Information om coronaviruset till personal inom tandvård

Samhällets insatser har fokus på att skydda riskgrupper som äldre personer med vissa underliggande sjukdomar. Därför är du som arbetar inom tandvården där det finns riskgrupper särskilt viktig.

Senaste informationen om covid-19

Här hittar du aktuell information om covid-19 samt information på olika språk, lättläst svenska och teckenspråk.

Du kan även ringa telefonnummer 113 13 om du har allmänna frågor om covid-19. Det är det nationella informationsnumret och är öppet dygnet runt årets alla dagar.

Information på andra språk, lättläst och bildstöd

Det finns personer som kan behöva särskilt stöd av dig som arbetar i vård och omsorg för att ta till sig information om covid-19 och hur vi kan minska smittspridning. Det kan handla om personer med syn-, hörsel- eller kognitiva svårigheter eller de som inte har svenska som förstaspråk.

Personal som berörs av informationen

Informationen vänder sig till personal som arbetar i offentlig och privat tandvård. Även personal som inte arbetar med tandvård kan beröras av informationen. Det kan handla om allt från städpersonal till administratörer.

Exempel på verksamheter och insatser:

  • Allmäntandvård och specialisttandvård
  • Tandvårdspersonal som deltar i verksamhet inom BVC
  • Mobil tandvård och uppsökande verksamhet på äldreboenden (särskilda boendeformer), kommunal hemsjukvård och hemtjänst
  • Mobil tandvård och uppsökande verksamhet på boenden för personer med funktionsnedsättning och daglig verksamhet

Skillnaden mellan coronavirus och covid-19

Det finns ett stort antal virus som tillhör coronavirusfamiljen. I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus i Kina som kan smitta människor. Sjukdomen som det nya viruset ger upphov till kallas covid-19.

Om covid-19

De allra flesta blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själv - ungefär som en vanlig förkylning. En mindre grupp har drabbats av allvarligare sjukdom, till exempel lunginflammation, som har krävt vård på sjukhus. Det gäller främst äldre personer och äldre som redan har vissa kroniska sjukdomar. När det gäller andra patienter och brukare så finns det ännu inte tillräckligt med kunskap för att bedöma hur stor risk de har för att drabbas av svår sjukdom.

Viruset överförs när en sjuk person hostar eller nyser, så kallad droppsmitta. Man behöver vara nära den sjuka personen för att riskera att bli smittad. Så det är bra om det går att hålla avstånd till den som hostar eller nyser.

Du är viktig på jobbet när du är frisk

Du som personal har en viktig roll i att upprätthålla en god tandvård till patienter.

Varje region ska erbjuda en god tandvård åt dem som är bosatta inom regionen.  För att minska spridningen av infektioner i befolkningen i den pågående pandemin kan man behöva överväga att skjuta upp rutinundersökningar och viss tandbehandling av patienter.

Det är verksamhetschefen som ansvarar för att personalen har den skyddsutrustning som är nödvändig så att du skyddar dig från att bli smittad i arbetet. Du som arbetar inom tandvården behöver följa de rutiner som gäller för din säkerhet på arbetsplatsen.

Stanna hemma när du är sjuk

Enligt Folkhälsomyndigheten ska du försöka låta bli att träffa andra människor om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber. Gå inte till jobbet, även om du bara känner dig lite sjuk. Då undviker du att smitta patienter och arbetskamrater. Du behöver vara hemma i minst två dagar efter symtomfrihet.

Hög ålder är den främsta riskfaktorn

Eftersom viruset är nytt vet vi inte tillräckligt om vilka grupper som är extra utsatta för svår infektion av det nya coronaviruset och i vilken utsträckning dessa personer är utsatta. En genomgång av tillgängliga studier kopplade till utbrottet av covid-19 visar dock att hög ålder är den främsta riskfaktorn och är därmed en riskgrupp.

Personer med hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, cancer eller diabetes är också något överrepresenterade bland de svåra fallen.

Däremot finns personer med astma, allergi eller njursjukdom inte med som riskgrupper i studierna, det är oklart i vilken utsträckning dessa grupper har studerats och därmed är det svårt att helt utesluta att de inte har ökad risk.

Personer som har en ökad risk för infektioner bör rådgöra med sin läkare om sin behandling och risker vid besök till tandvård kopplad till covid-19.

Regler om handhygien, arbetskläder och skyddsutrustning

All personal som vistas inom tandvården behöver arbeta på ett sätt som förebygger smittspridning. Reglerna för basal hygien och skyddsutrustning tar upp sådant som gäller för tandvårdspersonal i hela landet. Det är en viktig grund för att skydda både dig själv och andra. Ingrepp i munhålan är ett riskmoment att exponeras för droppsmitta. Därför behöver tandvårdspersonal vid dessa arbetsmoment använda personlig skyddsutrustning. Vid arbetsmoment som innebär risk för allvarlig luftburen smitta ska andningsskydd användas.  

Mer om basala hygienrutiner

Arbetsmiljöverkets regler om smittrisker

Information till patienter om covid-19 på olika sätt

Det finns personer som kan behöva särskilt stöd av dig som arbetar inom tandvården för att ta till sig information om covid-19 och hur vi kan minska smittspridning. Arbeta gärna med flera kanaler för att nå ut med denna information till patienterna. Anslag vid ingången till mottagningen, meddelande på telefonsvarare, elektroniska kanaler som hemsida, webtidbokning, sms påminnelser och brev.

Det kan också handla om personer med syn-, hörsel- eller kognitiva svårigheter eller de som inte har svenska som förstaspråk. Det finns informationsmaterial som du kan använda när du informerar personer som har särskilda behov.

Myndigheten för delaktighet (MFD) har samlat information om coronaviruset och covid-19 på teckenspråk och lättläst svenska, se länk längst upp på denna sida.

Svar på vanliga frågor om tandvård

Här hittar du svar på vanliga frågor

Frågor om tandvårdens ansvar

Fråga i första hand din chef vad som gäller på din arbetsplats. Generella frågor om tandvårdens eller personalens ansvar kopplade till covid-19 kan ställas till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se eller växeln 075-2473000