Nutrition

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få bred förståelse och kunskap om nutritionens betydelse för äldres hälsa och sjukdom.

Målgrupp
Geriatrik

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 2, 3, 4, 8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7, c12
Till viss del: c8, c9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för tecken på näringsbrist och för adekvata åtgärder avseende utredning och behandling vid till exempel viktnedgång och sarkopeni, illamående och bristande aptit.
  • Redogöra för betydelsen av kostens sammansättning och vid behov ordinera näringstillskott.
  • Översiktligt bedöma tandhälsa och behandla oral svampinfektion.
  • Redogöra för utredning av sväljningssvårigheter till exempel hur logopedbedömning och FUS-undersökning (fiberendoskopisk undersökning av sväljningsförmågan) går till och dess kliniska användning, till exempel hos patienter med stroke och demens.
  • Redogöra för indikationer och kontraindikationer samt initiera och följa upp enteral nutrition via sond och PEG. Fatta beslut om avslutande av behandling med hänsyn till patientens tillstånd och ett etiskt förhållningssätt.
  • Redogöra för principer för användning av total parenteral nutrition med hänsyn till patientens behov och risker med behandlingen. 
  • Beskriva basal beräkning av näringsbehov, användande av till exempel MNA-skalan.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: