Ångeststörningar och tvångssyndrom inom Barn- och ungdomspsykiatri

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren utifrån ett biopsykosocialt synsätt ska kunna diagnostisera och behandla ångeststörningar och tvångssyndrom samt ta ställning till relevant samsjuklighet och urskilja differtialdiagnostiska tillstånd.

Målgrupp
Barn- och ungdomspsykiatri

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 3
Till viss del: 5, 15

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 20015:8
Till stor del. c3
Till viss del: a2, b2, b3, c5

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Identifiera, utreda, diagnostisera, ta ställning till behandling och vårdnivå samt uppföljning vid: 

  • Ångeststörning 
  • Tvångssyndrom
  • Självskadebeteende
  • Selektiv mutism

Ovan innefattar att:

  • Ta ställning till resultat av vanligt förekommande tester och skattningar.
  • Identifiera förekomst och värdera konsekvenser av bakgrundsfaktorer som trauma, substansbruk, beroende, samsjuklighet, hereditet, etnicitet, socioekonomiska förhållanden, familjerelationsproblematik och skolproblematik.
  • Bedöma suicidrisk.
  • Identifiera och planera åtgärder för barn och ungdomar som far illa.
  • Beskriva betydelsen av teamarbete i diagnostik- och behandlingsarbete.
  • Redogöra för etiska principer som ska genomsyra det barnpsykiatriska arbetet.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: