Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Provtagning

Provtagning för vissa smittsamma sjukdomar är en viktig del av hälsoundersökningen. Syftet är dels att kunna ge den enskilde behandling mot sjukdomen, dels att förhindra vidare spridning bland befolkningen i Sverige.

Smittskyddsläkarföreningen, liksom barn- och skolläkarföreningarna, har preciserat vad som bör ingå i provtagningen. Urvalet har gjorts på grundval av beprövad erfarenhet och har stöd inom internationell medicinsk litteratur.

Ytterligare vägledning om provtagning med anledning av flyktingsituationen finns i

Folkhälsomyndighetens vägledning om smittskydd till hälso- och sjukvården

Provtagning för alla vuxna

 • Hiv (combotest).
 • Hepatit B (HBsAg).

Enligt ett beslut av Smittskyddsläkarföreningen behöver inte längre provtagning för syfilis göras för alla vuxna. En genomgång av 4 000 syfilisanalyser i Stockholms läns landsting visade dels på ospecifik diagnostik, dels att endast ett fall av aktiv syfilis upptäcktes.

Provtagning för vissa vuxna

 • Tuberkulos (PPD och/eller IGRA, vid positivt test även lungröntgen)
  för migranter från länder med hög incidens av tuberkulos. 
 • Rubella-serologi (röda hund) för flickor/kvinnor i fertil ålder.

Provtagning för alla barn

 • Hiv (combotest).
 • Hepatit B (HBsAg och antiHBs).
 • Hepatit C (antiHCV).
 • Hb.
 • F-cystor och maskägg/giardiainfektion (barn upp till 6 år).
 • PKU (barn upp till 8 år).

Socialstyrelsen fortsätter att rekommendera att barn upp till 8 år ska genomgå PKU-prov. PKU-laboratoriet vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna har följt upp provtagningen av äldre barn de senaste sex åren och kommit fram till att åldersintervallet upp till 8 år är rimligt. Resultaten från deras uppföljning visar att incidensen för äldre barn är lite drygt dubbelt så stor som för nyfödda barn. Bland de barn med PKU-provsvar som indikerade en sjukdom var 41 procent över 3 år. Av dessa var ca 30 procent över 6 år och drygt 17 procent över 7 år.

Provtagning för vissa barn

 • Tuberkulos (PPD och/eller IGRA) för alla barn från länder med hög incidens (100 fall eller flera per 100 000 invånare och år). Barnen ska lungröntgas om de har PPD på 6 mm eller mer (10 mm om barnet är BCG-vaccinerad) eller om de har en positiv IGRA.

Provtagning efter individuell bedömning

Många nyanlända kommer från områden i världen där en stor del av befolkningen exponeras för infektionssjukdomar som är ovanliga i Sverige. Vilka prover som behöver tas varierar med personens ursprungsland. Ytterligare provtagning av både vuxna och barn kan därför vara aktuell efter individuell bedömning av läkare av de uppgifter som framkommer vid hälsosamtalet, till exempel:

 • Blodstatus.
 • Blodsocker.
 • Urin.
 • F-odling.
 • F-mikro.
 • PKU.
 • S-ALAT.
 • Hepatit A.
 • Hepatit C.
 • Bärarskap av multiresistenta bakterier (MRSA, ESBL, VRE).