/

Ekonomiskt bistånd – för socialtjänstpersonal

I arbetet med ekonomiskt bistånd är socialtjänstens huvuduppgift att hjälpa personer så att de kan klara sin försörjning på egen hand. Den andra uppgiften är att ge ekonomiskt bistånd till dess att målet är uppnått.

Ekonomiskt bistånd ska ge en skälig levnadsnivå. Vad som är skäligt för vissa behov preciseras i riksnormen för försörjningsstöd. Prövningen av ekonomiskt bistånd ska vara individuell och ta hänsyn till omständigheterna i det specifika fallet.

Är du privatperson? Vi har särskilda sidor för privatpersoner om ekonomiskt bistånd.

Tydligare information om jobbstimulansen

Vi har kompletterat vårt meddelandeblad nr 7/2013, Ändringar i socialtjänstlagen den 1 juli 2013 som gäller ekonomiskt bistånd, med tydligare information i avsnittet om jobbstimulans enligt 4 kap. 1b § SoL. Förtydligandena gäller kvalificeringsperioden, perioden med möjlighet till särskild beräkningsregel och att jobbstimulansen innebär en beräkningsregel som inte ska föranleda ett särskilt beslut.