/

Patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. En vårdskada är enligt patientsäkerhetslagen när en patient drabbas av lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.

Webbaserat stöd inom patientsäkerhet 2017

Just nu utvecklar vi ett webbaserat stöd inom patientsäkerhet. Stödet kommer att lanseras i början av 2017 och kommer att utgå ifrån hälso- och sjukvårdens behov för att arbeta patientsäkert.

Allvarlig vårdskada

Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad. Enligt patientsäkerhetslagen innebär en allvarlig vårdskada att den är

  • bestående och inte ringa, eller
  • har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit.

Patienter som har många kontakter med vården löper högre risk att drabbas av skador. Dit hör till exempel multisjuka äldre, kroniskt sjuka och patienter inom psykiatrin. 

Om en vårdskada inträffar

Den som drabbas av en vårdskada kan vända sig till Patientnämnden i sitt landsting för råd och stöd eller göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Mer information om att anmälan en vårdskada finns på IVO:s webbplats.

Vårdgivaren är skyldig att informera patient och närstående om en vårdskada har inträffat eller riskerat att inträffa.

Vem ansvarar för vad?

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen.

Socialstyrelsen och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar.

Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och att arbeta patientsäkert.