/
/

IT-haverier i vården – Erfarenheter och förslag till åtgärder – KAMEDO-rapport 96

KAMEDO-rapporterna ges ut av Katastrofmedicinska observatörsstudier (KAMEDO) vid Socialstyrelsen. Utsända observatörer studerar de medicinska, psykologiska, organisatoriska och sociala aspekterna av katastrofer. Resultaten med fokus på erfarenheter presenteras i rapporterna.

Sammanfattning

I denna rapport redovisas fyra olika typer av störningar i IT-system som inträffat i svensk sjukvård under perioden 2008-2009. Hälso- och sjukvården har inte fungerat tillfredsställande i dessa fall och det har funnits risk att man inte har kunnat upprätthålla patientsäkerheten vid undersökning, vård och behandling. Orsaken till störningarna i IT-systemen har varit av helt olika slag och rapporten kan därför ge en uppfattning om hur sårbar informationstekniken är idag och vilka konsekvenser det kan bli om tekniken inte fungerar. Tre av händelserna har anmälts till Socialstyrelsen enligt lex Maria och i det fjärde fallet besökte Socialstyrelsens tillsynspersonal det berörda sjukhuset för bedömning av pågående IT-problem.

De slutsatser och erfarenheter som presenteras i rapporten handlar mycket om ledning och styrning av IT-verksamheten. Dessa frågor bör beaktas både av vårdgivarna, som har yttersta ansvaret för kvalitet och patientsäkerhet, och av berörda myndigheter i sin tillsyn. En annan viktig fråga som belyses i rapporten är i vilken omfattning vårdgivarnas katastrofplaner innehåller handlingsplaner för hur organisationen ska agera vid störningar i IT-systemen. Skyddet mot yttre hot mot IT-verksamheten och uppbyggnaden av säkra infrastrukturer är andra ämnen i rapporten. Upphandling av IT-system och IT-tjänster samt avtal med leverantörer är andra angelägna frågor som tas upp. I alla dessa frågor är ändamålsenliga system för ledning och uppföljning på både övergripande och verksamhetsnivå avgörande för en säker vård och omsorg.

Läs hela sammanfattningen
Omslag till IT-haverier i vården - Erfarenheter och förslag till åtgärder från aktuella fall

Publiceringsår: 2011
Artikelnummer: 2011-12-24
ISBN: 978-91-86885-87-8
Format: Bok
Antal sidor: 75
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 115 kr

Kontakt

Mer hos oss

Kamedo-rapporter