Information om coronavirus covid-19 till personal inom socialtjänst

Samhällets insatser har fokus på att skydda riskgrupper. Därför är du som arbetar i verksamheter där det finns riskgrupper särskilt viktig. Hög ålder är den främsta riskfaktorn för att få en allvarlig sjukdom av coronavirus.

Senaste informationen om covid-19

Här hittar du aktuell information om covid-19 samt information på olika språk, lättläst svenska och teckenspråk.

Du kan även ringa telefonnummer 113 13 om du har allmänna frågor om covid-19. Det är det nationella informationsnumret och är öppet dygnet runt årets alla dagar.

Information på andra språk, lättläst och bildstöd

Det finns personer som kan behöva särskilt stöd av dig som arbetar i vård och omsorg för att ta till sig information om covid-19 och hur vi kan minska smittspridning. Det kan handla om personer med syn-, hörsel- eller kognitiva svårigheter eller de som inte har svenska som förstaspråk.

Affischer till personal

Affischer till personal i LSS-bostäder och på äldreboende revideras och kommer publiceras inom kort.

Personal som berörs av informationen

Informationen vänder sig till personal som arbetar nära vård- och omsorgstagare inom socialtjänsten. Det gäller både offentlig och enskild verksamhet. Även personal som inte arbetar i närkontakt med vård- och omsorgstagare kan beröras av informationen, till exempel vaktmästare, biståndsbedömare och lokalvårdare.

Exempel på verksamheter och insatser:

  • äldreboenden (särskilda boendeformer) och dagverksamhet
  • hemtjänst
  • boenden för personer med funktionsnedsättning och daglig verksamhet
  • personlig assistans
  • boendestöd
  • hem för vård och boende (HVB) och andra boendeformer
  • socialtjänstens uppsökande verksamheter som till exempel vänder sig till personer i hemlöshet eller missbruk.

Skillnaden mellan coronavirus och covid-19

Det finns ett stort antal virus som tillhör coronavirusfamiljen. I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus i Kina som kan smitta människor. Sjukdomen som det nya viruset ger upphov till kallas covid-19.

Om covid-19

De allra flesta blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva. Framför allt är det vanligt med hosta och feber, men även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symtom.

En mindre grupp av alla smittade har drabbats av allvarligare sjukdom, till exempel lunginflammation, som har krävt vård på sjukhus. Det gäller främst äldre personer och äldre som redan har vissa underliggande sjukdomar. När det gäller andra vård- och omsorgstagare så finns det ännu inte tillräckligt med kunskap för att bedöma hur stor risk de har för att drabbas av svår sjukdom.

Coronaviruset, som orsakar sjukdomen covid-19, smittar via droppar och sekret från luftvägarna, som sprids när någon hostar eller nyser. Det kallas droppsmitta. Viruset sprids också vid kontakt mellan personer, så kallad direkt kontaktsmitta.

Det är inte visat om så kallad indirekt kontaktsmitta, det vill säga spridning via droppar som landat på ytor eller föremål, har någon betydelse för spridningen av covid-19.

Därför är det viktigt att både friska och sjuka är noga med sin handhygien. Patient och brukare kan behöva hjälp och stöd med att genomföra handtvätt.

Hög ålder är den främsta riskfaktorn

Eftersom viruset är nytt vet vi inte tillräckligt om vilka grupper som har extra stor risk för att bli svårt sjuka av covid-19 eller i vilken utsträckning de blir det. En genomgång av tillgänglig information visar dock att hög ålder är den främsta riskfaktorn. Äldre är därmed är en riskgrupp.

Personer med hög ålder som har underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabetes är också något vanligare bland de svåra fallen.

Personer med astma, allergi eller njursjukdom nämns inte som riskgrupper i studierna, men det är oklart i vilken utsträckning dessa grupper har studerats och därmed är det svårt att helt utesluta att de inte har ökad risk.

Personer som har en ökad risk för infektioner bör rådgöra med sin behandlande läkare om sin behandling och risker kopplad till covid-19.

Just nu råder nationellt besöksförbud på alla äldreboenden

Regeringen har beslutat om ett nationellt besöksförbud på äldreboenden. Syftet är att skydda äldre personer eftersom hög ålder är den främsta riskfaktorn för att bli svårt sjuk av covid-19. Förbudet gäller fram till utgången av juni 2020. Personalen kan behöva informera om besöksförbudet till den boende och dennes närstående. Det är möjligt att föreslå och hjälpa till att ordna andra sätt att ha kontakt, än via ett fysiskt besök.

Den verksamhetsansvarige för ett boende får i enskilda fall godkänna undantag från förbudet mot besök. Det är bara möjligt om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av sjukdomen covid-19 i boendet är liten.

Läs mer om undantagen i frågor och svar för socialtjänsten

Pressmeddelande från regeringen

Du är viktig på jobbet när du är frisk

Du som personal har en viktig roll i att ge vård och omsorg till brukare. Du kan arbeta om du inte har några symtom.

Socialtjänsten är verksamhet som alltid behöver kunna bedrivas så att samhället kan fungera och erbjuda nödvändig service, omvårdnad och trygghet.

Fråga din chef vad som gäller för dig så att du skyddar dig från att bli smittad i arbetet.

Stanna hemma när du är sjuk

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du stannar hemma från jobbet om du har symptom som feber, hosta, andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående eller muskel- och ledvärk. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Då undviker du att smitta vård- och omsorgstagare och arbetskamrater.

Regler om handhygien och arbetskläder

All personal som vistas i vård- eller omsorgsmiljö behöver arbeta på ett sätt som minskar risken för smittspridning. Basala hygienrutiner gäller för personal inom vård och omsorg. De utgör en viktig grund för att skydda både dig själv och andra.

Skillnaden mellan arbetskläder, skyddskläder och personlig skyddsutrustning

Det är viktigt att veta skillnaden mellan arbetskläder, skyddskläder och skyddsutrustning. Här kan du läsa om de regler som alltid gäller. Ta även del av din regions information för regionala vårdhygienrutiner för covid-19 samt dess riktlinjer för personlig skyddsutrustning.

Arbetskläder är kläder personal använder på jobbet när de kommer i fysisk kontakt med vård- och omsorgstagare. Arbetskläderna ska ha korta ärmar. De ska bytas dagligen, eller så snart som möjligt om de blir smutsiga eller annars vid behov. De ska gå att tvätta i 60 grader.

Skyddskläder ska användas utanpå arbetskläderna vid vård- och omsorgsmoment där det finns risk för att arbetskläderna kan smutsas ner genom direktkontakt med en person, dennes kroppsvätskor eller annat biologiskt material (till exempel hud och hudfragment). Med skyddskläder menas plastförkläde, skyddsrock eller motsvarande. Skyddshandskar ska användas vid vård- och omsorgsmoment som innebär risk för att händerna kommer i kontakt med kroppsvätskor.

Syftet med skyddskläder är att skydda arbetskläder och därmed hindra smittspridning mellan patienter eller den som får omsorg.

Reglerna om arbetskläder och skyddskläder finns i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg

Personlig skyddsutrustning är den utrustning arbetstagare har på sig för sin egen säkerhet. Det finns olika typer av skyddsutrustning. Vid skydd mot smitta kan det exempelvis handla om skyddsglasögon, visir, skyddsrock, munskydd och andningsskydd. Skyddsåtgärder, som den personliga skyddsutrustningen, ska utgå från den bedömda risken i aktuell vård- och omsorgssituation.

Regler om personlig skyddsutrustning finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:3) användning av personlig skyddsutrustning

Aktuell information om Folkhälsomyndighetens rekommendationer om skyddsutrustning vid covid-19

Utbildningar om covid-19

Karolinska institutet har tagit fram korta e-utbildningar för personal inom sjukvården som möter personer med misstänkt eller bekräftad covid-19. 

Utbildning 1 - hindra smittspridning och skydda personal

Kompletterande utbildning

Nedan finns en komplettering till webbutbildningarna om att hindra smittspridning och att använda skyddsutrustning. Den kompletterande utbildningen vänder sig främst till verksamma inom äldre- och funktionshindersomsorg och till de som är nya i sina roller. Den kan också användas som ett stöd i att lära andra, mindre vana kollegor vad som gäller.

Utbildningar till dig som arbetar inom vård och omsorg

Mer information om basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner hos Socialstyrelsen

Vårdhandboken - vårdhygien, infektioner och smittspridning

Handläggning av ärenden i socialtjänsten med anledning av covid-19

Här hittar du information om handläggning av ärenden i socialtjänsten (pdf)

Svar på vanliga frågor

Här hittar du svar på vanliga frågor om socialtjänst

Frågor om socialtjänstens ansvar

Fråga i första hand din chef vad som gäller på din arbetsplats. Generella frågor om socialtjänstens eller personalens ansvar kopplade till covid-19 kan ställas till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se eller växeln 075-2473000