Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

God hygienisk standard

God hygienisk standard innebär att lokaler, utrustning, organisering och planering av verksamheten utformas så att risken för infektioner och smittspridning blir så liten som möjligt. Det förutsätter att verksamheten har vårdhygienisk kompetens.

En god hygienisk standard berör alla som finns inom vård och omsorgsverksamhet, det vill säga vård- och omsorgstagare, personal, närstående och besökare.

I hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen finns ett uttalat krav på att vården ska vara av god hygienisk standard.

I förarbetena till lagarna konstateras att vårdgivaren måste vidta alla åtgärder som behövs för att uppnå en god hygienisk standard avseende bland annat:

Städning av vårdlokaler

Städning av vårdlokaler kompletterar andra åtgärder som förebygger vårdrelaterade infektioner och är en viktig del i patientsäkerhetsarbetet. Socialstyrelsen har under 2016 för tredje gången genomfört en enkätundersökning bland landsting och regioner och frågat om styrning av städning av vårdlokaler när det gäller bland annat upphandling, organisation och utbildning.

Resultaten visar på en positiv utveckling. De allra flesta landsting har experter inom vårdhygien med när man tar fram rutiner och kompetenskrav för städning. De flesta har också dokumenterade rutiner för städning av vårdlokaler implementerade i ledningssystemet. När det gäller att återföra resultat av egenkontroll till berörd personal så kan landstingen bli bättre.

En mer utförlig beskrivning av undersökningen kommer att finnas i lägesrapport för patientsäkerhets 2016 som publiceras den 15 april 2017.

Vårdhygien i kommunal vård och omsorg

Vid särskilda boenden och inom hemtjänst finns många äldre personer med multipla sjukdomar som har täta kontakter med hälso- och sjukvården. Det medför en ökad risk för vårdrelaterade infektioner och smittspridning.

Rapporten God hygienisk standard i kommunal vård och omsorg – Möjligheter till förbättringsarbete är ett stöd för kommunerna och deras verksamheter i deras kvalitetsarbete.

Grundläggande regelverk

  • Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och tandvårdslagen (1985:125)
  • I patientsäkerhetslagen (2010:659) anges krav på kontinuerligt kvalitetsarbete, vilket förtydligas i föreskrifterna nedan. 
  • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
  • I smittskyddslagen (2004:168) finns angivet krav på smittskyddsläkaren att följa att vårdgivaren vidtar de åtgärder som behövs för att förebygga smittspridning.
  • Arbetsmiljöverket har föreskrifter när det gäller personalens skydd mot smitta, Smittrisker (AFS 2018:4).
  • Inomhusmiljö och andra hälsoskyddsaspekter lyder under miljöbalken (1998:808)
  • För hantering av livsmedel i vården gäller livsmedelslagstiftningen.