Flyktingsituationen

Samlat stödmaterial och information för dig som i ditt arbete inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten möter nyanlända flyktingar. Läs mer om vård och omsorg för asylsökande och andra flyktingar.

/

Tandvård

Dessa sidor är i första hand till för dig som arbetar med tandvård. Här finns information om bland annat tandvårdsstöd och karies hos barn och ungdomar samt länkar till nationella riktlinjer och statistikdatabasen.

På webbplatsen kan du:

Alla i Sverige bör få en god tandvård. Socialstyrelsens mål är att tandvården ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och ges i rimlig tid.

Inom området arbetar vi med att ta fram föreskrifter, implementera nationella riktlinjer för vuxentandvård och följa upp tandvården genom olika typer av utvärderingar. Vi följer också kariesutvecklingen hos barn och ungdomar och den vuxna befolkningens självupplevda tandhälsa.

Översyn av föreskriften för tandläkarnas ST

Våren 2015 påbörjar Socialstyrelsen en översyn av föreskriften för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring, SOSFS 1993:4. Detta blir ett flerårigt projekt och myndigheten kommer att träffa berörda intressenter och ta in synpunkter.