Upphandling av SK-kurser

Upphandling av nytt ramavtal våren 2019

Socialstyrelsen har i uppdrag att utforma verksamheten för SK-kurser som bidrar till den långsiktiga kompetensförsörjningen av specialistläkare. Socialstyrelsen har identifierat två nya områden som inte täcks av det befintliga ramavtalet för SK-kurser 2019–2022:

Ramavtalsområde – Nordiska kurser

Socialstyrelsen har under åren utvecklat ett nordiskt samarbete kring SK-kurser. Samarbetet främjar behovet av erfarenhetsutbyte och nätverkande mellan de nordiska länderna. Samarbetet är särskilt viktigt inom de kursområden där målgruppen för kursen i det egna landet inte är tillräckligt stor, men där kursområdet är av stor betydelse för den långsiktiga kompetensförsörjningen av specialistläkare. Socialstyrelsen ser därför ett behov av SK-kurser med kursort i annat nordiskt land än Sverige och kurser där målgruppen utgörs av deltagare från flera nordiska länder.

Ramavtalsområde – Kurser med tekniskt avancerad utrustning

Socialstyrelsen har noterat att den medicintekniska utvecklingen har bidragit till att behovet av tekniskt avancerad utrustning ökar i utbildningen av ST-läkare. Vid uppföljningen av avropen som gjordes inom det befintliga ramavtalet för SK-kurser 2019–2022 framkom att det finns ett behov av kurser för de kursområden där tekniskt avancerad utrustning (simulatorer, VR-teknik, robotteknik, artificiell intelligens eller motsvarande) bidrar till en förbättring av kursdeltagarens resultat och färdigheter.

Det befintliga ramavtalet (Ramavtal för SK-kurser 2019–2022) omfattar varken nordiska kurser eller kurser där tekniskt avancerad utrustning används. Socialstyrelsen ser därför ett behov av att upphandla kompletterande ramavtal för dessa kurser.

Ungefärlig tidsplan för upphandlingen, våren 2019

  • Framtagning av underlag: Mars 2019 Pågående
  • Annonsering: April 2019 Planerad
  • Utvärdering: Maj 2019 Planerad
  • Tilldelningsbeslut: Maj/Juni 2019 Planerad
  • Avtal tecknas: Juni 2019 Planerad

SK-kurser 2019–2022

Socialstyrelsen har genomfört vissa förändringar av upphandlingsförfarandet. Syftet är att förenkla och underlätta administration och planering för kursleverantörer och kursgivare.

Upphandlingsförfarandet innebär följande:

  • Under hösten 2017 upphandlade Socialstyrelsen potentiella SK-kursleverantörer.
  • Upphandlingen resulterade i att vi tecknade ramavtal på upp till 4 år (2018–2021) med flera olika kursleverantörer. Detta så att myndighetens efterfrågan på kurser kan tillgodoses under kursåren 2019-2022.
  • Under början av 2019 avropade vi kurser från ramavtalet. Vid avropstillfället får ramavtalsleverantörerna förfrågan från oss gällande kursområden som vi efterfrågar för kursåret 2020. Villkor och krav för avrop specificeras i respektive avropsförfrågan. Läs mer under Ramavtal och avrop
  • Därefter kommer ramavtalsleverantörerna att få avropsförfrågningar inför varje nytt kursår under den period som ramavtalet gäller.
Senast uppdaterad: