Beroendevårdens organisation och regelverk

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren efter genomgången kurs lär sig samverka med vård- och omsorgsaktörer och behärskar lagstiftning av betydelse för beroendevård.

Målgrupp

ST-läkare i beroendemedicin

När i utbildningen

Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8

Till stor del: c10, c11
Till viss del: a1, a6, c8, c12

Rekommenderat eller övrigt

Rekommenderat

Relevant för andra målgrupper

ST-läkare i allmänpsykiatri, ST-läkare i barn- och ungdomspsykiatri.

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva socialtjänstens respektive hälso- och sjukvårdens roll och ansvarsfördelning inom beroendevården.

  • Redogöra för vård- och omsorgsaktörers roller inom beroendevården, till exempel kriminalvården och den somatiska vården, inklusive socialförsäkringsaktörer och brukarföreningar.

  • Samverka med vård- och omsorgsaktörer inom beroendevården, till exempel primärvård och socialtjänst, med utgångspunkt i patientens förutsättningar och behov.

  • Redogöra för tillämpning av tvångsvårdslagstiftning vad gäller substansbruksrelaterade syndrom, till exempel gällande Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och Lagen om vård av unga (LVU) samt sjukvårdens roll och ansvar beträffande Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

  • Bedöma behovet av anmälan angående minderåriga barn, körkort och vapen i samband med substansbruksrelaterade syndrom.

  • Utföra uppföljning av lämplighet till körkort, yrkeslegitimation och vapeninnehav utifrån beroendeperspektiv.

  • Hantera etiska dilemman som kan uppstå i den dagliga beroendevården, till exempel gällande hot mot personal, patientens autonomi eller samhällsskydd.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Publicerad: