/

Ekonomiskt bistånd – för socialtjänstpersonal

I arbetet med ekonomiskt bistånd är socialtjänstens huvuduppgift att hjälpa personer så att de kan klara sin försörjning på egen hand. Den andra uppgiften är att ge ekonomiskt bistånd till dess att målet är uppnått.

Ekonomiskt bistånd ska ge en skälig levnadsnivå. Vad som är skäligt för vissa behov preciseras i riksnormen för försörjningsstöd. Prövningen av ekonomiskt bistånd ska vara individuell och ta hänsyn till omständigheterna i det specifika fallet.

Är du privatperson? Vi har särskilda sidor för privatpersoner om ekonomiskt bistånd.

Handboken för ekonomiskt bistånd ska uppdateras

Socialstyrelsen behöver deltagare till referensgrupp med yrkesföreträdare från olika kommuntyper. Vi söker dig som använder handboken för ekonomiskt bistånd i ditt arbete.

De personer som utses att delta i referensgruppen kommer att få en kallelse med information.

Gruppen ska träffas vid minst två tillfällen och det första mötet är i Stockholm den 17 augusti 2016.

Anmäl intresse till ekonomisktbistand@socialstyrelsen.se senast den 23 juni.