Transsexualism

I januari 2017 gick Socialstyrelsen ut med nyheten att myndigheten skulle inleda en översyn av klassificeringen av transsexualism, med målet att det inte längre ska ses som en sjukdom.

Uppdatering om Socialstyrelsens ändring av klassificeringen av transsexualism

Detta sedan Världshälsoorganisationen, WHO, i oktober 2016 beslutat om uppdatering av ICD-10, en internationell statistisk klassifikation som används bland annat vid registrering av vårdkontakter och uppföljning av vård.

En av förändringarna handlade om att ta bort klassificeringen av transsexualism från ett kapitel som avser bl. a psykiska sjukdomar. I stället skulle klassificeringen ändras till ett kapitel som rör andra anledningar till vårdkontakt. De nya kategorierna skulle benämnas könsinkongruens.

Efter att WHO deklarerat ändringsförslaget kom kraftiga reaktioner från ledande internationella organisationer som arbetar för transpersoners rättigheter (bl.a. Global Action for Trans Equality (GATE) och Transgender Europe (TGEU). Organisationernas kritik handlade främst om att ändringarna skulle kunna medföra en risk för att tillgången till transspecifik vård begränsas i vissa länder. Efter samråd med flera intressenter och medlemsländer konstaterade WHO i mars 2017 att det i ICD-10 inte går att hantera denna fråga på ett tillfredsställande sätt, och beslutade att dra tillbaka den föreslagna ändringen. WHO framhåller dock att det inte är uteslutet att det kan komma alternativa föreslag under 2017.

I början av året påbörjade Socialstyrelsen en översyn av hur ändringsförslaget skulle komma att påverka det kunskapsstöd för vård av person med könsdysfori som togs fram 2015, samt om föreslaget skulle påverka tillgången till vård även i Sverige. Efter att WHO i mars 2017 deklarerade att de drar tillbaka den föreslagna ändringen har Socialstyrelsen i dialog med professionerna och intresseorganisationer (bl.a. RFSL, RFSL Ungdom, Transföreningen FPES och Transförsvaret) i Sverige, beslutat att gå på WHO:s linje och inte genomföra en nationell särlösning. Om WHO fattar ett nytt beslut kommer Socialstyrelsen att ta ställning till detta då. Myndigheten vill i det sammanhanget framhålla att ett eventuellt nytt förslag från WHO kommer att godtas för svensk del enbart om det främjar personer med könsdysfori och efter samråd med intresseorganisationerna och professionerna.

Parallellt pågår ett större utvecklingsarbete i WHO:s regi som innebär att en helt ny utgåva av ICD skapas. I ICD-11 har nya indelningar skapats, bl. a ett helt kapitel för sexuell hälsa, vilket kommer att inkludera tillstånd som rör könsinkongruens. Förslaget har utarbetats och diskuterats under flera år med sakkunniga och intressenter, och det råder konsensus om den nya strukturen. ICD-11 ska enligt WHO:s plan publiceras internationellt i maj 2018 för översättning och testning. Socialstyrelsen kommer i översättningsarbetet även att utreda hur innehållet i ICD-11 förhåller sig till det kunskapsstöd för könsdysfori som finns. I Socialstyrelsens kunskapsstöd för god vård av personer med könsdysfori framhåller myndigheten att en diagnos inte nödvändigtvis representerar en sjukdom, men den kan ange ett vårdbehov.

Senast uppdaterad:
Publicerad: