Information om covid-19 till personal inom socialtjänst

Samhällets insatser har fokus på att skydda riskgrupper. Därför är du som arbetar i verksamheter där det finns riskgrupper särskilt viktig. Hög ålder är den främsta riskfaktorn för att få en allvarlig sjukdom av coronavirus.

Vi arbetar skyndsamt med att ta fram material för relevanta områden och nytt material kommer att läggas ut allt eftersom det tas fram. Materialet kommer också att hela tiden uppdateras eftersom ny kunskap om covid-19 tillkommer löpande.

För att underlätta tillgången till kunskap om covid-19 har vi i vissa fall länkat till material som tagits fram av andra aktörer. Ansvaret för innehåll och uppdatering av dessa material ligger på respektive aktör.

Senaste informationen om covid-19

Här hittar du aktuell information om covid-19 samt information på olika språk, lättläst svenska och teckenspråk.

Du kan även ringa telefonnummer 113 13 om du har allmänna frågor om covid-19. Det är det nationella informationsnumret och är öppet dygnet runt årets alla dagar.

Information på andra språk, lättläst och bildstöd

Det finns personer som kan behöva särskilt stöd av dig som arbetar i vård och omsorg för att ta till sig information om covid-19 och hur vi kan minska smittspridning. Det kan handla om personer med syn-, hörsel- eller kognitiva svårigheter eller de som inte har svenska som förstaspråk.

Nationell telefonlinje dit du kan ringa för att få svar på frågor om covid-19

Telefonnummer: 08-123 680 00

Telefonlinjen bemannas av hälsokommunikatörer och hälsoinformatörer i regionerna som talar arabiska, somaliska, persiska, tigrinja, amarinja och ryska.

Stöd för att prata med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism

Stöd för hur du kan prata om covid-19 med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism. Det kan handla om att förklara allt från Folkhälsomyndighetens rekommendationer om god basal hygien och att hålla avstånd, till vad som händer i omvärlden just nu. I stödet finns också samlade länkar till bra, anpassad information.

Stöd för hur du kan prata med personer med med intellektuell funktionsnedsättning eller autism, 26 maj (pdf)

Affischer till personal inom hemtjänsten, LSS-bostäder och äldreboende

Här hittar du affischer om covid-19 till personal på svenska och andra språk.

Affisch för personal i hemtjänsten - svenska, 6 april, (pdf)
Affisch för personal i hemtjänsten - arabiska, 5 maj, (pdf)
Affisch för personal i hemtjänsten - engelska, 5 maj, (pdf)
Affisch för personal i hemtjänsten - farsi, 5 maj, (pdf)
Affisch för personal i hemtjänsten - finska, 5 maj, (pdf)
Affisch för personal i hemtjänsten - lulesamiska, 6 maj, (pdf)
Affisch för personal i hemtjänsten - meänkieli, 6 maj (pdf)
Affisch för personal i hemtjänsten - nordsamiska, 6 maj (pdf)
Affisch för personal i hemtjänsten - polska, 29 maj, (pdf)
Affisch för personal i hemtjänsten - somaliska, 5 maj, (pdf)
Affisch för personal i hemtjänsten - sydsamiska, 6 maj, (pdf)
Affisch för personal i hemtjänsten - tigrinja, 6 maj, (pdf)

Affisch för personal i LSS-bostäder - svenska, 6 april, (pdf)
Affisch för personal i LSS-bostäder - arabiska, 5 maj, (pdf)
Affisch för personal i LSS-bostäder - engelska, 5 maj, (pdf)
Affisch för personal i LSS-bostäder - farsi, 5 maj, (pdf)
Affisch för personal i LSS-bostäder - finska, 5 maj, (pdf)
Affisch för personal i LSS-bostäder - lulesamiska, 6 maj, (pdf)
Affisch för personal i LSS-bostäder - meänkieli, 6 maj, (pdf)
Affisch för personal i LSS-bostäder - nordsamiska, 6 maj, (pdf)
Affisch för personal i LSS-bostäder - polska, 29 maj, (pdf)
Affisch för personal i LSS-bostäder - somaliska, 5 maj, (pdf)
Affisch för personal i LSS-bostäder - sydsamiska, 6 maj, (pdf)
Affisch för personal i LSS-bostäder - tigrinja, 6 maj, (pdf)


Affisch för personal på äldreboende - svenska, 6 april, (pdf)
Affisch för personal på äldreboende - arabiska, 5 maj, (pdf)
Affisch för personal på äldreboende - engelska, 5 maj, (pdf)
Affisch för personal på äldreboende - farsi, 5 maj, (pdf)
Affisch för personal på äldreboende - finska, 5 maj, (pdf)
Affisch för personal på äldreboende - lulesamiska, 6 maj, (pdf)
Affisch för personal på äldreboende - meänkieli, 6 maj, (pdf)
Affisch för personal på äldreboende - nordsamiska, 6 maj, (pdf)
Affisch för personal på äldreboende - polska, 29 maj, (pdf)
Affisch för personal på äldreboende - somaliska, 5 maj, (pdf)
Affisch för personal på äldreboende - sydsamiska, 6 maj, (pdf)
Affisch för personal på äldreboende - tigrinja, 6 maj, (pdf)

Du är viktig på jobbet när du är frisk

Du som personal har en viktig roll i att ge vård och omsorg till brukare. Du kan arbeta om du inte har några symtom.

Socialtjänsten är verksamhet som alltid behöver kunna bedrivas så att samhället kan fungera och erbjuda nödvändig service, omvårdnad och trygghet.

Fråga din chef vad som gäller för dig så att du skyddar dig från att bli smittad i arbetet.

Stanna hemma när du är sjuk

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du stannar hemma från jobbet om du har symptom som feber, hosta, andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående eller muskel- och ledvärk. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Då undviker du att smitta vård- och omsorgstagare och arbetskamrater.

Skillnaden mellan arbetskläder, skyddskläder och personlig skyddsutrustning

All personal som vistas i vård- eller omsorgsmiljö behöver arbeta på ett sätt som minskar risken för smittspridning. Basala hygienrutiner gäller för personal inom vård och omsorg. De utgör en viktig grund för att skydda både dig själv och andra.

Skillnaden mellan arbetskläder, skyddskläder och personlig skyddsutrustning

Det är viktigt att veta skillnaden mellan arbetskläder, skyddskläder och skyddsutrustning. Här kan du läsa om de regler som alltid gäller. Ta även del av din regions information för regionala vårdhygienrutiner för covid-19 samt dess riktlinjer för personlig skyddsutrustning.

Arbetskläder är kläder personal använder på jobbet när de kommer i fysisk kontakt med vård- och omsorgstagare. Arbetskläderna ska ha korta ärmar. De ska bytas dagligen, eller så snart som möjligt om de blir smutsiga eller annars vid behov. De ska gå att tvätta i 60 grader.

Skyddskläder ska användas utanpå arbetskläderna vid vård- och omsorgsmoment där det finns risk för att arbetskläderna kan smutsas ner genom direktkontakt med en person, dennes kroppsvätskor eller annat biologiskt material (till exempel hud och hudfragment). Med skyddskläder menas plastförkläde, skyddsrock eller motsvarande. Skyddshandskar ska användas vid vård- och omsorgsmoment som innebär risk för att händerna kommer i kontakt med kroppsvätskor.

Syftet med skyddskläder är att skydda arbetskläder och därmed hindra smittspridning mellan patienter eller den som får omsorg.

Reglerna om arbetskläder och skyddskläder finns i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg

Personlig skyddsutrustning är den utrustning arbetstagare har på sig för sin egen säkerhet. Det finns olika typer av skyddsutrustning. Vid skydd mot smitta kan det exempelvis handla om skyddsglasögon, visir, skyddsrock, munskydd och andningsskydd. Skyddsåtgärder, som den personliga skyddsutrustningen, ska utgå från den bedömda risken i aktuell vård- och omsorgssituation.

Arbetsmiljöverkets information om arbetsmiljö och regler kring personlig skyddsutrustning kopplat till covid-19

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg

Basala hygienrutiner – regler om hygien för vård och omsorg

Basala hygienrutiner hos Socialstyrelsen

Vårdhandboken - vårdhygien, infektioner och smittspridning

Stöd i arbetet med basala hygienrutiner

I detta arbetsmaterial finns förslag på hur man kan arbeta med basala hygienrutiner och riktar sig till dig som är verksamhetsansvarig eller arbetsledare inom äldreomsorgen, till exempel på ett äldreboende, inom hemtjänsten eller en LSS-verksamhet.

Med stöd av materialet kan du tillsammans med personalen gå igenom de basala hygienrutinerna och sedan reflektera kring hur och när ni ska använda rutinerna i er verksamhet, samt varför det är så viktigt att de alltid följs.

Stöd i arbetet med basala hygienrutiner, 18 maj (pdf)

Aktuella webbaserade kurser för socialtjänsten

Kurser om covid-19

Karolinska Institutet tagit fram korta e-utbildningar för personal inom sjukvården som möter personer med misstänkt eller bekräftad covid-19. Del 1 av 2 är relevant för socialtjänstens personal. 

Utbildning 1 - hindra smittspridning och skydda personal

Det finns också en komplettering som främst vänder sig till verksamma i äldre- och funktionshindersomsorg och till personer som är nya i sina roller.

Komplettering för personal i äldre- och funktionshindersomsorg (pdf)

Introduktionspaket för ny personal

Socialstyrelsens introduktionspaket riktar sig till ny personal i socialtjänst och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård i både kommunala och privata verksamheter. Paketet ger de baskunskaper som behövs för att kunna arbeta inom äldre- och funktionshindersomsorg. Introduktionspaketet består av en utbildning i två delar där Socialstyrelsen tagit fram del ett och Ersta Sköndal Bräcke högskola har tagit fram del två.

Del 1 Introduktionspaket för ny personal: Introduktion till arbete i vård och omsorg

Del 2 Introduktionspaket för ny personal: Nationell intensivkurs i vård, omsorg och bemötande (Ersta Sköndal Bräcke högskola)

Film om skyddsutrustning

Region Örebro län har tagit har tagit fram en film om skyddsutrustning som kan användas i kommunal omsorg.

Stöd i arbetet

Här finns våra stöddokument för olika verksamheter på äldre- och funktionshinderområdet.

LSS-bostäder för vuxna

Det här dokumentet syftar till att ge stöd till personal och chefer i bostad med särskild service för vuxna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det handlar om hur arbetssätt kan anpassas under pågående pandemin. Det tar upp hur boendet kan minimera smitta och förbereda verksamheten vad gäller smittspridning. Det tar också upp hur personal kan stötta de boende i vardagen.

Arbetssätt vid covid-19 inom bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, 26 maj (pdf)

Det finns också stöd för hur du kan prata om covid-19 med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism. Det kan handla om att förklara allt från Folkhälsomyndighetens rekommendationer om god basal hygien och att hålla avstånd, till vad som händer i omvärlden just nu. I stödet finns också samlade länkar till bra, anpassad information.

Att prata om coronaviruset och covid-19 med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism, 26 maj (pdf)

Särskilda boendeformer för äldre, SÄBO

Checklista för äldreboenden

I checklistan finns reflektionsfrågor och tips som kan inspirera till förbättringar − på kort och lång sikt. Dokumentet kan också vara relevant för andra verksamheter på socialtjänstens område, till exempel korttidsboenden.

Hindra att smitta kommer in och sprids på äldreboenden – checklista med reflektionsfrågor, 4 juni (pdf)

Demenssjukdom i särskilda boendeformer för äldre

Dokumentet innehåller praktiska förslag om arbetssätt och riktar sig till personal och arbetsledning.

Kunskapsstöd om arbetssätt vid covid-19 hos personer med demenssjukdom, 24 april (pdf)

Kommunal hälso- och sjukvård

I det här kunskapsstödet finns praktiska förslag på hur den kommunala hälso- och sjukvården kan anpassa sitt arbete under den pågående pandemin, enligt Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer för handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg.

Kunskapsstöd om arbetssätt för kommunal hälso- och sjukvård vid covid-19, 7 april (pdf)

Hög ålder är främsta riskfaktorn

Vissa grupper rapporteras ha ökad risk för allvarligare symtom vid smitta. En genomgång av tillgängliga studier visar att hög ålder är den främsta riskfaktorn och personer över 70 år utgör därmed den främsta riskgruppen.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar sin information om riskgrupper löpande

Socialstyrelsen har, på uppdrag av regeringen, identifierat grupper som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarligt sjukdomsförlopp när de blir sjuka i covid-19.

Läs hela rapporten

Besöksförbud på alla äldreboenden

Regeringen har beslutat om ett nationellt besöksförbud på äldreboenden. Syftet är att skydda äldre personer eftersom hög ålder är den främsta riskfaktorn för att bli svårt sjuk av covid-19. Förbudet gäller fram till utgången av juni 2020. Personalen kan behöva informera om besöksförbudet till den boende och dennes närstående. Det är möjligt att föreslå och hjälpa till att ordna andra sätt att ha kontakt, än via ett fysiskt besök.

Den verksamhetsansvarige för ett boende får i enskilda fall godkänna undantag från förbudet mot besök. Det är bara möjligt om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av sjukdomen covid-19 i boendet är liten.

Läs mer om undantagen i frågor och svar för socialtjänsten

Pressmeddelande från regeringen

Socialstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av förordningen (2020:163) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (pdf)

Resultat från tillsyn av äldre- och funktionshinderomsorg

IVO:s särskilda tillsyn under pandemin har omfattat 1045 verksamheter. Resultatet bekräftar den bild som ges i samhället i övrigt; att det har varit svårt för äldreboenden, hemtjänst och LSS-boenden för vuxna att begränsa smittspridningen.

På deras webbplats kan du bland annat ta del av:

 • sammanställningar från tillsynen av äldreboenden, hemtjänsten och LSS-bostäder
 • utmaningar och svårigheter
 • åtgärder som verksamheter har genomfört med positiv effekt.

Läs mer om resultatet av tillsynen hos IVO

Specifik information för olika verksamheter

Socialsekreterare i myndighetsutövning

Socialtjänsten ska kunna bedrivas så att samhället kan fungera och erbjuda nödvändig service, omvårdnad och trygghet. Några exempel är hjälp till:

 • barn och unga som far illa
 • personer som behöver ekonomiskt bistånd

 • människor med missbruks- eller beroendeproblem

 • den som är utsatt för våld i nära relationer

 • basala livsuppehållande insatser för människor i alla åldrar (till exempel toalettbesök och personlig hygien)

Fler människor och andra målgrupper än normalt kan komma att behöva socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens stöd vid en omfattande spridning av smitta. Om personal är sjuk kan det behöva göras andra avvägningar och omprioriteringar än i vanliga fall, för att kunna säkerställa att behov som finns blir tillgodosedda.

Mer om Socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens beredskap inför en allmän spridning av covid-19 eller andra liknande infektioner finns i vårt meddelandeblad (pdf)

En del personer som uppmanas isolera sig kan behöva hjälp

Folkhälsomyndigheten uppmanar personer 70 år och äldre att stanna hemma och
begränsa sina kontakter. De uppmanas därför be om hjälp för att göra ärenden som innebär risk för nära kontakter med andra människor, till exempel att handla mat. Den som inte har den här hjälpen från exempelvis anhöriga eller grannar kan ytterst behöva söka stöd från socialtjänsten eller den kommunala hälsooch sjukvården.

I praktiken kan det handla om olika saker, till exempel att de får information om hur man beställer mat eller läkemedel över nätet. Det kan också handla om hjälp med handling eller hemtjänst för personlig omvårdnad eller service i hemmet.

Ansökan om bistånd bedöms utifrån en individuell bedömning. Socialnämnden får dock erbjuda hemtjänst till äldre utan sådan behovsbedömning. Det är upp till kommunerna själva att bestämma om de ska tillämpa denna möjlighet och i så fall, vilka typer av hemtjänstinsatser och i vilken omfattning de ska erbjudas äldre personer på detta förenklade sätt.

Mer information finns i vårt meddelandeblad om ny bestämmelse om förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre (pdf)

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tillsammans med MSB kommit överens med organisationer inom civilsamhället, att de under pandemin kan stödja kommunerna genom att exempelvis handla mat till personer över 70 år eller andra riskgrupper.

SKR: starkt frivilligstöd till kommuner

Läs även mer om detta hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Personer i akut hemlöshet som tillhör riskgrupper

Personer som tillhör riskgrupper och också befinner sig i akut hemlöshet är en annan grupp som kan komma att behöva mer stöd från socialtjänsten för att skyddas från smitta. Det kan exempelvis handla om att de får information om hur man skyddar sig från att smittas och om olika former av boendeinsatser.

Ansökan om bistånd bedöms utifrån en individuell bedömning. Också frivilligorganisationer kan spela en viktig roll för den här gruppen. Utöver detta kan det finnas andra personer som befinner sig i social utsatthet och som tillhör riskgrupper, som kan ha särskilda behov av information och stöd med anledning av covid-19.

Hemtjänst

Utöver den information som riktar sig till all personal i socialtjänsten på denna sida, finns här specifik information till dig som arbetar i hemtjänsten.

Du som jobbar i hemtjänsten har en viktig roll i att ge vård och omsorg, även under den pågående covid-19-pandemin.

Viktigt att följa regler om handhygien, arbetskläder och skyddskläder

Rekommendationerna högre upp på sidan om att stanna hemma när du känner dig sjuk är viktiga att följa. Detsamma gäller reglerna kring basala hygienrutiner, inte minst för att du ofta möter många personer i ditt arbete varje dag.

Reglerna om basal hygien gäller i situationer när du har fysisk kontakt med personer som får hemtjänst. Basal hygien omfattar både handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder.

Arbetskläder måste bland annat bytas varje dag eller direkt om de blir smutsiga.

Skyddskläder ska användas utanpå arbetskläderna vid vård- och omsorgsmoment när det finns risk för att arbetskläderna kan smutsas ner, antingen genom direktkontakt med en person, dennes kroppsvätskor eller annat biologiskt material (till exempel hud och hudfragment). Om du har använt skyddskläder när du gett omsorg till en person, ska de alltid bytas innan du går vidare till nästa person. Syftet med skyddskläder är att skydda arbetskläder och på så sätt hindra att smitta sprids mellan olika omsorgstagare.

Verksamheten som bedriver hemtjänst ansvarar för att uppfylla kraven på kvalitet, vilket inkluderar att du som personal ska kunna följa reglerna om basala hygienrutiner.

Läs mer om basala hygienrutiner

Personlig skyddsutrustning

När det finns risk för att en person som får hjälp från hemtjänsten är smittad med covid-19 ska personalen ha lämplig skyddsutrustning för att kunna arbeta nära personen. För arbetsgivaren innebär det bland annat att se till att det finns tillräckligt med skyddsutrustning och att den utrustning som används är lämplig och säker.

I avsnittet högre upp om skillnaden mellan arbetskläder, skyddskläder och skyddsutrustning finns länkar till både Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vård och omsorg samt Arbetsmiljöverkets information om arbetsmiljö och skyddskläder kopplat till covid-19.

Samlad information till hemtjänstpersonal

Det finns ett utbildningsmaterial med samlad information, som bland annat vänder sig till dig som arbetar i hemtjänsten. Informationen är också för dig som är ny i ditt arbete.

Materialet innehåller information om:

 • Smittor och smittvägar
 • Covid-19
 • Basal hygien
 • Skyddsutrustning
 • Arbete inom omsorg
 • Vad gör sjukvården?
 • Mer information

Utbildningsmaterial med samlad information (pdf)

Titta även på de andra webbaserade kurserna som finns högre upp på sidan. Där kan du bland annat se en film som visar hur man tar på och av sig skyddsutrustning på ett säkert sätt.

Stöd till personer med hemtjänst och deras närstående

Många av de du möter i ditt arbete kan vara oroliga och känna sig isolerade på grund av pandemin. Du kan genom ditt bemötande och ditt stöd hjälpa dem att må bra och känna sig lugna.

Ibland kan språkhinder eller den enskildes hälsosituation göra att du behöver stöd för att kommunicera på ett bra sätt med personen.

Information på olika språk

Folkhälsomyndigheten har publicerat allmän information om covid-19 på många olika språk: amhariska, arabiska, dari, engelska, finska, franska, kinesiska, kurmanji, lulesamiska, meänkieli, nordsamiska, pashto, persiska/farsi, polska, romani arli, romani lovari, ryska, somaliska, sorani, spanska, sydsamiska, thailändska, tigrinja och tyska.

Information på andra språk

Bildstöd

Bildstöd kan också vara till hjälp för att kunna prata och kommunicera med den enskilde. Exempel på användbara bildstöd för att kommunicera om viruset och handtvätt finns framtaget av Västra Götalandsregionen.

Bildstöd om covid-19

Telefonnummer till stödtelefoner

Här är två telefonnummer som bland annat den som får hemtjänst och deras anhöriga kan vända sig till om hen känner sig orolig och vill prata med någon.

Röda korsets stödtelefon - 0771 900 800, om du känner stress och oro kring utbrottet av coronaviruset.

Äldrelinjen - 020 22 22 33, för dig som är över 65 år och behöver någon att prata med. Drivs av organisationen Mind och har öppet vardagar 08-19 och helger 10-16.

Du kan också berätta för närstående som känner sig rädda eller oroliga att de kan kontakta kommunens anhörigstöd.

Misstänker du att den enskilde med hemtjänst är sjuk

Det kan hända att du kommer att misstänka att en person du möter i ditt arbete är sjuk i covid-19 och behöver hjälp med att kontakta vården. Om personen har kommunal hälso- och sjukvård kontaktar du i regel ansvarig sjuksköterska. Annars kan du kontakta din chef. Du kan hjälpa personen att ringa 1177 för att få veta om var och hur man söker vård. Du kan också få information om du ringer 113 13. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljö, utbildning och utrustning

Hemtjänst kan bedrivas av kommunen i egen regi eller av privata utförare på uppdrag av kommunen. Den som är arbetsgivare för hemtjänstpersonalen har ansvar för att systematiskt undersöka och förebygga risker så att anställda kan arbeta tryggt och säkert. I det ingår bland annat att personalen har rätt kompetens och tillgång till lämplig skyddsutrustning.

Mer information finns även som frågor och svar för dig som arbetar inom hemtjänsten

HVB och stödboende

Information med anledning av covid-19 till verksamhetsansvariga, föreståndare och personal på HVB och stödboende gällande:

HVB och stödboende för barn och unga (pdf)

HVB för vuxna (pdf)

Härbärgen m.m

Personer som befinner sig i hemlöshet och hänvisade till akuta boendelösningar eller att sova utomhus, kan vara särskilt utsatta för risken att bli smittade och allvarligt sjuka i covid-19. Många av dem har nedsatt fysisk hälsa och kroniska sjukdomar och kan därmed tillhöra riskgrupper. I dokumentet nedan finns lagstiftning och information som kan stödja kommuner och regioners arbete under pandemin.

Hemlöshet och covid-19, 12 maj, (pdf)

Personlig assistans

Utöver den information som riktar sig till all personal i socialtjänsten på denna sida, finns här specifik information till dig som arbetar som personlig assistent.

Arbeta inte nära någon om du är sjuk

Arbeta inte om du är sjuk eller har symtom som feber, hosta, andningsbesvär, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk. Även du som utför assistans åt en närstående eller familjemedlem behöver sjukskriva dig om du känner dig sjuk, så att någon annan kan utföra assistansen.

God hygien minskar smittspridning

Som personlig assistent kan du komma nära både assistansanvändare och andra i hushållet. Eftersom det sällan är möjligt att hålla avstånd till assistansanvändaren är det viktigt att du har kunskap om hur du kan förebygga smittspridning.

Den erfarenhet som nu finns för covid-19 visar att det är viktigt att vård och omsorg följer det som kallas basala hygienrutiner och de rutiner som sedan länge finns för att förhindra dropp- och kontaktsmitta. Reglerna om basal hygien gäller inte för personliga assistenter som arbetar i den enskildes hem, men inget hindrar att man använder de delar som är relevanta. Krav på god kvalitet, där att förebygga smittspridning ingår, gäller även för personlig assistans.

Du kan läsa mer om basala hygienrutiner här

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljö, utbildning och utrustning

Assistans kan utföras på olika sätt. Den enskilde kan välja att vara arbetsgivare för sina personliga assistenter, välja kommunen eller välja en annan organisation som assistansanordnare. Den som är arbetsgivare för assistenterna har ansvar för att anställda kan arbeta säkert. I det ingår till exempel att du har rätt utbildning och tillgång till lämpligt skydd.

Kostnadsfria kurser för personal som arbetar med riskgrupper

Högre upp på sidan hittar du kostnadsfria webbaserade utbildningar för vård- och omsorgspersonal som bland annat handlar om basala hygienrutiner och skyddsutrustning.

Skyddsutrustning

Om det finns risk för att en assistansanvändare är smittad med covid-19 ska du ha lämplig skyddsutrustning för att arbeta nära personen. Arbetsgivaren ska bland annat se till att det finns tillräckligt med skyddsutrustning och att den utrustning som används är säker.

Arbetsmiljöverket har mer information om arbetsmiljö kopplat till covid-19

Mer information finns även som frågor och svar för dig som arbetar som personlig assistent

Frågor om socialtjänstens ansvar

Fråga i första hand din chef vad som gäller på din arbetsplats. Generella frågor om socialtjänstens eller personalens ansvar kopplade till covid-19 kan ställas till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se eller växeln 075-2473000

Senast uppdaterad:
Publicerad: