Information om covid-19 till personal inom socialtjänst

Samhällets insatser har fokus på att skydda riskgrupper. Därför är du som arbetar i verksamheter där det finns riskgrupper särskilt viktig. Hög ålder är den främsta riskfaktorn för att få en allvarlig sjukdom av coronavirus.

Informationen på den här sidan riktar sig främst till dig som arbetar med vård och omsorg nära riskgrupperna.

Det finns särskilda sidor med information om covid-19 för:

Vi lägger ut information, kunskapsstöd och föreskrifter allt eftersom kunskapen om covid-19 ökar och regelverk och rekommendationer ändras.

För att underlätta tillgången till kunskap om covid-19 har vi i vissa fall länkat till material som tagits fram av andra aktörer. Ansvaret för innehåll och uppdatering av dessa material ligger på respektive aktör.

Viktigt att personal inom vård och omsorg vaccinerar sig mot covid-19

Rekommendationer om smittförebyggande åtgärder mot covid-19

Eftersom vi fortfarande har en smittspridning i samhället är det viktigt att fortsätta skydda vård- och omsorgstagare mot smitta. Anpassningar av de smittförebyggande åtgärderna behöver göras utifrån lokala och regionala förutsättningar, samt riskbedömningar.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten:

Samlat stöd från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten om att hindra smittspridning på äldreboenden

Vi har tagit fram ett gemensamt dokument tillsammans med Folkhälsomyndigheten, där vi samlar riktlinjer och stöd som kan vara till hjälp i arbetet med att hindra smittspridning på äldreboenden.

Hindra smitta att komma in och spridas på särskilda boenden för äldre - samlat stöd, 29 november 2021 (pdf)

Senaste informationen om covid-19

Här hittar du aktuell information om covid-19 samt information på lättläst svenska och teckenspråk.

Du kan även ringa telefonnummer 113 13 om du har allmänna frågor om covid-19. Det är det nationella informationsnumret och är öppet dygnet runt årets alla dagar.

Information på andra språk, lättläst och bildstöd

Det finns personer som kan behöva särskilt stöd av dig som arbetar i vård och omsorg för att ta till sig information om covid-19 och hur vi kan minska smittspridning. Det kan handla om personer med syn-, hörsel- eller kognitiva svårigheter eller de som inte har svenska som förstaspråk.

Nationell telefonlinje dit du kan ringa för att få svar på frågor om covid-19

Telefonnummer: 08-123 680 00

Telefonlinjen bemannas av hälsokommunikatörer och hälsoinformatörer i regionerna som talar arabiska, somaliska, persiska, tigrinja, amarinja och ryska.

Stöd för att prata med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism

Stöd för hur du kan prata om covid-19 med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism. Det kan handla om att förklara allt från Folkhälsomyndighetens rekommendationer om god basal hygien och att hålla avstånd, till vad som händer i omvärlden just nu. I stödet finns också samlade länkar till bra, anpassad information.

Stöd för hur du kan prata med personer med med intellektuell funktionsnedsättning eller autism, uppdaterat 13 november (pdf)

Du är viktig på jobbet när du är frisk

Du som personal har en viktig roll i att ge vård och omsorg till brukare. Du kan arbeta om du inte har några symtom.

Socialtjänsten är verksamhet som alltid behöver kunna bedrivas så att samhället kan fungera och erbjuda nödvändig service, omvårdnad och trygghet.

Fråga din chef vad som gäller för dig så att du skyddar dig från att bli smittad i arbetet.

Stanna hemma när du är sjuk

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du stannar hemma från jobbet om du har symptom som feber, hosta, andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående eller muskel- och ledvärk. Det gäller även om du är vaccinerad mot covid-19 eller bara känner dig lite sjuk. Då undviker du att smitta vård- och omsorgstagare och arbetskamrater.

Skillnaden mellan arbetskläder, skyddskläder och personlig skyddsutrustning

All personal som vistas i vård- eller omsorgsmiljö behöver arbeta på ett sätt som minskar risken för smittspridning. Basala hygienrutiner gäller för personal inom vård och omsorg. De utgör en viktig grund för att skydda både dig själv och andra.

Skillnaden mellan arbetskläder, skyddskläder och personlig skyddsutrustning

Det är viktigt att veta skillnaden mellan arbetskläder, skyddskläder och skyddsutrustning. Här kan du läsa om de regler som alltid gäller. Ta även del av din regions information för regionala vårdhygienrutiner för covid-19 samt dess riktlinjer för personlig skyddsutrustning.

Arbetskläder är kläder personal använder på jobbet när de kommer i fysisk kontakt med vård- och omsorgstagare. Arbetskläderna ska ha korta ärmar. De ska bytas dagligen, eller så snart som möjligt om de blir smutsiga eller annars vid behov. De ska gå att tvätta i 60 grader.

Skyddskläder ska användas utanpå arbetskläderna vid vård- och omsorgsmoment där det finns risk för att arbetskläderna kan smutsas ner genom direktkontakt med en person, dennes kroppsvätskor eller annat biologiskt material (till exempel hud och hudfragment). Med skyddskläder menas plastförkläde, skyddsrock eller motsvarande. Skyddshandskar ska användas vid vård- och omsorgsmoment som innebär risk för att händerna kommer i kontakt med kroppsvätskor.

Syftet med skyddskläder är att skydda arbetskläder och därmed hindra smittspridning mellan patienter eller den som får omsorg.

Reglerna om arbetskläder och skyddskläder finns i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg

Personlig skyddsutrustning är den utrustning arbetstagare har på sig för sin egen säkerhet. Det finns olika typer av skyddsutrustning. Vid skydd mot smitta kan det exempelvis handla om skyddsglasögon, visir, skyddsrock, munskydd och andningsskydd. Skyddsåtgärder, som den personliga skyddsutrustningen, ska utgå från den bedömda risken i aktuell vård- och omsorgssituation.

Arbetsmiljöverkets information om arbetsmiljö och regler kring personlig skyddsutrustning kopplat till covid-19

Folkhälsomyndighetens kunskapsunderlag Åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19 från personal inom vård, tandvård och omsorg

Basala hygienrutiner – regler om hygien för vård och omsorg

Basala hygienrutiner hos Socialstyrelsen

Vårdhandboken - vårdhygien, infektioner och smittspridning

Stöd i arbetet med basala hygienrutiner

I detta arbetsmaterial finns förslag på hur man kan arbeta med basala hygienrutiner och riktar sig till dig som är verksamhetsansvarig eller arbetsledare inom äldreomsorgen, till exempel på ett äldreboende, inom hemtjänsten eller en LSS-verksamhet.

Med stöd av materialet kan du tillsammans med personalen gå igenom de basala hygienrutinerna och sedan reflektera kring hur och när ni ska använda rutinerna i er verksamhet, samt varför det är så viktigt att de alltid följs.

Stöd i arbetet med basala hygienrutiner, uppdaterad 23 november (pdf)

Det finns även en kostnadsfri webbutbildning om basala hygienrutiner. Se fliken ”Aktuella webbaserade kurser för socialtjänsten” nedan.

Aktuella webbaserade kurser för socialtjänsten

Kurser om covid-19

Karolinska Institutet tagit fram korta e-utbildningar för personal inom sjukvården som möter personer med misstänkt eller bekräftad covid-19. Del 1 av 2 är relevant för socialtjänstens personal. 

Utbildning 1 - hindra smittspridning och skydda personal

Det finns också en komplettering som främst vänder sig till verksamma i äldre- och funktionshindersomsorg och till personer som är nya i sina roller.

Komplettering för personal i äldre- och funktionshindersomsorg (pdf)

Introduktionspaket för ny personal

Socialstyrelsens introduktionspaket riktar sig till ny personal i socialtjänst och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård i både kommunala och privata verksamheter. Paketet ger de baskunskaper som behövs för att kunna arbeta inom äldre- och funktionshindersomsorg. Introduktionspaketet består av en utbildning i två delar där Socialstyrelsen tagit fram del ett och Ersta Sköndal Bräcke högskola har tagit fram del två.

Del 1 Introduktionspaket för ny personal: Introduktion till arbete i vård och omsorg

Del 2 Introduktionspaket för ny personal: Nationell intensivkurs i vård, omsorg och bemötande (Ersta Sköndal Bräcke högskola)

Webbutbildning om basala hygienrutiner i vård och omsorg

En utbildning i basala hygienrutiner som är speciellt anpassad till arbete inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen. Utbildningen är utformad för att kunna användas i det dagliga arbetet såväl under pandemin som efter. Den tar cirka en timme och kan användas enskilt eller i grupp. Den är kostnadsfri och nås via Socialstyrelsens utbildningsportal. Utbildningsportalen fungerar inte i Internet explorer - använd en annan webbläsare, till exempel Chrome eller Firefox.

Basala hygienrutiner i vård och omsorg

Film om skyddsutrustning

Region Örebro län har tagit har tagit fram en film om skyddsutrustning som kan användas i kommunal omsorg.

Stöd i arbetet

Här finns våra stöddokument för olika verksamheter på äldre- och funktionshinderområdet.

Alla verksamheter

Checklista för bättre samtal med personer som har svårt att höra

Nu när det är viktigt att hålla avstånd kan personer med hörselnedsättning ha extra svårt att höra, även om de har hörapparat. I checklistan finns tips på sådant som är bra att tänka på, för att skapa en bättre samtalsmiljö.

Svårt att höra - checklista för bättre samtal, 21 oktober (pdf)

LSS-bostäder för vuxna

Det här dokumentet syftar till att ge stöd till personal och chefer i bostad med särskild service för vuxna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det handlar om hur arbetssätt kan anpassas under pågående pandemin. Det tar upp hur boendet kan minimera smitta och förbereda verksamheten vad gäller smittspridning. Det tar också upp hur personal kan stötta de boende i vardagen.

Arbetssätt vid covid-19 inom bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, 15 december 2021 (pdf)

Det finns också stöd för hur du kan prata om covid-19 med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism. Det kan handla om att förklara allt från Folkhälsomyndighetens rekommendationer om god basal hygien och att hålla avstånd, till vad som händer i omvärlden just nu. I stödet finns också samlade länkar till bra, anpassad information.

Att prata om coronaviruset och covid-19 med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism, 10 januari 2022 (pdf)

Daglig verksamhet enligt LSS

Den här samlade informationen vänder sig verksamhetsansvariga, chefer och personal inom daglig verksamhet enligt LSS. Den beskriver åtgärder som kan behöva vidtas under pandemin för att förhindra att smitta sprids i verksamheten, och skydda såväl deltagare som personal.

Hindra att smittan covid-19 sprids inom daglig verksamhet, LSS, 15 december 2021 (pdf)

Särskilda boendeformer för äldre, SÄBO

Checklista för äldreboenden

I checklistan finns reflektionsfrågor och tips som kan inspirera till förbättringar − på kort och lång sikt. Dokumentet kan också vara relevant för andra verksamheter på socialtjänstens område, till exempel korttidsboenden.

Hindra att smitta kommer in och sprids på äldreboenden – checklista med reflektionsfrågor, 3 december 2021 (pdf)

Demenssjukdom i särskilda boendeformer för äldre

Dokumentet innehåller praktiska förslag om arbetssätt och riktar sig till personal och arbetsledning.

Kunskapsstöd om arbetssätt vid covid-19 hos personer med demenssjukdom, 14 december 2021 (pdf)

Arbetssätt i kommunal hälso- och sjukvård vid covid-19 

I det här kunskapsstödet finns praktiska förslag på hur den kommunala hälso- och sjukvården kan anpassa sitt arbete under den pågående pandemin, enligt Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer för handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg.

Dokumentet är uppdaterat 29 april 2021. 

Arbetssätt i kommunal hälso- och sjukvård vid covid-19 med regionalt stöd, 29 april 2021 (pdf)

Hög ålder är främsta riskfaktorn

Vissa grupper rapporteras ha ökad risk för allvarligare symtom vid smitta. En genomgång av tillgängliga studier visar att hög ålder är den främsta riskfaktorn och personer över 70 år utgör därmed den främsta riskgruppen.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar sin information om riskgrupper löpande

Socialstyrelsen har ett regeringsuppdrag att löpande se över och vid behov uppdatera sammanställningen över de identifierade grupperna som löper störst risk att drabbas av särskild allvarlig sjukdomsutveckling vid insjuknande i covid-19.

Läs mer om vårt uppdrag kopplat till riskgrupper 

Besök på äldreboenden

Utgångspunkten är att den som bor på ett äldreboende själv kan välja om hen vill ta emot besök eller inte.  Även om den som får besök är vaccinerad behöver boende, besökare och personal fortsätta agera för att fortsätta minska smittspridningen. Vaccin mot covid-19 är en viktig åtgärd för att minska risken för smittspridning. Även om den som får besök är vaccinerad behöver dock boende, besökare och personal fortsätta agera för att fortsätta minska risken för smittspridning.

På denna sida hittar du stöd till verksamheternas arbete med att skapa förutsättningar för säkra besök. 

Skapa förutsättningar för säkra besök

Verksamheternas ansvar

För att tydliggöra verksamheternas ansvar att skapa förutsättningar för säkra besök har Socialstyrelsen tagit fram en föreskrift om besök i äldreboenden under covid-19-pandemin. Det är den verksamhetsansvarige som ska se till att föreskriften följs, bland annat genom att fastställa rutiner för hur risken för smittspridning ska kunna begränsas vid besök.

Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin, 28 september (pdf)

Checklista för att ordna säkra besök

I checklistan finns reflektionsfrågor och tips som kan inspirera till förbättringar − på kort och lång sikt. Dokumentet kan också vara relevant för andra verksamheter på socialtjänstens område, till exempel korttidsboenden.

Ordna för säkra besök på äldreboenden – checklista med reflektionsfrågor, 3 december 2021 (pdf)

Affisch till personal på äldreboenden

Vi har tagit fram en affisch som till exempel kan sättas upp i personalrum med sådant som är bra att tänka på för att ordna säkra besök på boendet.

Affisch: Så kan du och din arbetsgrupp ordna för säkra besök

Affisch: Så kan du och din arbetsgrupp ordna för säkra besök – på arabiska  

Affisch: Så kan du och din arbetsgrupp ordna för säkra besök – på engelska 

Affisch: Så kan du och din arbetsgrupp ordna för säkra besök – på somaliska 

Affisch: Så kan du och din arbetsgrupp ordna för säkra besök – på tigrinja

Frågor och svar för yrkesverksamma

Vi kommer kontinuerligt att publicera svar på vanliga frågor om vad som gäller vid besök på äldreboenden.

Se frågor och svar inom socialtjänsten, under rubriken Äldre

Hemtjänst

Utöver den information som riktar sig till all personal i socialtjänsten på denna sida, finns här specifik information till dig som arbetar i hemtjänsten.

Du som jobbar i hemtjänsten har en viktig roll i att ge vård och omsorg, även under den pågående covid-19-pandemin.

Viktigt att följa regler om handhygien, arbetskläder och skyddskläder

Rekommendationerna högre upp på sidan om att stanna hemma när du känner dig sjuk är viktiga att följa. Detsamma gäller reglerna kring basala hygienrutiner, inte minst för att du ofta möter många personer i ditt arbete varje dag.

Reglerna om basal hygien gäller i situationer när du har fysisk kontakt med personer som får hemtjänst. Basal hygien omfattar både handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder.

Arbetskläder måste bland annat bytas varje dag eller direkt om de blir smutsiga.

Skyddskläder ska användas utanpå arbetskläderna vid vård- och omsorgsmoment när det finns risk för att arbetskläderna kan smutsas ner, antingen genom direktkontakt med en person, dennes kroppsvätskor eller annat biologiskt material (till exempel hud och hudfragment). Om du har använt skyddskläder när du gett omsorg till en person, ska de alltid bytas innan du går vidare till nästa person. Syftet med skyddskläder är att skydda arbetskläder och på så sätt hindra att smitta sprids mellan olika omsorgstagare.

Verksamheten som bedriver hemtjänst ansvarar för att uppfylla kraven på kvalitet, vilket inkluderar att du som personal ska kunna följa reglerna om basala hygienrutiner.

Läs mer om basala hygienrutiner

Personlig skyddsutrustning

När det finns risk för att en person som får hjälp från hemtjänsten är smittad med covid-19 ska personalen ha lämplig skyddsutrustning för att kunna arbeta nära personen. För arbetsgivaren innebär det bland annat att se till att det finns tillräckligt med skyddsutrustning och att den utrustning som används är lämplig och säker.

I avsnittet högre upp om skillnaden mellan arbetskläder, skyddskläder och skyddsutrustning finns länkar till både Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vård och omsorg samt Arbetsmiljöverkets information om arbetsmiljö och skyddskläder kopplat till covid-19.

Samlad information till hemtjänstpersonal

Det finns ett utbildningsmaterial med samlad information, som bland annat vänder sig till dig som arbetar i hemtjänsten. Informationen är också för dig som är ny i ditt arbete.

Materialet innehåller information om:

  • Smittor och smittvägar
  • Covid-19
  • Basal hygien
  • Skyddsutrustning
  • Arbete inom omsorg
  • Vad gör sjukvården?
  • Mer information

Utbildningsmaterial med samlad information (pdf)

Titta även på de andra webbaserade kurserna som finns högre upp på sidan. Där kan du bland annat se en film som visar hur man tar på och av sig skyddsutrustning på ett säkert sätt.

Stöd till personer med hemtjänst och deras närstående

Många av de du möter i ditt arbete kan vara oroliga och känna sig isolerade på grund av pandemin. Du kan genom ditt bemötande och ditt stöd hjälpa dem att må bra och känna sig lugna.

Ibland kan språkhinder eller den enskildes hälsosituation göra att du behöver stöd för att kommunicera på ett bra sätt med personen.

Information på olika språk

Folkhälsomyndigheten har publicerat allmän information om covid-19 på många olika språk: amhariska, arabiska, dari, engelska, finska, franska, kinesiska, kurmanji, lulesamiska, meänkieli, nordsamiska, pashto, persiska/farsi, polska, romani arli, romani lovari, ryska, somaliska, sorani, spanska, sydsamiska, thailändska, tigrinja och tyska.

Information på andra språk

Bildstöd

Bildstöd kan också vara till hjälp för att kunna prata och kommunicera med den enskilde. Exempel på användbara bildstöd för att kommunicera om viruset och handtvätt finns framtaget av Västra Götalandsregionen.

Bildstöd om covid-19

Telefonnummer till stödtelefoner

Här är två telefonnummer som bland annat den som får hemtjänst och deras anhöriga kan vända sig till om hen känner sig orolig och vill prata med någon.

Röda korsets stödtelefon - 0771 900 800, om du känner stress och oro kring utbrottet av coronaviruset.

Äldrelinjen - 020 22 22 33, för dig som är över 65 år och behöver någon att prata med. Drivs av organisationen Mind och har öppet vardagar 08-19 och helger 10-16.

Du kan också berätta för närstående som känner sig rädda eller oroliga att de kan kontakta kommunens anhörigstöd.

Misstänker du att den enskilde med hemtjänst är sjuk

Det kan hända att du kommer att misstänka att en person du möter i ditt arbete är sjuk i covid-19 och behöver hjälp med att kontakta vården. Om personen har kommunal hälso- och sjukvård kontaktar du i regel ansvarig sjuksköterska. Annars kan du kontakta din chef. Du kan hjälpa personen att ringa 1177 för att få veta om var och hur man söker vård. Du kan också få information om du ringer 113 13. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljö, utbildning och utrustning

Hemtjänst kan bedrivas av kommunen i egen regi eller av privata utförare på uppdrag av kommunen. Den som är arbetsgivare för hemtjänstpersonalen har ansvar för att systematiskt undersöka och förebygga risker så att anställda kan arbeta tryggt och säkert. I det ingår bland annat att personalen har rätt kompetens och tillgång till lämplig skyddsutrustning.

Frågor och svar

Mer information finns även som frågor och svar för dig som arbetar inom hemtjänsten

HVB och stödboende

Information med anledning av covid-19 till verksamhetsansvariga, föreståndare och personal på HVB och stödboende gällande:

HVB och stödboende för barn och unga (pdf)

HVB för vuxna (pdf)

Härbärgen m.m

Personer som befinner sig i hemlöshet och hänvisade till akuta boendelösningar eller att sova utomhus, kan vara särskilt utsatta för risken att bli smittade och allvarligt sjuka i covid-19. Många av dem har nedsatt fysisk hälsa och kroniska sjukdomar och kan därmed tillhöra riskgrupper. I dokumentet nedan finns lagstiftning och information som kan stödja kommuner och regioners arbete under pandemin.

Hemlöshet och covid-19, 12 maj, (pdf)

Personlig assistans

Utöver den information som riktar sig till all personal i socialtjänsten på denna sida, finns här specifik information till dig som arbetar som personlig assistent.

Arbeta inte nära någon om du är sjuk

Arbeta inte om du är sjuk eller har symtom som feber, hosta, andningsbesvär, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk. Även du som utför assistans åt en närstående eller familjemedlem behöver sjukskriva dig om du känner dig sjuk, så att någon annan kan utföra assistansen.

God hygien minskar smittspridning

Som personlig assistent kan du komma nära både assistansanvändare och andra i hushållet. Eftersom det sällan är möjligt att hålla avstånd till assistansanvändaren är det viktigt att du har kunskap om hur du kan förebygga smittspridning.

Den erfarenhet som nu finns för covid-19 visar att det är viktigt att vård och omsorg följer det som kallas basala hygienrutiner och de rutiner som sedan länge finns för att förhindra dropp- och kontaktsmitta. Reglerna om basal hygien gäller inte för personliga assistenter som arbetar i den enskildes hem, men inget hindrar att man använder de delar som är relevanta. Krav på god kvalitet, där att förebygga smittspridning ingår, gäller även för personlig assistans.

Du kan läsa mer om basala hygienrutiner här

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljö, utbildning och utrustning

Assistans kan utföras på olika sätt. Den enskilde kan välja att vara arbetsgivare för sina personliga assistenter, välja kommunen eller välja en annan organisation som assistansanordnare. Den som är arbetsgivare för assistenterna har ansvar för att anställda kan arbeta säkert. I det ingår till exempel att du har rätt utbildning och tillgång till lämpligt skydd.

Kostnadsfria kurser för personal som arbetar med riskgrupper

Högre upp på sidan hittar du kostnadsfria webbaserade utbildningar för vård- och omsorgspersonal som bland annat handlar om basala hygienrutiner och skyddsutrustning.

Skyddsutrustning

Om det finns risk för att en assistansanvändare är smittad med covid-19 ska du ha lämplig skyddsutrustning för att arbeta nära personen. Arbetsgivaren ska bland annat se till att det finns tillräckligt med skyddsutrustning och att den utrustning som används är säker.

Arbetsmiljöverket har mer information om arbetsmiljö kopplat till covid-19

Frågor och svar

Mer information finns även på vår sida med frågor och svar under rubriken Funktionshinder

Frågor om socialtjänstens ansvar

Fråga i första hand din chef vad som gäller på din arbetsplats. Generella frågor om socialtjänstens eller personalens ansvar kopplade till covid-19 kan ställas till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se eller växeln 075-2473000

Senast uppdaterad:
Publicerad: