Nationella planeringsstödet (NPS)

Socialstyrelsen tar fortlöpande fram underlag för analys av tillgången och efterfrågan på hälso- och sjukvårdspersonal.

Med hjälp av tillgångsstatistiken samt löpande kontakt med huvudmännen och intressegrupper inom hälso- och sjukvården och tandvården eftersträvar NPS att ge ett nationellt perspektiv på frågor som berör personalförsörjning inom hälso- och sjukvården.

2021 års rapport visar att tillgången på legitimerad och sysselsatt personal förändrades relativt lite mellan 2014 och 2018, för majoriteten av legitimationsyrkena inom hälso- och sjukvården. Tillgången skiljer sig mellan olika delar av landet, men även inom regionerna, både geografiskt och mellan olika verksamheter. Rapporten visar att regionerna bedömer att det råder brist inom många legitimationsyrken, att det särskilt är erfaren personal som efterfrågas och att det kan vara svårt att rekrytera medarbetare till glesbygd.

Rapporten beskriver tillgången på legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal nationellt och regionalt. Den visar hur många som är legitimerade och syssel-satta i vården, deras medelålder och hur stor andel av de sysselsatta som är 67 år eller äldre. Rapporten visar också hur många som är på väg ut på arbets-marknaden genom att redovisa antalet nya legitimationer som utfärdats. Rapporten presenterar även regioners och ett urval privata vårdgivares bedömningar av balansen mellan tillgång och efterfrågan på legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

I en bilaga presenteras detaljerade resultat av data över tillgång och efterfrågan på de 22 legitimationsyrkena inom hälso- och sjukvården. I ytterligare en bilaga redovisas data över tillgång och efterfrågan på de specialistläkare inom samtliga specialiteter som finns reglerade i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8).

Senast uppdaterad:
Publicerad: