/

Ekonomiskt bistånd – för socialtjänstpersonal

I arbetet med ekonomiskt bistånd är socialtjänstens huvuduppgift att hjälpa personer så att de kan klara sin försörjning på egen hand. Den andra uppgiften är att ge ekonomiskt bistånd till dess att målet är uppnått.

Ekonomiskt bistånd ska ge en skälig levnadsnivå. Vad som är skäligt för vissa behov preciseras i riksnormen för försörjningsstöd. Prövningen av ekonomiskt bistånd ska vara individuell och ta hänsyn till omständigheterna i det specifika fallet.

Riksnormen för 2018 beslutad
I riksnormen 2018 har normens samtliga poster räknats upp med 1,6 procent jämfört med riksnormen 2017. Därutöver har beloppen för barns personliga kostnader höjts med 200 kronor för alla åldersgrupper.  Syftet är att säkerställa att höjningen av barnbidraget 2018 även ska komma barn i familjer med försörjningsstöd tillgodo.

 

Stöd vid tillämpning av lagar och regler

Kunskapsstöd och vägledning

Verktyg i arbetet

  • Bedömningsmetoden FIA är en strukturerad intervju för att kartlägga biståndsmottagares behov av stöd ifråga om sociala förhållanden, arbete och arbetsmarknadsinsatser
  • SUE, systematisk uppföljning inom ekonomiskt bistånd. Ett datorbaserat verktyg för att följa delar av verksamhetens förändringsarbete, exempelvis vilka insatser som ges till vilken grupp biståndsmottagare. Verktyget är tillgängligt för intresserade verksamheter under ett så kallat införandeår. Anmäl intresse till SUE@socialstyrelsen.se
  • Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd

Är du privatperson? Vi har särskilda sidor för privatpersoner om ekonomiskt bistånd.