificering

 

 

 

Vilka lämplighetsbedömningar ska göras vid ordination? (29 december)

Läkaren eller sjuksköterskan som ordinerar ett läkemedel för vaccin ska säkerställa att behandlingen är lämplig med utgångspunkt i patientens behov. Patientens behov ska bedömas utifrån ett helhetsperspektiv där en rad faktorer måste vägas in. Faktorer som särskilt ska beaktas är bland annat patientens hälsotillstånd, ålder, kön, överkänslighet, läkemedelsanvändning och eventuell graviditet eller amning. Vid bedömningen ska även läkemedlets kontraindikationer och andra viktiga faktorer för läkemedelsbehandlingen beaktas. Uppräkningen är inte uttömmande vilket innebär att även andra faktorer som är relevanta för läkemedelsbehandlingen i det enskilda fallet ska beaktas till exempel risk för biverkningar och interaktioner.

Detta regleras i Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården

Du kan också läsa mer i Socialstyrelsen handbok

Om vaccination mot covid-19 hos andra

1177.se

Folkhälsomyndigheten

Läkemedelsverket

Krisinformation.se

Senast uppdaterad:
Publicerad: