Beroendemedicin och samhälle

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren insikt i hur samhällsattityder kan på-verka beroendevård och utifrån aktuellt kunskapsläge och evidens kunna delta i den offentliga debatten.

Målgrupp

ST-läkare i beroendemedicin

När i utbildningen

Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8

Till stor del:
Till viss del: a2, b1, b3, c1, c3, c6, c10

Rekommenderat eller övrigt

Rekommenderat

Relevant för andra målgrupper

ST-läkare i allmänpsykiatri, ST-läkare i barn- och ungdomspsykiatri.

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för olika aspekter som kan påverka beroendesjukdom, till exempel religiösa, kulturella och genusrelaterade aspekter.

  • Analysera betydelsen av patientens autonomi inom en personcentrerad vård för patienter med substansbrukssyndrom.

  • Analysera hur politiska beslut, lagstiftning och samhällets attityder påverkar utformningen av beroendevården, till exempel avseende läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende (LARO), harm reduction och sprutbyte.

  • Redogöra för samhällsekonomiska aspekter av substansbruk och beroendevård.

  • Redogöra för naturalförloppet vid substansbruksyndrom inklusive sannolikhet för utläkning och narkotikarelaterad dödlighet.

  • Redogöra för kunskapsläget avseende läckage av legalt förskrivna narkotikaklassade läkemedel.

  • Beskriva regionala och globala skillnader i substansbruksmönster inklusive skillnader mellan olika samhällsgrupper.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Publicerad: