Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Vilken vård ska ett landsting erbjuda asylsökande och papperslösa?

Den hälso- och sjukvård, och tandvård som landstingen enligt lag är skyldiga att erbjuda asylsökande och vissa personer utan uppehållstillstånd (papperslösa) skiljer mellan vuxna och barn. Barn omfattas av samma rättigheter till vård som de barn som är folkbokförda. Landstingen kan erbjuda vård i större omfattning än vad som anges i regelverken.

Landstingen är skyldiga att erbjuda vård utifrån den enskildes medicinska behov och i enlighet med de prioriteringsgrunder som gäller inom hälso- och sjukvården samt i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta gäller alla som vistas i Sverige och som har ett medicinskt behov av vård.

Vård av barn

Alla barn under 18 år ska erbjudas hälso- och sjukvård och tandvård i samma omfattning och på samma villkor som folkbokförda barn som är bosatta i Sverige. I det ingår också vaccinationer enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Undantag är de barn vars vistelse i Sverige är avsedd att vara tillfällig.

Vård av vuxna

För att som vuxen få tillgång till fullständig, subventionerad hälso- och sjukvård samt tandvård i Sverige krävs att man är bosatt (folkbokförd) inom ett landsting eller är EU/EES-medborgare. Landstingen är dock skyldiga att erbjuda omedelbar hälso- och sjukvård, inklusive tandvård, till den som vistas i ett landsting utan att vara bosatt där.

Utöver dessa skyldigheter ska respektive landsting erbjuda alla asylsökande och papperslösa:

  • vård och tandvård som inte kan anstå 
  • mödravård
  • vård vid abort
  • preventivmedelsrådgivning
  • läkemedel som förskrivs i samband med ovanstående vård
  • hälsoundersökning (om det inte är uppenbart obehövligt).

Av lagen och propositionen 2012/13:109. Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd framgår mer om vårdens omfattning.

Vård i större omfattning än vad lagen kräver

Landstingen kan själva erbjuda vård i större omfattning än vad lagen kräver och flera landsting har arbetat fram lokala riktlinjer, som anger vilken vård som bör erbjudas asylsökande och papperslösa.

Vilka är papperslösa?

Till gruppen papperslösa räknas dels personer som undanhåller sig verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen, dels personer som befinner sig i Sverige utan att ha ansökt om nödvändigt tillstånd för att vistas i landet. Det innebär inte att en person som lever som papperslös nödvändigtvis saknar identitetshandlingar som pass, id-kort eller motsvarande. Papperslösheten avser avsaknaden av tillstånd att vistas i landet.

Även EU/EES-medborgare kan i enstaka fall (prop. 2012/13:109, s. 41) omfattas av lagen. Det gäller de unionsmedborgare som vistats i landet mer än tre månader och saknar uppehållsrätt eller uppehållstillstånd och därmed vistas i landet utan stöd av myndighetsbeslut eller författning.

 Källhänvisning