Stöd och vägledning till hälso- och sjukvården

Här publicerar vi löpande stöd, vägledning och information om covid-19 för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården.

Vi arbetar skyndsamt med att ta fram material för relevanta områden och nytt material kommer att läggas ut allt eftersom det tas fram. Materialet kommer också att hela tiden uppdateras eftersom ny kunskap om covid-19 tillkommer löpande.

För att underlätta tillgången till kunskap om covid-19 har vi i vissa fall länkat till material som tagits fram av andra aktörer. Ansvaret för innehåll och uppdatering av dessa material ligger på respektive aktör.

Material och stöd till kommunal hälso- och sjukvård samt socialtjänst

Stöd till kommunal hälso- och sjukvård

Stöd till chefer och huvudmän i kommuner 

Nationella principer för prioritering

Nationella principer för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden (pdf)

Dokumentet syftar till att stödja hälso- och sjukvården att fatta beslut om prioriteringar enligt redan gällande etiska principer för öppna prioriteringar i hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsen 2020

Sjukskrivning och friskskrivning

I Försäkringsmedicinskt beslutsstöd hittar du övergripande principer för sjukskrivning samt rekommendationer om bedömning av arbetsförmåga för olika diagnoser. 

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Vårdkontakt via telefon eller digital tjänst

Bedöm i varje enskilt fall om vårdkontakten är nödvändig just nu eller om den går att skjuta upp eller genomföra på annat sätt än genom ett fysiskt besök. Vården ska utformas i samråd med patienten.

För digitala tjänster har Socialstyrelsen formulerat att följande förutsättningar bör vara uppfyllda:

  1. Gällande författningar eller aktuell kunskapsstyrning förutsätter inte ett fysiskt möte.
  2. Den digitala tjänsten är anpassad till den enskilde patientens behov och förutsättningar att använda tjänsten.
  3. Vårdgivaren har tillgång till tillräcklig information om patientens hälsotillstånd och sjukdomshistoria för att kunna ge en god och säker vård.
  4. Nödvändig uppföljning och koordinering med andra aktörer är möjlig. 

Läs mer om digitala vårdtjänster - övergripande principer för vård och behandling (pdf)

Beroendevård och psykiatri

Många vårdbesök kan ersättas med telefonsamtal eller en digital tjänst. Se ovan angående förutsättningar för att använda digitala tjänster. Vissa vårdbesök kan skjutas upp, men för svårt sjuka patienter kan det innebära större risker att skjuta upp vårdbesök än de eventuella risker kopplat till covid-19 som själva besöket innebär.

Personer med psykisk funktionsnedsättning kan behöva extra stöd i den här situationen, och psykiatrin kan behöva säkerställa att de som behöver det har kontakt med kommunen och får exempelvis boendestöd.

Information till mottagningar som bedriver läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO) och hur vården kan anpassas för att minska risken för smittspridning på grund av covid-19 (pdf)

Vård till asylsökande och papperslösa

Här kan du ta del av den information som hälso- och sjukvården och tandvården i regionerna enligt lag är skyldiga att erbjuda

Transplantation

Rekommendation från transplantationsenheterna om screening av organdonatorer (pdf)

Kodning vid covid-19

Här finns stöd för kodning:

Koder ur ICD-10-SE och KVÅ samt information om DRG