Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården

Vi styr, stödjer och utvecklar tillgången på rätt kompetens i vården, på kort och lång sikt.

Vi arbetar vi med en lång rad insatser för att hälso- och sjukvården ska ha en effektiv och hållbar kompetensförsörjning. Från att bedöma tillgång och efterfrågan på personal, utfärda legitimationer och erbjuda utbildningsstöd, till att analysera framtidens kompetensförsörjningsbehov. Det gör vi för att människor i Sverige ska få tillgång till god vård på lika villkor, oavsett vem man är och var i landet man bor.

Det pågår flera utvecklingsarbeten som syftar till att förbättra förutsättningarna för huvudmännen när de planerar sin kompetensförsörjning.

  • Utveckla statistik och analyser inom ramen för det nationella planeringsstödet (NPS) och officiell statistik.
  • Utveckla nya statistikflöden och anpassade prognosmodeller i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB) och Universitetskanslersämbetet (UKÄ).
  • Utveckla framtidsscenarier för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning i dialog med ett stort antal aktörer.
  • Tillsammans med UKÄ stärka samverkan mellan huvudmän, lärosäten och övriga berörda, i syfte att utveckla ett effektivt samarbete gällande kompetensförsörjningen.
Vad omfattar kompetensförsörjning?

Rikstermbankens definition av kompetensförsörjning är att "på kort och lång sikt säkerställa att verksamheten har tillgång till medarbetare med rätt kompetens".

Begreppet kompetensförsörjning omfattar flera olika delar:

  • analys av kompetensbehov
  • utbildning
  • rekrytering
  • behålla medarbetare med rätt kompetens
  • hur medarbetarnas tid och kompetens används.
Senast uppdaterad:
Publicerad: