/

Psykisk ohälsa

Personer med psykisk ohälsa ska ha tillgång till en jämlik, kunskapsbaserad och säker vård och omsorg av god kvalitet. Så är det inte alltid i dag. För att förbättra situationen för personer med psykisk ohälsa ska Socialstyrelsen bidra med kunskap, statistik och utvärdering.

Regeringen har tagit fram en strategi inom området psykisk ohälsa för perioden 2016-2020. De fem fokusområdena i strategin är:

 • förebyggande och främjande insatser
 • tidiga, tillgängliga insatser
 • utsatta grupper
 • delaktighet och rättigheter
 • ledarskap och organisering.

Regeringen har även tillsatt en nationell samordnare inom området psykisk hälsa för att stödja det arbete som myndigheter, kommuner, landsting och organisationer utför och verka för att arbetet samordnas på nationell nivå.

Under 2017 och framåt arbetar Socialstyrelsen med flera frågor inom psykisk ohälsa. Några exempel på vår verksamhet är att vi under året tar fram öppna jämförelser inom både psykisk ohälsa hos äldre och hos barn och unga.

Socialstyrelsen uppdaterar de nationella riktlinjerna inom ångest, depression och Schizofreni, samt uppdaterar gruppen psykisk sjukdom i det försäkringsmedicinska beslutsstödet. Vi arbetar med att förbättra kvalitén i inrapporterad data om tvångsvård och tvångsåtgärder samt fördelar statsbidrag till kommuners verksamhet med personligt ombud till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Socialstyrelsen analyserar överenskommelsen mellan staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL) om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016–2018. Vi publicerar och analyserar statistik om användning av adhd-läkemedel.   

Psykisk ohälsa på Kunskapsguiden

Kunskapsguiden vänder sig till dig som arbetar inom området. Kunskapsguiden samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer.

Myndigheterna undersöker behovet av kunskap för vård av äldre med psykisk ohälsa

Socialstyrelsen leder ett samarbete med åtta andra myndigheter. Rådet för styrning av kunskap ska driva på kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. En av rådets arbetsgrupper gör en gemensam satsning kring psykisk ohälsa hos äldre.

Utifrån genomförda dialoger och workshoppar med verksamhetsföreträdare, olika yrkesgrupper och personer med patient- brukar, och närståendeerfarenheter har en översiktlig bedömning av vilka kunskapsunderlag och eventuellt implementeringsstöd som behövs inom området psykisk ohälsa hos äldre. 

Mot bakgrund av de behov som framkommit i dialogerna har arbetsgruppen lämnat förslag på myndighetsgemensamma aktiviteter inom området psykisk ohälsa hos äldre. Några av de aktiviteter som man enats om att gå vidare med under 2017 och framåt är:

 • ta fram ett kunskapsstöd om välfärdsteknik i syfte att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos äldre.
 • genomföra undersökning/kartläggning för att få mer kunskap om organisation och kompetens i primärvården kring äldres psykiska ohälsa.
 • ta fram ett kunskapsstöd om tidig upptäckt och diagnostik i primärvård av äldres psykiska ohälsa.
 • ta fram informationsmaterial kring psykisk ohälsa hos äldre tillsammans med brukar- patient- och anhörigorganisationer.
  Samlat kunskapsstöd om adhd.

Samlat kunskapsstöd om adhd

Ett exempel på fruktbart myndighetsamarbete är det samlade kunskapsstöd om adhd. Kunskapsstödet tar bland annat upp vad adhd är, läkemedelsbehandling, hur en utredning går till och hur man ställer diagnos. Det samlade kunskapsstödet om adhd finns på kunskapsguiden.se.