Stöd och vägledning till hälso- och sjukvården

Här publicerar vi stöd, vägledning och information om covid-19 för dig som arbetar i hälso- och sjukvården. Vi tar skyndsamt fram material för relevanta områden, och lägger ut nytt material allt eftersom. Materialet uppdateras löpande när vi får ny kunskap om covid-19.

Stöd till kommunal hälso- och sjukvård
Här får du som arbetar inom kommunal hälso- och sjukvård kompletterande information som kan vara bra för dig att känna till i arbetet med covid-19.
Senaste informationen om covid-19

Här hittar du aktuell information om covid-19 samt information på lättläst svenska och teckenspråk.

Du kan även ringa telefonnummer 113 13 om du har allmänna frågor om covid-19. Det är det nationella informationsnumret och är öppet dygnet runt årets alla dagar.

Information på andra språk, lättläst och bildstöd

Det finns personer som kan behöva särskilt stöd av dig som arbetar i vård och omsorg för att ta till sig information om covid-19 och hur vi kan minska smittspridning. Det kan handla om personer med syn-, hörsel- eller kognitiva svårigheter eller de som inte har svenska som förstaspråk.

Nationell telefonlinje dit du kan ringa för att få svar på frågor om covid-19

Telefonnummer: 08-123 680 00

Telefonlinjen bemannas av hälsokommunikatörer och hälsoinformatörer i regionerna som talar arabiska, somaliska, persiska, tigrinja, amarinja och ryska.

Svar på vanliga frågor

Frågor och svar för hälso- och sjukvården 

Uppdämt vårdbehov som orsakats av covid-19

Socialstyrelsen har fått ett regeringsuppdrag för att stödja regionernas hantering av uppdämda vårdbehov som orsakats av covid-19. Som ett första steg i det regeringsuppdraget presenteras här en plan med förslag på ändamålsenliga och effektiva insatser för att stödja regionerna i det arbetet.

Socialstyrelsens plan med förslag på insatser för att stödja regionernas hantering av uppdämda vårdbehov som orsakats av covid-19, 15 september (pdf)

Skydd mot smittspridning

Triage och arbetssätt på vårdcentral

Här får du praktiska förslag på hur du kan anpassa arbetet på en vårdcentral under covid-19-pandemin, för att undvika smittspridning och upprätthålla en god vård. Förslagen riktar sig främst till legitimerad personal som läkare, sjuksköterskor och medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS).

Triage/flöden och arbetssätt vid vårdcentral, 17 juli (pdf)

Triage på akutmottagning

Här får du stöd för att arbeta med triage utanför en akutmottagning, för att skilja patienter med misstänkt covid-19 från övriga patienter.

Instruktion för yttre triage för gående patienter vid akutmottagning, 17 juli (pdf)

Skiss över yttre triage vid akutmottagning, 20 mars (pdf)

Aerosolgenererande arbetsmoment

Smitta kan spridas genom aerosoler, som bildas vid vissa arbetsmoment i hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. Vi har sammanställt dessa arbetsmoment. Sammanställningen uppdateras löpande, när det finns ny kunskap på området.

Aerosolgenererande arbetsmoment inom hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst, 9 juni (pdf)

Skyddsutrustning och skyddsmask för vård- och omsorgspersonal

Information om att hindra smittspridning och använda skyddsutrustning 6 april (pdf)

Information om användning och tillpassning av skyddsmask 90

Transporter med helikopter eller flygplan – stöd för personal

Patienter med covid-19 bör bara transporteras med helikopter eller flygplan när det är medicinskt nödvändigt. Här får du som arbetar med sådana transporter stöd för att minska smittspridningen.

Luftburna ambulanstransporter av patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19, 17 juli (pdf)

Rehabilitering

Planeringsstöd och beräkningsverktyg för beslutsfattare

Du som beslutsfattare kan planera för rehabilitering med hjälp av vårt planeringsstöd, i samverkan med beslutsfattare på andra vårdnivåer. Du får stöd att anpassa vården till fler patienter, och exempel på åtgärder som kan bli aktuella i en patients rehabiliteringsprocess.

Rehabilitering i samband med covid-19, 11 maj (pdf)

Med vårt beräkningsverktyg får du hjälp att uppskatta vårdbehovet i din region eller kommun.

Beräkningsverktyg för eftervård, bilaga 1, 11 maj (pdf)

Beräkningsverktyg för IVA och eftervård, bilaga 2, 11 maj (excel)

Kunskapsstöd för vårdpersonal och chefer

Här får du som möter patienter förslag på rehabiliterande insatser och arbetssätt, för att patienterna ska återfå sin hälsa och funktions- och aktivitetsförmåga. Du som är chef eller arbetsledare kan använda kunskapsstödet för att planera resurserna för rehabilitering.

Kunskapsstöd för slutenvård, 15 maj (pdf)

Kunskapsstöd för primärvård – kommunal och regional, 15 maj (pdf)

Koder för rehabilitering

ICD- och KVÅ-koder

Screening

Screening för livmoderhalscancer

Socialstyrelsen rekommenderar sedan 2015 att hälso- och sjukvården bör erbjuda screening för livmoderhalscancer. Screeningen regleras i lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården och förordningen (2019:313) om avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer med cellprovtagning. Socialstyrelsen har tagit fram föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2019:14) om villkor för avgiftsfri screening. Under rådande covid-19-pandemi har vissa regioner haft svårt att leva upp till kraven i föreskrifterna.

Med hjälp av tillfälliga föreskrifter som kommer att gälla från mitten av juli 2020 till och med juni 2021 kan regionerna screena hela screeninggruppen för livmoderhalscancer med hjälp av självprovtagning – om screeningen inte kan genomföras som vanligt på grund av covid-19-pandemin. Föreskrifterna kommer publiceras på denna sida.

Tillfällig möjlighet till screening med HPV-självprovtagning med anledning av covid-19-pandemin

Konsekvensutredning – förslag till föreskrifter om tillfälliga villkor för avgiftsfri screening med anledning av sjukdomen covid-19, 16 juni (pdf)

Socialstyrelsens föreskrifter om tillfälliga villkor för avgiftsfri screening med anledning av sjukdomen covid-19, 7 juli (pdf)

Faktablad - påverkan på screeningverksamheter inom cancerområdet, 25 juni (pdf)

Vård i livets slutskede

Behandlingsråd till kommunal vårdpersonal

Här får du som är läkare eller sjuksköterska råd om läkemedelsbehandling för patienter i livets slutskede, som vårdas i hemmet, på korttidsboenden eller på särskilda boenden. Behandlingsråden är framtagna mot bakgrund av att allt fler insjuknar i covid-19.

Läkemedelsbehandling i livets slutskede, 28 april (pdf) 

Obduktion av avlidna med bekräftad covid-19

Registrering och intyg

Dödsorsaksintyg

Här förtydligar vi hur du anger dödsorsaker enligt den standardmall som används internationellt. Vi fokuserar på den terminologi du bör använda för covid-19. WHO har uppmärksammat att dödsorsaksintygen behöver bli mer enhetliga och tillförlitliga internationellt.

Information i dödsorsaksintyg med anledning av covid-19, 20 april (pdf)

Sjukskrivning och friskskrivning

I Försäkringsmedicinskt beslutsstöd hittar du övergripande principer för sjukskrivning, och rekommendationer om bedömning av arbetsförmåga för olika diagnoser. Under rubriken Infektionssjukdomar finns nu vägledning för bedömning av arbetsförmåga vid covid-19 efter intensivvård med respiratorbehandling (9 juni).

Här hittar du även mer information om ersättning till riskgrupper och anhöriga till riskgrupper som gäller från den 1 juli 2020.

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Kodning (ICD-10-SE, KVÅ, DRG)

Här finns stöd för kodning.

Koder ur ICD-10-SE och KVÅ samt information om DRG

Mer om kodning och DRG

Patientsäkerhet

Vår checklista för patientsäkerhet hjälper dig som är chef eller ledare i hälso- och sjukvården att arbeta för en säker vård under covid-19-pandemin. Checklistan bygger på den nationella handlingsplanen för patientsäkerhet, som har målet att vården ska vara god och säker – överallt och alltid.

Checklista för ökad patientsäkerhet under covid-19-pandemin, 15 maj (pdf)

Mer hos oss

Handlingsplan för ökad patientsäkerhet, 15 maj (pdf)

Socialstyrelsen har samlat information, kunskapsstöd och vägledningar inom patientsäkerhet. Stödet vänder sig till medarbetare brett inom hälso- och sjukvården.

Samlat stöd för patientsäkerhet

Prioritering vid resursbrist

Prioritering i intensivvården – stöd för beslutsfattare

Här får du stöd för prioriteringar i intensivvården, enligt den gällande etiska plattformen för öppna prioriteringar i hälso- och sjukvården. Principerna är bara tänkta att tillämpas om resurserna inte räcker till för all intensivvård som behövs. Principerna är övergripande, och du behöver anpassa dem till din verksamhet.

Nationella principer för prioritering inom intensivvård, 29 april (pdf)

Prioritering i rutinsjukvården – stöd för beslutsfattare

Här får du stöd för prioriteringar i rutinsjukvården, utanför intensivvården, om resurserna inte räcker till på grund av covid-19-pandemin. Principerna omfattar alla patienter som behöver vård, för att viktig rutinsjukvård inte ska riskera att prioriteras ner. Principerna är övergripande, och du behöver anpassa dem till din verksamhet.

Nationella principer för prioritering av rutinsjukvård, 20 april (pdf)

Donation och transplantation

Stöd för donations- och transplantationsverksamheter

Information om covid-19 vid donation av blod, organ, vävnader och celler, 15 april (pdf)

Rekommendation från transplantationsenheterna om screening av organdonatorer, 18 maj (pdf)

Obduktion av avlidna med bekräftad covid-19

Det nationella programområdet för medicinsk diagnostik har tagit fram ett grundläggande beslutsstöd inför ställningstagande till eventuell obduktionsverksamhet av avlidna med bekräftad covid-19. Stödet innehåller bland annat råd för adekvat smittskydd vid fullständig obduktion inkluderande sjukvårdsbiobankning av vävnad och riktar sig till linjechefer och medarbetare inom verksamheter som har obduktion i sitt basuppdrag. Dokumentet är framtaget i samarbete med Sveriges kommuner och Regioner (SKR), Folkhälsomyndigheten och i dialog med Socialstyrelsen.

Obduktion av avlidna vid bekräftad covid-19

Forskning och statistik

Evidens om covid-19

Här finns samlad information om evidensläget för covid-19, länkar till aktuella publikationer och vetenskapliga artiklar med mera. 

SBU: Evidens om covid-19

Statistik om covid-19

Statistik om covid-19

Prognosverktyg för personlig skyddsutrustning, regioner

Socialstyrelsen har tagit fram ett prognosverktyg i syfte att stödja regioners analys- och prognostiseringsarbete för förbrukning av personlig skyddsutrustning för personal. Verktyget beräknar förbrukningen av personlig skyddsutrustning för 30 eller 90 dagar. Beräkningen omfattar patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19 samt för patienter utan symtom inom slutenvård, primärvård och akutmottagning.

Personlig skyddsutrustning är den utrustning arbetstagare har på sig för sin egen säkerhet. Det finns olika typer av skyddsutrustning. Vid skydd mot smitta kan det exempelvis handla om skyddsglasögon, visir, skyddsrock, munskydd och andningsskydd. Skyddsåtgärden, som den personliga skyddsutrustningen, ska utgå från den bedömda risken i aktuell vård- och omsorgssituation.

Verksamheterna fyller i egna nyckeltal samt verklig, prognostiserad eller simulerad beläggning. Det gör det möjligt att analysera och bedöma behovet av inköp, lagerhållning och fördelning av resurser. Prognosverktyget är en modell som kan användas som stöd för att planera och optimera användningen av personlig skyddsutrustning och kan även kopplas till egna scenarier.

I prognosverktyget ges möjlighet att jämföra slutenvårdens egna uppgifter och nyckeltal mot Socialstyrelsens exempel av genomsnittliga referensvärden för besök och personalresurs per patient och dygn.

Socialstyrelsens referensvärden bygger på följande:

  • regionernas inrapporterade lägesbilder under covid-19 pandemin
  • ECDCs modell för beräkning av åtgång av personlig skyddsutrustning
  • svenska rekommendationer kring personlig skyddsutrustning och basal hygien i vård och omsorg för covid-19.

Verktyget är framtaget som en del i det regeringsuppdrag (S2020/05028/FS) Socialstyrelsen har att stödja samordningen av regioners hälso- och sjukvårdsresurser med anledning av utbrottet av covid-19. Inom ramen för uppdraget ska myndigheten bedöma vilka insatser, både nationella och regionala, som kan bli aktuella för att stärka hälso- och sjukvårdens förmåga att effektivt hantera nya utbrott.

Frågor och synpunkter mailas till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

 

Prognosverktyg för personlig skyddsutrustning, kommuner

Socialstyrelsen har tagit fram ett prognosverktyg i syfte att stödja kommuners analys- och prognostiseringsarbete för förbrukning av personlig skyddsutrustning för personal. Verktyget beräknar förbrukningen av personlig skyddsutrustning för 30 eller 90 dagar. Beräkningen omfattar brukare med misstänkt eller bekräftad covid-19 samt för brukare utan symtom inom särskilt boende, hemtjänst, LSS och hemsjukvård.

Personlig skyddsutrustning är den utrustning arbetstagare har på sig för sin egen säkerhet. Det finns olika typer av skyddsutrustning. Vid skydd mot smitta kan det exempelvis handla om skyddsglasögon, visir, skyddsrock, munskydd och andningsskydd. Skyddsåtgärden, som den personliga skyddsutrustningen, ska utgå från den bedömda risken i aktuell vård- och omsorgssituation.

Verksamheterna fyller i egna nyckeltal samt verklig, prognostiserad eller simulerad beläggning. Det gör det möjligt att analysera och bedöma behovet av inköp, lagerhållning och fördelning av resurser. Prognosverktyget är en modell som kan användas som stöd för att planera och optimera användningen av personlig skyddsutrustning och kan även kopplas till egna scenarier.

I prognosverktyget ges möjlighet att jämföra särskilt boende och hemtjänstens uppgifter och nyckeltal mot Socialstyrelsens exempel av genomsnittliga referensvärden för besök och personalresurs per brukare och dygn.

Socialstyrelsens referensvärden bygger på följande:

  • kommunernas inrapporterade lägesbilder under covid-19 pandemin
  • ECDCs modell för beräkning av åtgång av personlig skyddsutrustning
  • svenska rekommendationer kring personlig skyddsutrustning och basal hygien i vård och omsorg för covid-19.

Verktyget är framtaget som en del i det regeringsuppdrag (S2020/05028/FS) Socialstyrelsen har att stödja samordningen av regioners hälso- och sjukvårdsresurser med anledning av utbrottet av covid-19. Inom ramen för uppdraget ska myndigheten bedöma vilka insatser, både nationella och regionala, som kan bli aktuella för att stärka hälso- och sjukvårdens förmåga att effektivt hantera nya utbrott.

Frågor och synpunkter mailas till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Stöd till chefer och huvudmän i kommuner
Här får du som chef och huvudman information om bestämmelser och regeler som du behöver känna till i arbetet med covid-19
Senast uppdaterad:
Publicerad: