Stöd och vägledning till hälso- och sjukvården

Här publicerar vi löpande stöd, vägledning och information om covid-19 för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården.

Vi arbetar skyndsamt med att ta fram material för relevanta områden och nytt material kommer att läggas ut allt eftersom det tas fram. Materialet kommer också att hela tiden uppdateras eftersom ny kunskap om covid-19 tillkommer löpande.

För att underlätta tillgången till kunskap om covid-19 har vi i vissa fall länkat till material som tagits fram av andra aktörer. Ansvaret för innehåll och uppdatering av dessa material ligger på respektive aktör.

Senaste informationen om covid-19

Här hittar du aktuell information om covid-19 samt information på olika språk, lättläst svenska och teckenspråk.

Du kan även ringa telefonnummer 113 13 om du har allmänna frågor om covid-19. Det är det nationella informationsnumret och är öppet dygnet runt årets alla dagar.

Information på andra språk, lättläst och bildstöd

Det finns personer som kan behöva särskilt stöd av dig som arbetar i vård och omsorg för att ta till sig information om covid-19 och hur vi kan minska smittspridning. Det kan handla om personer med syn-, hörsel- eller kognitiva svårigheter eller de som inte har svenska som förstaspråk.

Svar på vanliga frågor

Frågor och svar för hälso- och sjukvården 

Rehabilitering

Planeringsstöd och beräkningsverktyg för beslutsfattare

Planeringsstödet beskriver de olika åtgärder som kan bli aktuella i en patients rehabiliteringsprocess och används i samverkan med beslutsfattare på andra vårdnivåer.

Rehabilitering i samband med covid-19, 11 maj (pdf)

Verktyget hjälper till att bedöma vårdbehovet och ger därmed en skattning av verksamhetens resursbehov.

Beräkningsverktyg för eftervård, bilaga 1, 11 maj (pdf)

Beräkningsverktyg för IVA och eftervård, bilaga 2, 11 maj (excel)

Kunskapsstöd för professionen och ansvariga chefer

Kunskapsstödet ger förslag på hur du kan använda rehabiliterande insatser och arbetssätt för att patienterna ska återfå sin hälsa och funktions- och aktivitetsförmåga. Du som är chef eller arbetsledare kan använda kunskapsstödet för att planera resurserna för rehabilitering.

Kunskapsstöd för sluten vård, 15 maj (pdf)

Kunskapsstöd för primärvård – kommunal och regional, 15 maj (pdf)

Patientsäkerhet

Vi har publicerat en checklista för patientsäkerhet. Checklistan vänder sig till chefer och ledare inom hälso- och sjukvården. Den utgår från den nationella handlingsplanen och har det övergripande målet att vården ska vara god och säker – överallt och alltid.

Checklista för ökad patientsäkerhet under covid-19, 15 maj (pdf)

Mer hos oss

Handlingsplan för ökad patientsäkerhet, 15 maj (pdf)

Socialstyrelsen har samlat information, kunskapsstöd och vägledningar inom patientsäkerhet. Stödet vänder sig till medarbetare brett inom hälso- och sjukvården.

Samlat stöd för patientsäkerhet

Nationella principer för prioritering inom rutinsjukvård

Socialstyrelsen har tagit fram ett stöd till hälso- och sjukvårdens huvudmän och vårdgivare, med principer för att kunna prioritera resurser i hälso- och sjukvården under covid-19-pandemin, i händelse att behovet av vård överstiger tillgängliga resurser. Principerna omfattar alla patienter som behöver vård och är formulerade på en övergripande nivå. Vårdens huvudmän och vårdgivare behöver därför anpassa det till sin verksamhet. Detta för att högt prioriterad rutinsjukvård inte ska riskera att prioriteras ner.

Nationella principer för prioritering i hälso- och sjukvården 20 april (pdf)

Skyddsutrustning och skyddmask

Här finns information om användning av skyddsutrustning och skyddsmask 90.

Information om att hinda smittspridning och använda skyddsutrustning 6 april (pdf)

Information om användning och tillpassning av skyddsmask 90

Transport

Kunskapsstödet vänder sig till personal som arbetar med luftburna ambulanstransporter med helikopter eller flygplan.

Luftburna ambulanstransporter av patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19, 17 april (pdf)

Aerosolgenererande arbetsmoment

Vissa arbetsmoment inom hälso-, sjuk- och tandvård är eller kan vara aerosolgenererande. Därför har vi tagit fram ett kunskapsstöd som innehåller en sammanställning sådana moment. Sammanställning kommer att uppdateras löpande när det finns ny relevant kunskap på området.

Aerosolgenererande arbetsmoment inom hälso-, sjuk- och tandvård, 14 april (pdf)

Primärvård

Stöd för att anpassa arbetssätt och aktiviteter

Kunskapsstödet nedan innehåller förslag till hur arbetssätt och aktiviteter kan anpassas för att undvika smittspridning och upprätthålla en god vård inom regional och kommunal hälso- och sjukvård under covid-19 pandemin. Stöden riktar sig främst till legitimerad personal som läkare, sjuksköterskor och medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS). Praktiska förslag på hur vårdcentraler kan anpassa sitt arbete under covid-19 pandemin
 
 

Akut- och slutenvård

Stöd för triagering

Här finns stödmaterial för hur sjukvården ska jobba med triage.
 
Instruktion för yttre triage för gående patienter vid akutmottagning, 20 mars (pdf)

Skiss över yttre triage vid akutmottagning, 20 mars (pdf)

Intensivvård

Nationella principer för prioritering inom intensivvården

Syftet med skriften är att stödja hälso- och sjukvården att fatta beslut om prioriteringar enligt den gällande etiska plattformen för öppna prioriteringar i hälso- och sjukvården, som också uttrycks i hälso- och sjukvårdslagen. Principerna är tänkta att tillämpas i det fall smittutvecklingen leder till att behovet av intensivvård kommer överstiga tillgängliga resurser.

Nationella principer för prioritering i intensivvården, 29 april (pdf)

Donation och transplantation

Här finns stödmaterial för donations- och transplantionsversamheter.

Information om covid-19 vid donation av blod, organ, vävnader och celler, 15 april (pdf)

Rekommendation från transplantationsenheterna om screening av organdonatorer, 18 maj (pdf)

Palliativ vård

Symptomlindring med läkemedel i palliativ vård i livets slutskede. En ny skrift som riktar sig främst till läkare och sjuksköterskor i den kommunala sjukvården. Behandlingsråden ger stöd i vården av patienter i livets slutskede, i hemmet, på korttidsboenden eller på särskilda boenden.

Läkemedelsbehandling i livets slutskede, 28 april (pdf) 

Dödsorsaksintyg

Med anledning av covid-19 har WHO uppmärksammat behovet av stöd för en mer enhetlig och tillförlitlig information om dödsorsaker på dödsorsaksintyg. Nedan finns en vägledning som förtydligar hur dödsorsaker anges enligt den standardmall som används internationellt, med särskilt fokus på rekommenderad terminologi för covid-19.

Information i dödsorsaksintyg med anledning av covid-19, 20 april (pdf)

Sjukskrivning och friskskrivning

I Försäkringsmedicinskt beslutsstöd hittar du övergripande principer för sjukskrivning samt rekommendationer om bedömning av arbetsförmåga för olika diagnoser. 

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Forskning

Här finns samlad information och länkar till aktuella publikationer och vetenskapliga artiklar med mera. 

SBU: Evidens om covid-19

Statistik

Statistik inom covid-19

Kodning (ICD-10-SE, KVÅ, DRG)

Här finns stöd för kodning:

Koder ur ICD-10-SE och KVÅ samt information om DRG

Mer om kodning och DRG

Stöd till kommunal hälso- och sjukvård
Här får du som arbetar inom kommunal hälso- och sjukvård kompletterande information som kan vara bra för dig att känna till i arbetet med covid-19.
Stöd till chefer och huvudmän i kommuner
Här får du som chef och huvudman information om bestämmelser och regeler som du behöver känna till i arbetet med covid-19