Information om covid-19 till personal inom tandvård

Samhällets insatser har fokus på att skydda riskgrupper som äldre personer med vissa underliggande sjukdomar. Därför är du som arbetar inom tandvården där det finns riskgrupper särskilt viktig.

Senaste informationen om covid-19

Här hittar du aktuell information om covid-19 samt information på olika språk, lättläst svenska och teckenspråk.

Du kan även ringa telefonnummer 113 13 om du har allmänna frågor om covid-19. Det är det nationella informationsnumret och är öppet dygnet runt årets alla dagar.

Information på andra språk, lättläst och bildstöd

Det finns personer som kan behöva särskilt stöd av dig som arbetar i vård och omsorg för att ta till sig information om covid-19 och hur vi kan minska smittspridning. Det kan handla om personer med syn-, hörsel- eller kognitiva svårigheter eller de som inte har svenska som förstaspråk.

Om aerosolgenererande arbetsmoment i hälso-, sjuk och tandvård

Vissa arbetsmoment inom hälso-, sjuk- och tandvård är eller kan vara aerosolgenererande. Därför har vi tagit fram ett kunskapsstöd som innehåller en sammanställning sådana moment. Sammanställning kommer att uppdateras löpande när det finns ny relevant kunskap på området.

Aerosolgenererande arbetsmoment inom hälso-, sjuk- och tandvård (pdf)

Svar på vanliga frågor om tandvård

Här hittar du svar på vanliga frågor

Personal som berörs av informationen

Informationen vänder sig till personal som arbetar i offentlig och privat tandvård. Även personal som inte arbetar med tandvård kan beröras av informationen. Det kan handla om allt från städpersonal till administratörer.

Exempel på verksamheter och insatser:

  • Allmäntandvård och specialisttandvård
  • Tandvårdspersonal som deltar i verksamhet inom BVC
  • Mobil tandvård och uppsökande verksamhet på äldreboenden (särskilda boendeformer), kommunal hemsjukvård och hemtjänst
  • Mobil tandvård och uppsökande verksamhet på boenden för personer med funktionsnedsättning och daglig verksamhet

Du är viktig på jobbet när du är frisk

Du som personal har en viktig roll i att upprätthålla en god tandvård till patienter.

Varje region ska erbjuda en god tandvård åt dem som är bosatta inom regionen.  För att minska spridningen av infektioner i befolkningen i den pågående pandemin kan man behöva överväga att skjuta upp rutinundersökningar och viss tandbehandling av patienter.

Det är verksamhetschefen som ansvarar för att personalen har den skyddsutrustning som är nödvändig så att du skyddar dig från att bli smittad i arbetet. Du som arbetar inom tandvården behöver följa de rutiner som gäller för din säkerhet på arbetsplatsen.

Stanna hemma när du är sjuk

Enligt Folkhälsomyndigheten ska du försöka låta bli att träffa andra människor om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber. Gå inte till jobbet, även om du bara känner dig lite sjuk. Då undviker du att smitta patienter och arbetskamrater. Du behöver vara hemma i minst två dagar efter symtomfrihet.

Hög ålder är främsta riskfaktorn

Vissa grupper rapporteras ha ökad risk för allvarligare symtom vid smitta. En genomgång av tillgängliga studier visar att hög ålder är den främsta riskfaktorn och personer över 70 år utgör därmed den främsta riskgruppen.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar sin information om riskgrupper löpande

Socialstyrelsen har, på uppdrag av regeringen, identifierat grupper som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarligt sjukdomsförlopp när de blir sjuka i covid-19.

Läs hela rapporten

Regler om handhygien, arbetskläder och skyddsutrustning

All personal som vistas inom tandvården behöver arbeta på ett sätt som förebygger smittspridning. Reglerna för basal hygien och skyddsutrustning tar upp sådant som gäller för tandvårdspersonal i hela landet. Det är en viktig grund för att skydda både dig själv och andra. Ingrepp i munhålan är ett riskmoment att exponeras för droppsmitta. Därför behöver tandvårdspersonal vid dessa arbetsmoment använda personlig skyddsutrustning. Vid arbetsmoment som innebär risk för allvarlig luftburen smitta ska andningsskydd användas. 

Mer om basala hygienrutiner

Arbetsmiljöverkets regler om smittrisker

Frågor om tandvårdens ansvar

Fråga i första hand din chef vad som gäller på din arbetsplats. Generella frågor om tandvårdens eller personalens ansvar kopplade till covid-19 kan ställas till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se eller växeln 075-2473000

Publicerad: