Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Hälsoundersökning av asylsökande

Alla asylsökande ska erbjudas en hälsoundersökning av landstinget. Även personer som befinner sig i Sverige utan tillstånd ska vid en längre vistelse i landet få ett sådant erbjudande när de uppsöker sjukvården.

Hälsoundersökningen erbjuds för att uppmärksamma eventuell ohälsa och behov av smittskyddsåtgärder, samt för att informera om möjligheten att få del av hälso- och sjukvård och tandvård. Hälsoundersökningen är frivillig och tolk ska anlitas vid behov. 

Mer om smittskydd i

Människor på flykt – Folkhälsomyndighetens vägledning om smittskydd till hälso- och sjukvården.

Erbjudande om hälsoundersökning

Erbjudande till asylsökande

Landstingens erbjudande till asylsökande om hälsoundersökning ska utformas enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av asylsökande. Kallelsen ska innehålla information som:

  • syfte med hälsoundersökningen 
  • att undersökningen är frivillig 
  • att tolk kan anlitas
  • kontaktuppgifter till den vårdgivare som ska utföra undersökningen.

Kallelsen bör vara på ett språk som den asylsökande förstår och vid uteblivet svar ska en påminnelse skickas.

Kallelsen finns på flera språk på Adlon-gruppens webbplats.

Erbjudande till personer utan tillstånd

Landstingens erbjudande till personer som vistas i Sverige utan tillstånd ska lämnas när personen uppsöker vården. 

Hälsoundersökningens olika delar

  • Individuellt hälsosamtal – dels för att  få information om personens bakgrund, eventuella symtom och vaccinationshistorik, dels för att ge information om svensk hälso- och sjukvård. 
  • Provtagning – både generell provtagning för alla och individuellt utformad beroende på vad som framkommer under samtalet. 
  • Kroppsundersökning – om det framkommer något under samtalet eller provtagning som pekar på att kroppsundersökning behövs.

Remittering till annan vårdgivare

Om det vid hälsoundersökningen framkommer att personen har ytterligare vårdbehov som  den undersökande vårdgivaren inte kan tillgodose, ska personen remitteras till en annan vårdgivare för vidare medicinsk bedömning eller behandling.

 

Sök i SKL:s verktygsbank
SKL har tagit fram en verktygsbank där det finns stöd för samtalet, bland annat om vården och tandvården, kontaktvägar, samtal med barn och psykisk ohälsa.