/

Tandvård

Dessa sidor är i första hand till för dig som arbetar med tandvård. Här finns information om bland annat tandvårdsstöd och karies hos barn och ungdomar samt länkar till nationella riktlinjer och statistikdatabasen.

På webbplatsen kan du:

Alla i Sverige bör få en god tandvård. Socialstyrelsens mål är att tandvården ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och ges i rimlig tid.

Inom området arbetar vi med att ta fram föreskrifter, implementera nationella riktlinjer för vuxentandvård och följa upp tandvården genom olika typer av utvärderingar. Vi följer också kariesutvecklingen hos barn och ungdomar och den vuxna befolkningens självupplevda tandhälsa.

Översyn av föreskriften för tandläkarnas ST

Socialstyrelsen ser just nu över föreskriften för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring, SOSFS 1993:4. Projektet startade under våren 2015 och beräknas pågå under 2016 och 2017. Vi har bland annat träffat berörda intressenter för att ta in synpunkter och under 2017 kommer föreskriften gå ut på remiss.