/

Ekonomiskt bistånd – för socialtjänstpersonal

I arbetet med ekonomiskt bistånd är socialtjänstens huvuduppgift att hjälpa personer så att de kan klara sin försörjning på egen hand. Den andra uppgiften är att ge ekonomiskt bistånd till dess att målet är uppnått.

Ekonomiskt bistånd ska ge en skälig levnadsnivå. Vad som är skäligt för vissa behov preciseras i riksnormen för försörjningsstöd. Prövningen av ekonomiskt bistånd ska vara individuell och ta hänsyn till omständigheterna i det specifika fallet.

Den 1 juli infördes ett nytt stycke i 4 kap. 1 § SoL som fastställer att den som kan arbeta är skyldig att stå till arbetsmarknadens förfogande för rätt till försörjningsstöd. Andra stycket lyder nu:

"Den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd enligt första stycket om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande. Om det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande."

Är du privatperson? Vi har särskilda sidor för privatpersoner om ekonomiskt bistånd.