Vård och behandling av personer med könsdysfori

Könsdysfori är ett psykiskt lidande eller en försämrad förmåga att fungera i vardagen som orsakas av att könsidentiteten inte stämmer överens med det registrerade könet. Socialstyrelsen arbetar för en mer jämlik vård och behandling av personer med könsdysfori (transsexualism och övrig könsidentitetsproblematik).

För är att bidra till att utveckla vården har vi på uppdrag av regeringen tagit fram informationsmaterial och mer omfattande kunskapsstöd om könsdysfori.

Information till vårdsökande och personal

Broschyren Till dig med könsdysfori syftar både till att vägleda personen genom vården och genom de juridiska frågorna som finns i anslutning till denna vård.

Broschyren Till dig som möter personer med könsdysfori i ditt arbete ska bidra till en bättre förståelse för tillståndet könsdysfori och därmed bättre bemötande av den vårdsökande. Den vänder sig till primärvården, den psykiatriska öppenvården, ungdomsmottagningar, socialtjänsten, elevhälsan och angränsande vårdområden.

Informationsmaterial
Till dig med könsdysforiArtikelnummer: 2020-1-6579|Publicerad: 2020-02-04
Beställ
Tillhörande dokument och bilagor
Informationsmaterial

Nationella kunskapsstöd till de som utreder och behandlar

Stödet innehåller bland annat ett fyrtiotal rekommendationer till professionen inom specialistvården.

Administrativt stöd vid könsbyte

Socialstyrelsen vill också göra det enklare för personer som vill göra ett juridiskt könsbyte. Därför har myndigheten sammanställt 16 myndigheters rutiner vid juridiskt könsbyte i pm:et Administrativa problem för personer som bytt juridiskt kön.

Därför behövs informationsmaterial och kunskapsstöd

Vård och behandling för personer med könsdysfori är ojämlik över landet. Det händer dessvärre att individer blir ifrågasatta och bemötta med okunskap i kontakten med hälso- och sjukvården.

Därför behövs det information om vilka regler som gäller för att få sin könstillhörighet ändrad i olika handlingar som exempelvis examensbevis och slutbetyg.

Senast uppdaterad:
Publicerad: