/

Psykisk ohälsa

För att förbättra situationen för personer med psykisk ohälsa ska Socialstyrelsen bidra med kunskap, statistik och utvärdering. Barn och unga samt personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik ska prioriteras.

Personer med psykisk ohälsa ska ha tillgång till en jämlik, kunskapsbaserad och säker vård och omsorg av god kvalitet. Så är det inte riktigt i dag. Därför har regeringen tagit fram en plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa för perioden 2012–2016.

I planen ger regeringen Socialstyrelsen i uppgift att

Under 2015-16 arbetar vi också med flera andra frågor inom psykisk ohälsa. Socialstyrelsen tar till exempel fram stöd om adhd för socialtjänsten, uppdaterar gruppen psykisk sjukdom i det försäkringsmedicinska beslutsstödet samt uppdaterar våra nationella riktlinjer för depression och ångest.

Myndigheterna undersöker behovet av kunskap för vård av äldre med psykisk ohälsa

Socialstyrelsen leder ett samarbete med åtta andra myndigheter, Rådet för styrning av kunskap, som ska driva på kunskapsutveckling inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. En av rådets arbetsgrupper undersöker nu om det finns behov av att myndigheterna gör en gemensam satsning kring psykisk ohälsa hos äldre.

Samlat kunskapsstöd om adhd

Ett exempel på fruktbart myndighetsamarbete är det samlade kunskapsstöd om adhd. Kunskapsstödet tar bland annat upp vad adhd är, läkemedelsbehandling, hur en utredning går till och hur man ställer diagnos. Det samlade kunskapsstödet om adhd finns på kunskapsguiden.se.