/

Ekonomiskt bistånd – för socialtjänstpersonal

I arbetet med ekonomiskt bistånd är socialtjänstens huvuduppgift att hjälpa personer så att de kan klara sin försörjning på egen hand. Den andra uppgiften är att ge ekonomiskt bistånd till dess att målet är uppnått.

Ekonomiskt bistånd ska ge en skälig levnadsnivå. Vad som är skäligt för vissa behov preciseras i riksnormen för försörjningsstöd. Prövningen av ekonomiskt bistånd ska vara individuell och ta hänsyn till omständigheterna i det specifika fallet.

Är du privatperson? Vi har särskilda sidor för privatpersoner om ekonomiskt bistånd.

Fritidspengen avskaffad från den 1 januari 2016

Bestämmelsen om ersättning för barns kostnader för fritidsaktiviteter i 4 a kap.  socialtjänstlagen har upphört att gälla. I stället har riksnormen för barn höjts inom försörjningsstödet.

Nytt kunskaps- och inspirationsmaterial om samverkan kring arbetssökande med ekonomiskt bistånd

Regeringen vill att den strukturerade samverkan mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen ska förbättras. En god samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunens socialtjänst ökar förutsättningarna för att den enskilda arbetssökande med ekonomiskt bistånd ska få det stöd som han/hon behöver för att bli självförsörjande.

Tillsammans med Arbetsförmedlingen har Socialstyrelsen därför kartlagt och sammanställt kunskap om och exempel på välfungerande samverkansformer. För att inspirera och sprida kunskap har myndigheterna tillsammans tagit fram en webbplats – www.godsamverkan.se.

Tydligare information om jobbstimulansen

Vi har kompletterat vårt meddelandeblad nr 7/2013, Ändringar i socialtjänstlagen den 1 juli 2013 som gäller ekonomiskt bistånd, med tydligare information i avsnittet om jobbstimulans enligt 4 kap. 1b § SoL. Förtydligandena gäller kvalificeringsperioden, perioden med möjlighet till särskild beräkningsregel och att jobbstimulansen innebär en beräkningsregel som inte ska föranleda ett särskilt beslut.